Ordlista

A B E F G H I K L M P R S T U V Å Ö

A

Administrationsavgiften ska täcka kostnaderna för drift och förvaltning av pensionen och dras från premien eller från ditt försäkringskapital. Avgiften tas ut av den som administrerar eller förvaltar pensionen, till exempel försäkringsbolaget, Pensionsmyndigheten eller valcentralen.

För allmän pension består administrationsavgiften av Pensionsmyndighetens, Skatteverkets och AP-fondernas kostnader för det allmänna pensionssystemet.

För privat pension och tjänstepension ingår till exempel kostnader för marknadsföring och försäljning i förvaltning och drift. Däremot ingår inte kostnader för kapitalförvaltning. Vid tjänstepension kan även andra aktörer än försäkringsbolag ta ut en administrationsavgift.

Aktiefond är en fond som huvudsakligen investerar i aktier.

Om du inte kan arbeta heltid under minst ett år på grund av en sjukdom eller skada kan du få ersättning från Försäkringskassan. Du kan få ersättning för en del av din lön som du förlorar. Är du under 30 år heter ersättningen aktivitetsersättning. Har du fyllt 30 år heter ersättningen sjukersättning.

Allmän pension är den pension du har rätt till enligt lag och som betalas ut av Pensionsmyndigheten. Den allmänna ålderspensionen består av inkomstpension, premiepension, garantipension och tilläggspension.

Personer födda före 1938 får hela sin pension som tilläggspension. Personer födda 1938–1953 får en del av pensionen som tilläggspension och resten som inkomstpension och premiepension.

Allmän pensionsavgift är den del av pensionsavgiften som du själv betalar via preliminärskatten. Den allmänna pensionsavgiften är 7 procent av din inkomst upp till avgiftstaket (8,07 inkomstbasbelopp). När du sedan betalar den slutliga skatten får du tillbaka den allmänna pensionsavgiften från staten.

Individuellt anpassad tjänstepensionsförsäkring som ersätter hela eller delar av en kollektivavtalad tjänstepension. För att få välja en alternativ pensionslösning inom ITP 2, måste du tjäna minst tio inkomstbasbelopp om året. Du och din arbetsgivare måste vara överens och göra en skriftlig anmälan till Collectum. Även kallad - tiotaggarlösning, alternativ ITP.

Den lön som arbetsgivaren anmäler till Collectum och som ska gälla som underlag för förmåner och premier i ITP.

Om du skadar dig på jobbet eller på väg till och från din arbetsplats kan du få ersättning från arbetsskadeförsäkringen som omfattar alla som arbetar i Sverige. En arbetsskada kan också vara en sjukdom som du fått på grund av ditt arbete.

Arvsvinst innebär att när du dör fördelas pengarna som finns kvar i din pensionsförsäkring mellan dem som fortfarande lever och har samma typ av försäkring. I tjänstepension eller privat pension finns till exempel arvsvinst för dem som har ålderspension utan efterlevandeskydd. Även inom allmänna pensionen används ordet arvsvinst.

Tidigare hade Sverige ett pensionssystem som bestod av folkpension och ATP (allmän tilläggspension). Nu är det ersatt av allmän pension.

Avgiftstaket för allmän pension är 8,07 inkomstbasbelopp per år. Det innebär att allmän pensionsavgift och statlig ålderspensionsavgift endast tas ut på inkomster upp till det beloppet.

Avgångspension är en pension som du kan få av din arbetsgivare om du lämnar din anställning före den ordinarie pensionsåldern. Det kan till exempel bli aktuellt när arbetsgivaren behöver minska antalet anställda.

Läs mer om Avgångspension

Avkastningsskatt är en schablonskatt. Det innebär att den ska betalas oavsett om du under året har fått någon avkastning på ditt försäkringskapital eller inte. Det är pensionsförvaltaren (till exempel försäkringsbolaget eller banken) som drar en avgift för avkastningsskatten från ditt försäkringskapital och betalar in den till Skatteverket. På ditt sparande i den allmänna pensionen betalar du ingen avkastningsskatt.

En kollektivavtalad tjänstepension är en tjänstepension som grundas på ett kollektivavtal mellan arbetsgivare och fack och som de flesta anställda har via jobbet. Kollektivavtalad tjänstepension får du utöver den allmänna pensionen. Det är arbetsgivaren som betalar för den.

Exempel på kollektivavtalade tjänstepensioner är ITP för privatanställda tjänstemän, Avtalspension SAF-LO för privatanställda arbetare, PA 03 för statligt anställda och KAP-KL/AKAP-KL för anställda i kommuner och landsting.

B

Se prisbasbelopp, inkomstbasbelopp

Blandfond är en fond som investerar i både aktier och räntebärande värdepapper.

E

Efterlevande är en avliden persons nära anhöriga. Som nära anhöriga räknas normalt makar, registrerade partner, sambor och barn.

