Marknadskommentarer för våra olika marknader

Här kan du läsa om utvecklingen på våra olika marknader.

Centralbankernas fortsatt hårdföra penningpolitik med stigande styrräntor har till slut medfört att inflationen fallit på bred front och svensk KPIF, som är Riksbankens huvudsakliga målvariabel, uppgick i september till 4,0 procent. Trots nedgången är emellertid inflationen över centralbankernas mål och den ekonomiska tillväxten liksom sysselsättningen har hittills visat sig starkare än förväntat på båda sidor om Atlanten.

Senare inkommen konjunkturdata visar på att recessionsrisken minskat men att den ekonomiska tillväxten och konsumenternas konsumtion har försvagats, framför allt i Europa. Den snabbt sjunkande inflationen och prognoser om svagare tillväxt har medfört att både Fed, ECB och Riksbanken har signalerat om att räntetoppen är nära. Likväl menar centralbankerna att inflationsrisker kvarstår varvid vi kan förvänta oss ”Higher for longer”, dvs att styrräntan kommer att förbli hög under en längre tid framöver. Detta har, framför allt i USA, lett till kraftigt stigande långräntor under kvartalet där 10-årsräntan stigit med 75 räntepunkter och närmat sig 5 procent. Ränteuppgången har även spridit sig till Europa där långräntor stigit, om än mer måttligt.

De högre långräntorna har påverkat aktiemarknaderna negativt under det tredje kvartalet. Särskilt de tekniktunga amerikanska börserna har fallit tillbaka efter det föregående kvartalets kraftiga uppgång. Avkastningen under det senaste kvartalet för de amerikanska börserna var sammantaget -1,6 procent, de europeiska börserna har backat med 4,5 procent och den svenska börsen var ner 5 procent. Sedan årsskiftet är dock utvecklingen för börserna överlag positiv. Den svenska börsen har avkastat 7,5 procent, Europa 9,6 procent och de amerikanska börserna steg med 15,1 procent.

Stigande kort- och långräntor har inneburit negativa priseffekter och även negativ avkastning för Alectas obligationsinnehav under kvartalet. Sedan årsskiftet är dock avkastningen från ränteinnehavet svagt positiv.

Fastighetssektorn påverkas alltjämt negativt av de stigande räntorna och framför allt de mer skuldtyngda fastighetsbolagen som drabbas av allt högre finansieringskostnader. Den högre räntemiljön har inneburit fortsatt stor osäkerheten på fastighetsmarknaden och antalet större fastighetsaffärer har varit få. Prisutvecklingen på fasthetsmarknaden väntas även framgent vara fallande. Värdeutvecklingen under det tredje kvartalet för Alectas fastigheter har varit marginellt positiv men utvecklingen sedan årsskiftet är negativ. Noteras bör dock att värderingen för en stor del av Alectas fastighetsinnehav inte har uppdaterats vid denna kvartalsrapportering.

Kronans ökenvandring tog i slutet av september en vändning i samband med att Riksbanken meddelade att de ska valutasäkra delar av valutareserven genom att köpa kronor mot euro och amerikanska dollar. Under kvartalet har kronan stärkts mot euron med 2 procent men försvagats med 0,5 procent mot den amerikanska dollarn som stärkts med stigande räntor.

Alecta Förmånsbestämd

Kvartalsavkastningen för den förmånsbestämda portföljen landade på -2,0 procent, vilket ger en avkastning på 2,2% procent från årets början. Konsolideringsnivån var vid utgången av kvartalet 178 procent och solvensgraden 212 procent. Starka finanser ger en långsiktig förmåga att skapa en fortsatt hög avkastning, vilket är gynnsamt för bolagets kunder, bland såväl företag som privatpersoner.

Alecta Optimal Pension

Alecta Optimal Pension, som har en aktieandel med det långsiktiga riktmärket 60 procent, avkastade -2,9% procent under tredje kvartalet och har därmed avkastat 3,5% procent hittills i år. Konsolideringen för Alecta Optimal Pension är alltid cirka 100 procent, eftersom över- eller underskott fördelas ut till kunderna varje månad.

 

Gillade du den här sidan?

Skriv gärna en kommentar om sidan

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Vi läser allt men svarar inte här. Har du istället ett ärende eller en fråga till vår kundservice kan du skicka ett meddelande eller ringa till oss. Här hittar du våra telefonnummer.

Tack för din synpunkt!

Vi läser alla synpunkter men svarar inte på dem. Om du vill komma i kontakt med oss ber vi dig kontakta vår kundservice