Marknadskommentarer för våra olika marknader

Här kan du läsa om utvecklingen på våra olika marknader.

Under årets första kvartal har inflationen fortsatt att sjunka globalt och inflationsmålen är nu inom tydligt räckhåll för flertalet centralbanker som låtit styrräntorna förbli oförändrade under kvartalet. Marknaden som vid årets inledning hade höga förväntningar om snabba och omfattande räntesänkningar har fått ge sig till tåls då centralbankerna sett risker med att sänka för tidigt med risk för bakslag i inflationsutvecklingen.

Svensk inflation mätt som KPIF, dvs exklusive ränteförändringar, uppgick för mars till 2,2 procent. Det breda inflationsutfallet var lägre än marknadens förväntningar och 0,1 procentenheter lägre än vid årets början. Riksbanken förväntas därför sänka styrräntan i närtid men ett potentiellt hot är hur andra centralbanker agerar och om detta kan få implikation på den svenska kronan. Detta inkluderar den ekonomiska utvecklingen i USA, där sysselsättningen i synnerhet, fortsätter att vara stark och har lett till att inflationen varit seglivad och planat ut runt 3,5 procent. Detta utesluter sannolikt en snar räntesänkning från Federal Reserve. ECB, som lämnade räntan oförändrad i mars, förväntas enligt marknaden att sänka räntan i juni. Dämpade förväntningar om centralbankernas räntesänkningar och en konjunktur som utvecklats bättre än befarat har medfört stigande räntor under kvartalet.

Trots att marknaden skruvat ned förväntningarna om räntesänkningar, framförallt i USA, har börserna globalt utvecklats väl, drivet av en påtaglig optimism kring AI-teknikens potential samt förväntningar om en fortsatt stabil amerikansk konjunktur och en vändning uppåt i Europa och Kina. Det har bland annat bidragit till att börsuppgången breddats både regionalt och över branscher.

De amerikanska börserna steg med hela 11,9 procent under kvartalet och den svenska med 7,9 procent, följt av Europabörserna som sammantaget steg med 7,6 procent.

Stigande obligationsräntor har inneburit negativ priseffekt för ränteinnehav vilket har resulterat i negativ avkastning för Alectas ränteinnehav under kvartalet.

På fastighetsmarknaden har sentimentet gradvis förbättrats under kvartalet, som en följd av sjunkande inflation och att räntetoppen förefaller vara nådd. Detta har införlivat optimism om branschens återhämtning och framtida transaktioner. Transaktionsvolymen har dock varit låg under kvartalet främst på grund av att köpare fortfarande förväntar sig vissa prisjusteringar nedåt i marknaden.

Den återhämtning som kronan gick igenom under hösten har till stor del raderats under kvartalet. Under perioden har kronan försvagats med 3,7 procent mot euron och med 6,0 procent mot den amerikanska dollarn.

Alecta Förmånsbestämd

Kvartalsavkastningen för den förmånsbestämda portföljen landade på 3,1 procent. Konsolideringsnivån var vid utgången av kvartalet 163 procent och solvensgraden 201 procent. Starka finanser ger en långsiktig förmåga att skapa en fortsatt hög avkastning, vilket är gynnsamt för bolagets kunder, bland såväl företag som privatpersoner.

Alecta Optimal Pension

Alecta Optimal Pension, som har en aktieandel med det långsiktiga riktmärket 60 procent, avkastade 5,9% procent under första kvartalet. Konsolideringen för Alecta Optimal Pension är alltid cirka 100 procent, eftersom över- eller underskott fördelas ut till kunderna varje månad.

Gillade du den här sidan?

Skriv gärna en kommentar om sidan

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Vi läser allt men svarar inte här. Har du istället ett ärende eller en fråga till vår kundservice kan du skicka ett meddelande eller ringa till oss. Här hittar du våra telefonnummer.

Tack för din synpunkt!

Vi läser alla synpunkter men svarar inte på dem. Om du vill komma i kontakt med oss ber vi dig kontakta vår kundservice