Års- och hållbarhetsredovisning 2020

Året i korthet

Svängningar men slut i dur

Året inleddes med stigande aktiemarknader, men sprid­ningen av Covid-19 för­ändrade läget och vi fick se stora börs­nedgångar. Efter ett mycket svagt första kvartal blev åter­hämtningen kraftig om än svängig. För 2020 uppvisade Alecta en avkastning i genomsnitt över fem år för Alecta Optimal Pension på 7,4 procent och för förmåns­bestämd försäkring på 5,6 procent.

Prisregn över Alecta

Nytt internetkontor för företagen

Förval för FTP igen

Alecta utsågs återigen till ickevalsleverantör av de premiebestämda ålderspensionerna FTP 1 och FTPK i försäkringsbranschens tjänstepensionsplan FTP. Avtalet gäller under fyra år från och med 2021. Kunderna får ytterligare sänkta avgifter från 0,15 till 0,12 procent.

Ny grupp för ägarstyrning och hållbarhet

Sedan september samlar vi vår ESG-kompetens i gruppen Ägarstyrning och hållbarhet, som stöttar förvaltare och analytiker i våra olika tillgångsslag. Omorganisationen offentliggjordes när Alecta för första gången samlade sina svenska innehav till en direktsänd presentation av årets Ägarrapport.

1 000 miljarder i förvaltat kapital

Investeringar under pandemin

Alecta har bidragit till samhällets och företagens förmåga att klara av den pågående krisen på olika sätt.

En av de främsta i världen på hållbara investeringar

I oktober presenterade FN-organet UNCTAD en rapport om hur pensions­bolag och statliga förmögenhets­fonder arbetar med hållbarhet. Alecta beskrivs i rapporten som en före­gångare och tillhör, enligt FN, det absoluta topp­skiktet bland världens alla pensions­bolag när det gäller hållbara och ansvars­fulla investeringar.

Stora investeringar i reala tillgångar

Pandemin påverkade tjänstepensionsmarknaden

Under 2020 minskade de totala inbetalningarna till det konkurrensutsatta tjänstepensionssparandet som en följd av pandemin, samtidigt som de kollektivavtalade tjänstepensionernas andel av marknaden ökade.

Jobbonärer kombinerar pension med jobb

Pensionsekonomen drev viktiga frågor för kunderna

Corona, tiotaggare och jobbonärer var i fokus för Alectas pensionsekonom under året.

Höjda pensioner och återbäring

Vår fortsatt starka balansräkning, goda solvens och positiva kassaflöde gav oss möjlighet att höja de förmånsbestämda pensionerna med 0,39 procent för omkring 1,6 miljoner privatkunder, och ge återbäring på 4 miljarder kronor till våra företagskunder.

Nya styrelseledamöter valdes på stämman

Ann Grevelius och Marcus Dahlsten valdes till nya styrelseledamöter för Alecta vid överstyrelsens möte den 9 juni 2020. Därutöver valdes åtta ordinarie styrelseledamöter, samt styrelseordföranden om.

Engagerade medarbetare drev och utvecklade verksamheten på distans

1040

miljarder i förvaltat kapital

2,6

miljoner privatkunder

35

tusen företagskunder

Vd har ordet

Fortsatt styrka under besvärligt år

Pandemin präglade året. Det var en utmaning för hela samhället och för Alecta. Tack vare våra fantastiska medarbetare bestod Alecta utmaningen och upprätthöll den höga servicenivån till kunderna och levererade en god avkastning. När pandemin slog till i början av mars flyttade nästintill samtliga våra medarbetare sin arbetsplats till hemmet över en natt. Tack vare att vi kommit en bra bit i vår digitalisering kunde kundservice, ärendehantering, kapitalförvaltning, riskhantering, aktuarieberäkningar, bokslut, rekryteringsintervjuer och debattbruncher med mera hanteras på distans via nätet.

Verksamhetsmål

Trygga och nöjda kunder

Våra kunder ska känna sig trygga och nöjda och känna förtroende för Alecta. Därför är det extra viktigt att de kunder som kontaktar oss får god service, och att Alecta har ett gott anseende som en ansvarsfull aktör i samhället. Med långsiktighet, omtanke och kunnande får vi kunderna att känna trygghet med Alecta.

Mätning av kundnöjdhet vid samtal till kundservice

Företagskunder

Mål 5,4
5,3 Utfall
0 6

Privatkunder

Mål 5,4
5,5 Utfall
0 6

Låga kostnader och hög effektivitet

Alecta ska ha branschens högsta effektivitet. Vi har genom vårt uppdrag alla förutsättningar att kunna ha det.

Driftskostnader exklusive rörlig ersättning

953

miljoner

För 2020 var målnivån att Alectas driftskostnader inte skulle överstiga 953 miljoner kronor, exklusive rörlig ersättning.

953

miljoner

Alectas driftskostnader exkl. rörlig ersättning uppgick till 953 miljoner kronor vilket innebär att vi klarade kostnadsmålet för 2020.

