Marknadskommentarer för våra olika marknader

Här kan du läsa om utvecklingen på våra olika marknader.

Årets första kvartal inleddes med optimism på de finansiella marknaderna. Detta då inflationstrycket i USA och i Europa visat på nedgång och ingjutit förhoppning om att inflationstoppen är nära och att den breda inflationen kommer att falla brant under året. Under februari dämpades optimismen efter att inflationssiffror över lag fortfarande visade besvärande höga nivåer vilket fick centralbanker att åter höja sina styrräntor och skapa oro på aktiemarknaderna.

Än mer oro följde av det snabba förloppet då de amerikanska regionbankerna, SVB och Signature Bank kollapsade. Även First Republic Bank och Credit Suisse fick allvarliga finansiella problem vilket i sin tur skapade oro för spridningseffekter. Detta ledde till stor turbulens på räntemarknader och kraftigt sjunkande börser.

Trots oroligheter på kreditmarknaderna valde Fed att i slutet av kvartalet höja styrräntan med 0,25 procentenheter. Inflationstakten i USA fortsätter att falla men är alltjämt hög och landade på 5,5 procent för februari. Även ECB valde att höja styrräntan med 0,5 procentenheter till 3,0 procent. Den svenska inflationen (KPIF) fortsatte upp och landade på 8,9 procent (mars). Under kvartalet har svenska konjunkturdata visat tydligt att stigande räntor, höga energipriser och en sval global ekonomi har slagit hårt mot svensk tjänstesektor. Den ekonomiska nedgången är också tydlig i byggsektorn som bromsat in rejält.

Utvecklingen på de finansiella marknaderna har inneburit att värdet på Alectas placeringar har ökat under kvartalet med 39 miljarder kronor och vid kvartalets slut uppgick värdet av dessa till 1192 miljarder kronor. Räntemarknaden har varit mindre volatil med stigande korta räntor och svagt fallande långa räntor vilket har inneburit en positiv avkastning för Alectas ränteinnehav under året.

Avkastningen för aktieinnehavet uppgick under kvartalet till 5,6 procent, räntebärande innehav till 2,2 procent och de alternativa investeringarna avkastade 0,4 procent. Sammantaget uppgick avkastningen på de totala tillgångarna till 3,2 procent. Värdeförändringen av placeringstillgångarna i kombination med ränteförändringarna har sammantaget inneburit att den finansiella ställningen försämrats något under kvartalet men bedöms alltjämt som mycket god.

Alecta Förmånsbestämd

Kvartalsavkastningen för den förmånsbestämda portföljen landade på 3,1 procent. Konsolideringsnivån var vid utgången av kvartalet 169 procent och solvensgraden 203 procent. Starka finanser ger en långsiktig förmåga att skapa en fortsatt hög avkastning, vilket är gynnsamt för bolagets kunder, bland såväl företag som privatpersoner.

Alecta Optimal Pension

Alecta Optimal Pension, som har aktieandel med det långsiktiga riktmärket 60 procent, avkastade 3,9 procent under året. Konsolideringen för Alecta Optimal Pension är alltid cirka 100 procent, eftersom över- eller underskott fördelas ut till kunderna varje månad.

 

 

Gillade du den här sidan?

Skriv gärna en kommentar om sidan

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Vi läser allt men svarar inte här. Har du istället ett ärende eller en fråga till vår kundservice kan du skicka ett meddelande eller ringa till oss. Här hittar du våra telefonnummer.

Tack för din synpunkt!

Vi läser alla synpunkter men svarar inte på dem. Om du vill komma i kontakt med oss ber vi dig kontakta vår kundservice