Produktkalkyl

I ett ömsesidigt bolag är en rättvis fördelning av intäkter och kostnader en viktig fråga. Över tiden ska varje produkt bära sina egna kostnader.

Alectas beslut att erbjuda ett premiebestämt alternativ, Alecta Optimal Pension, vid ITP-upphandlingen 2007 bygger på en affärsmässig bedömning. Bedömda risker har vägts mot det värde en premiebestämd affär tillför Alectas kunder, inte minst genom att över tiden dela gemensamma kostnader med övriga produkter.

Kostnadsmedvetenhet

Inom ITP kommer den nya planen ITP1 på lång sikt ersätta den i huvudsak förmånsbestämda ITP2. Övergången till upphandlad premiebestämd pension har bidragit till att sätta fokus på vikten av kostnadseffektivitet.

  • Den under de senaste åren ökade kostnadseffektiviteten i Alecta har inneburit lägre förvaltningskostnader för all ålderspension inom ITP, förmåns- och premiebestämd. 2017 års förvaltningskostnadsprocent för samtliga pensionsprodukter* i Alecta ligger på 0,06 procent och har sjunkit de senaste åren. Avgiften för Alecta Optimal Pension ligger sedan starten 2007 på 0,10 procent. Avgiften kompletterades vid Collectums upphandling 2013 med ett avgiftstak dvs avgiften kan inte överstiga 900 kronor per år inom ITP1 respektive ITPK. Motsvarande avgiftstak har därefter införts för alla kollektivavtalsområden inom Alecta Optimal Pension. I och med den senaste upphandlingen 2018 sänker Alecta avgifter ytterligare. Avgiften sänks till 0,09 procent och avgiftstaket sänks till 600 kr per år. Avgifterna gäller från den 1 oktober 2018.

Driftskostnader

Alecta följer produkternas ekonomiska resultat med stor noggrannhet. Modeller och processer för uppföljningen granskas av interna kontrollfunktioner och av externa revisorer. Vi skiljer på kostnader som specifikt föranletts av beslutet att satsa på en premiebestämd produkt, så kallade särkostnader, och den andel av gemensamma kostnader som respektive produkt ska bära.

  • Särkostnader utgörs av för produkten specifik systemförvaltning och systemutveckling, direkt arbetstid i kundadministration och handläggning kopplad till produkten samt kostnader för information och marknadsföring.
  • Gemensamma kostnader utgörs av produktens andel av kostnader för ledning och staber, gemensamma system och infrastruktur. Genom att gemensamma kostnader belastar produkten minskar kostnaden för övriga produktområden i den mån en rationalisering annars inte hade varit möjlig.

Långsiktig satsning

Det är utvecklingen av produktens intäkter och särkostnaderna som skapar den reella ekonomiska risk för övriga verksamhetsdelar som föranleds av satsningen på premiebestämd pension. Under uppstartstiden uppvisar produkten underskott. Att nystartade företag och produkter inte går med överskott från dag ett är inte anmärkningsvärt och Alectas Optimal Pension är inget undantag.

  • Från sommaren 2014 täckte intäkterna de årliga särkostnaderna. Det ackumulerade underskottet (inklusive räntebelastning) var därmed som störst vid denna tidpunkt och uppgick till 112 miljoner kronor. Det motsvarar 0,02 procent av det förvaltade kapitalet inom den förmånsbestämda planen. Ackumulerat underskott inklusive räntebelastning väntas vara fullt återbetalt per 2018.

Räntekostnad

Den bedömda utvecklingen för intäkter och totala kostnader, inklusive andel av gemensamma kostnader, utgör grund för produktens prissättning och för beräkning av driftskostnadsresultat. Uppstartstidens underskott finansieras genom kapitaltillskott från den förmånsbestämda planen och för detta räntebelastas den premiebestämda produkten.

  • Under våren 2013 genomförde Collectum en ny upphandling av försäkringsbolag för förvaltning av premiebestämd ålderspension ITP under perioden 1 juli 2013 till den 30 september 2018. För denna period har Alectas styrelse fastställt räntan till STIBOR (3 mån) + ett fast riskpåslag om 1,63 procentenheter. Som riktmärke för påslaget används ett genomsnitt av de fyra svenska storbankernas finansieringskostnad för femåriga förlagslån av kategorin ’lower tier 2’.

Kapitalförvaltningskostnad

De stora synergier som finns mellan olika produkter inom Alecta gäller i ännu högre grad inom kapitalförvaltningen. Kapitalet för samtliga segment och produkter förvaltas i en för hela verksamheten gemensam investeringsmodell. Inga separata beslut sker inom förvaltningen av respektive tillgångsslag för Alecta Optimal Pension. Det som är specifikt är de relativt sällan förekommande besluten om förändrade proportioner mellan tillgångsslagen för respektive produkt liksom kraven på separat uppföljning och rapportering.

  • Den totala kostnaden för kapitalförvaltning i Alecta är 0,02 procent, vilken belastar alla produkter. Den särkostnad som beror på förvaltningen av kapitalet i Alecta Optimal Pension är ännu lägre. Därmed bidrar på detta område Alecta Optimal Pension redan till att sänka kostnaderna för övriga produkter inom Alecta.

Marknadsrisker

Den helt dominerande risken vid etablering av nya livprodukter handlar om den finansiella riskexponeringen, dvs. risken för att produkten inte kan bära de marknadsrisker som är förenade med den. Alecta Optimal Pension står redan från start på egna ben och har en starkare solvensgrad än Alecta som helhet.

  • Per årsskiftet 2016-12-31 var Alectas solvensgrad 166 (171) procent medan Alecta Optimal Pension, som svarade för 10 (8) procent av placeringarna, hade en solvensgrad på 234 (241) procent.

* Avser Alectas egna kostnader för att förvalta pensionsprodukter, det vill säga exklusive kostnader för valcentraler, som inom det förmånsbestämda området belastar Alecta. Inom det premiebestämda området belastar valcentralskostnaderna premierna innan de når Alecta och andra försäkringsgivare.

Gillade du den här sidan?

Skriv gärna en kommentar om sidan

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Vi läser allt men svarar inte här. Har du istället en fråga till vår kundservice hittar du våra telefonnummer här

Tack för din synpunkt!

Vi läser alla synpunkter men svarar inte på dem. Om du vill komma i kontakt med oss ber vi dig kontakta vår kundservice