Mål Utfall

God avkastning och stark finansiell ställning

Alectas avkastning ska vara konkurrenskraftig, såväl på totalnivå som på tillgångsslagsnivå. Vi ska uppnå de långsiktiga avkastningsmålen samtidigt som vår finansiella ställning ska vara tillräckligt stark för att klara händelser som kan inträffa enligt vår långsiktiga riskbedömning.

Genomsnittlig avkastning 5 år

Förmånsbestämd

Premiebestämd

 • Alecta
 • Benchmark
 • Alecta
 • Benchmark
5,6
6,5
7,4
6,3

Totalavkastningen för förmånsbestämd försäkring ska överträffa avkastningskravet med 0,5 procentenheter per år i genomsnitt under en femårsperiod.

Alecta Optimal Pensions genomsnittliga femårsavkastning ska vara högst eller näst högst av befintliga och tänkbara leverantörer av ITP 1.

Hållbarhetsmål

Hållbarhet hos oss på Alecta

Vårt viktigaste hållbarhetsansvar är att bidra till ett hållbart pensionssystem – genom att ge bra pension, vara ett stabilt och pålitligt pensions­bolag och en ansvarsfull investerare. Förtroendet för den kollektivavtalade tjänstepensionen en viktig dimension i ett hållbart pensionssystem, liksom förtroendet för Alecta och vår roll i systemet. Vi stärker förtroendet bland annat genom kunskapsspridning och deltagande i debatten. Genom rapporter exempelvis tiotaggarvalen och pensionärernas ekonomiska situation har Alecta under året debatterat pensionsmyter och deltagit i utvecklingen av tjänstepensioner. Målet följs upp genom att årligen mäta förtroendet för Alecta.

Hållbarhetmål 2020

Verka för ett hållbart pensionssystem

Vårt viktigaste hållbarhetsansvar är att bidra till ett hållbart pensionssystem – genom att ge bra pension, vara ett stabilt och pålitligt pensionsbolag och en ansvarsfull investerare. Därför är förtroendet för den kollektivavtalade tjänstepensionen en viktig dimension i ett hållbart pensionssystem. Alecta ska verka för att stärka det förtroendet genom kunskapsspridning och påverkan.

36

av tjänstemän i Sverige uppfattar Alecta som ett stabilt och tryggt bolag.

Genom rapporter om bland annat tiotaggarvalen och pensionärernas ekonomiska situation har Alecta under året debatterat pensionsmyter och deltagit i utvecklingen av tjänstepensioner. Målet följs upp genom att mäta förtroendet för Alecta.

Investera i linje med klimatmålen

Ett långsiktigt investeringsperspektiv innebär att klimatomställning kan översättas till både risker och investeringsmöjligheter som bidrar till kundernas avkastning. Alectas ambition är en investeringsportfölj som utvecklas i linje med klimatmålet om 1,5 grader och nettonoll klimatavtryck 2050.

 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1
 • 0
4,7
3,4
3,0
3,0
2,8

Aktieportföljens koldioxidavtryck, tCO2e/mkr i innehavsbolagens intäkter

Vi publicerade vår första klimatredovisning enligt ramverket TCFD och hade klimat som tema i dialog med ett utvalt antal portföljbolag. Under året har vi arbetat tillsammans med andra investerare i Net-Zero Asset Owner Alliance för att bidra till utveckling av metoder och verktyg för att integrera klimataspekter och mäta resultat.

Effektivisera resursanvändningen för minskad miljöpåverkan

Hållbarhet är starkt förknippat med miljö och Alectas miljöarbete ska reflektera det resursfokus som präglar arbetet i övrigt, det innebär också ett ökat fokus på moderna arbetssätt med digitala verktyg och möjligheter

10 ton

minskade pappersanvändningen med när andelen digitala kundutskick ökade

Alecta följer upp en rad indikatorer kopplade till vårt direkta miljöavtryck från drift och verksamhet. Det omfattar fastighetsenergi, resor, pappersanvändning och kundbrev. Under hösten miljöcertifierades Alectas kontorsfastighet, och 2020 utgjorde digitala kundbrev hela 72 % av de totala utskicken.

Stärka mångfalden i hela organisationen

Genom att stärka och bredda vår mångfald kan vi få en än mer innovativ och effektiv verksamhet, och ökad kompetens på alla nivåer i organisationen.

44

andel kvinnor i Alectas företagsledning

61

andel kvinnliga chefer på Alecta

Alecta ska vara en attraktiv arbetsgivare som tar tillvara och främjar mångfald. Det beaktas vid rekrytering, vidareutveckling och genom tvärfunktionella samarbeten.

Ett hållbart pensionssystem

Ett hållbart pensionssystem
Bra pension
Stabilt och pålitligt pensionsbolag
Ansvarsfull investerare
Attraktiv arbetsplats

Ladda ner Års- och hållbarhetsredovisning 2020

Alectas Års- och hållbarhetsredovisning 2020 (PDF, 3,4 MB)

Ladda ner års- och hållbarhetsredovisningen som Alectas styrelse har avgett för 2020. Den innehåller en mer detaljerad hållbarhetsrapport, bolagsstyrningsrapport samt de finansiella rapporterna.