Marknadskommentarer för våra olika marknader

Här kan du läsa om utvecklingen på våra olika marknader.

Marknadskommentar och totalavkastningstabeller

Även årets tredje kvartal har kommit att präglas av oro på de globala finansiella marknaderna, grundad i hög och bred inflation, stigande räntor och vikande konjunktursignaler.

Kvartalet inleddes dock positivt i juli månad med en bra rapportperiod från bolagen. Tillsammans med förhoppningar om att en svagare ekonomisk tillväxt kan öppna vägen för en något lättare penningpolitik steg aktiemarknaderna och kom att återhämta något av tidigare sex månaders obrutna negativa aktieavkastning. Det positiva börshumöret upphörde dock snart efter att amerikanska centralbankens ordförande Powell i augusti höll ett hökaktigt tal i Jackson Hole och lyfte fram nödvändigheten att fokusera på inflationen, även om det skulle innebära en försvagad ekonomi och risk för recession.

Rysslands mobilisering efter Ukrainas framgångsrika motoffensiv i början av september i kombination med sabotage av NordStreams rörledningar spädde på osäkerheten samtidigt som rädslan för en global recession steg. Under slutet av kvartalet har tillkännagivanden om finanspolitiska stimulanser i hela Europa, som reaktion på den fördjupande energikrisen, varit ett centralt politiskt tema.

I september nådde den breda KPI-inflationen i USA 8,2 procent och i Euroområdet och i Sverige nära 10 procent vilket borgar för fortsatt stora räntehöjningar. Centralbankernas fasta målsättning att stävja inflationen har lett till kraftiga åtstramningar i penningpolitiken och den amerikanska centralbanken har under kvartalet höjt styrräntan med 150 punkter. ECB har höjt styrräntan med 125 punkter och Riksbanken med 100 punkter. Detta har fått både korta och långa räntor att stiga och under kvartalet har svenska och amerikanska 10-åriga swapräntor stigit med nära 40 respektive 80 räntepunkter. Sedan årets början har de därmed stigit med över 2 procentenheter.

Riskaptiten på världens aktiemarknader är således fortsatt mycket låg och under hög volatilitet har börser runt om i världen fallit. Stockholmsbörsen (MSCI Sweden) klarade sig relativt väl under kvartalet och sjönk med 1,2 procent men har hittills i år fallit med 25 procent. I USA (MSCI USA ESG) sjönk börsen med 6,3 procent under kvartalet och är sedan årsskiftet ner -26,4 procent. I Europa (MSCI Europe ESG) avkastade börsen under kvartalet -6,3 procent och är nere -19 procent sedan årsskiftet.

Även Fastighetssektorn, som efter pandemin sett en stabilisering i marknaden, har påverkats negativt av stigande räntenivåer och därmed stigande finansieringskostnader. Detta har påverkat vissa överbelånade fastighetsbolag som har sett sig tvungna att sälja ut fastighetsinnehav och aktier för att säkra upp balansräkningarna. Över lag förhåller sig marknaden avvaktande och antalet större fastighetsaffärer är få.

Finansiell oro, geopolitisk osäkerhet och minskad riskaptit har även påverkat kronan som fortsatt att utvecklas svagt. Under kvartalet har kronan försvagats med 1,5 procent mot euron och 8,5 procent mot amerikanska dollarn. Sedan årsskiftet har kronan försvagats med 22 procent mot dollarn med 22 procent. Även pundet har utvecklats svagt mot framförallt amerikanska dollarn men är nära oförändrad mot kronan.

Avkastningen för Alectas aktieinnehav för det andra kvartalet uppgick till 0,3 procent, räntebärande innehav till -2,5 procent och de alternativa investeringarna bidrog positivt och avkastade 1,6 procent. Sammantaget uppgick avkastningen för de totala placeringarna till -0,6 procent. Värdeförändringen av placeringstillgångarna tillsammans med stigande räntor som minskar värdet på de försäkringstekniska avsättningarna (FTA) har sammantaget inneburit att den finansiella ställningen förbättrats under kvartalet och bedöms som mycket god.

Alecta Förmånsbestämd

Förmånsbestämda portföljen avkastade -0,7 procent under det tredje kvartalet. Sedan årsskiftet uppgår avkastningen till -9,4 procent. Konsolideringsnivån var vid utgången av kvartalet 189 procent och solvensgraden 214 procent. Starka finanser ger en långsiktig förmåga att skapa en fortsatt hög avkastning, vilket är gynnsamt för bolagets kunder, bland såväl företag som privatpersoner.

Alecta Optimal Pension

Alecta Optimal Pension, som har aktieandel med det långsiktiga riktmärket 60 procent, avkastade -0,5 procent under det tredje kvartalet och sedan årsskiftet uppgår avkastningen till -13,1 procent. Konsolideringen för Alecta Optimal Pension är alltid cirka 100 procent, eftersom över- eller underskott fördelas ut till kunderna varje månad.

 

Gillade du den här sidan?

Skriv gärna en kommentar om sidan

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Vi läser allt men svarar inte här. Har du istället ett ärende eller en fråga till vår kundservice kan du skicka ett meddelande eller ringa till oss. Här hittar du våra telefonnummer.

Tack för din synpunkt!

Vi läser alla synpunkter men svarar inte på dem. Om du vill komma i kontakt med oss ber vi dig kontakta vår kundservice