Efterlevandepension är en form av efterlevandeskydd som kan börja betalas ut till dina efterlevande när du dör.

En entréfond är en fond där pengarna blir placerade innan du har gjort ett aktivt val av fond eller om du inte gör något val alls. En försäkring kan innehålla flera entréfonder.

F

Inom tjänstepensionen ITP 2 finns en familjepension för de som tjänar över 7,5 inkomstbasbelopp per år. Den betalas ut livet ut till efterlevande make, maka eller registrerad partner. Familjepension betalas också ut till barn upp till 20 års ålder. Sambo kan inte få familjepension.

Den som inte anser sig ha behov av familjepension kan byta ut de framtida inbetalningarna till familjepensionen mot en egen förstärkt ålderspension.

Läs mer om att avstå ITP 2 Familjepension

Familjeskydd är ett efterlevandeskydd som du kan ha till din tjänstepension under tiden det betalas in premier till försäkringen. Familjeskydd är en extra pension (ett bestämt belopp) som din familj får om du avlider före en viss ålder. Kostnaden för familjeskyddet dras från inbetalningen till din ålderspension som då blir lägre. Ibland krävs en godkänd hälsodeklaration för att få familjeskydd.

Flyttavgift är en avgift som du kan behöva betala om du vill flytta ditt försäkringskapital. Flyttavgiften ska täcka till exempel administrationskostnader.

Flyttbart kapital är de pengar som du enligt villkoren får ta med dig när du flyttar från en pensionsförsäkring till en annan.

Villkor i en försäkring som gör det möjligt för dig som försäkrad att flytta ditt pensionskapital från ett försäkringsbolag till ett annat. Eller från en förvaltningsform till en annan. Försäkrade som har ITP 1 och ITPK kan flytta sitt kapital till Alecta. Det är Collectum som sköter om flytten.

En fond är en samling av värdepapper, till exempel aktier eller obligationer.

Fondförsäkring eller traditionell försäkring?

Gränsen mellan fondförsäkring och traditionell försäkring är inte längre helt tydlig. Numera finns det mellanformer, till exempel fondförsäkringar med garantiinslag och traditionella försäkringar utan garantier, till exempel depåförsäkring.

Fondandelsvärdet är fondens totala värde dividerat med antalet andelar i fonden. Detta så kallade nettoandelsvärde (NAV) är det värde som ligger till grund för värderingen av ditt innehav i fonden. Fondandelsvärdet påverkas bland annat av fondens avgifter och avkastning.

Fondavgiften, ibland kallad fondförvaltningsavgift, tar fondbolaget eller värdepappersbolaget ut för att täcka kostnaderna för förvaltning av fonden. Avgiften anges i procent av fondandelarnas värde. Tänk på att fondförsäkringsbolaget normalt också tar ut en avgift.

Ett fondbolag förvaltar olika typer av fonder.

I en fondförsäkring väljer du själv i vilka fonder du placerar dina pensionspengar, och det är du som tar risken för hur ditt försäkringskapital utvecklas. Du betalar inte kapitalvinstskatt vid fondbyten eller utbetalning av pension. Däremot betalar du en avgift för avkastningsskatten på kapitalet och inkomstskatt på utbetald pension.

Gränsen mellan fondförsäkring och traditionell försäkring är inte helt tydlig. Det finns till exempel fondförsäkringar med garantiinslag och depåförsäkring.

Ett fondförsäkringsbolag erbjuder pensions- och kapitalförsäkringar där försäkringskapitalet förvaltas i fonder som du kan välja mellan hos försäkringsbolaget.

Ett fribrev är en försäkring som det inte görs några nya premieinbetalningar till. Det kan till exempel vara en tjänstepensionsförsäkring när du slutar på ditt jobb. Din försäkring läggs då i fribrev och din framtida pension bygger på de premier som redan har betalats in och hur försäkringens värde förändras.

Frilagd premie används för att få en kostnadsneutral premie jämfört med vad kostnaden till Alecta hade varit om den anställde inte valt bort stora delar av sin ITP-försäkring.

Den frilagda premien är en upplysning om vad de bortvalda försäkringsdelarna i ITP hade kostat om de låg kvar i Alecta. Det vill säga en upplysning om kostnaden för ålders- och familjepensionen och för utjämnings- och premiebefrielsepremien på lönedelar mellan 7,5 - 30 inkomstbasbelopp. För den som avstått från ITPK ingår dessutom ITPK-premien, 2 procent på lönen.

Eftersom premien för ITP 2 varierar över tiden blir följden att även den frilagda premien varierar över tiden. Det leder till att det blir svårt för arbetsgivaren att veta vad den alternativa pensionslösningen kommer att kosta. Det blir också svårt för arbetstagaren att veta hur mycket pengar som kommer att betalas in till den alternativa pensionslösningen. För att undvika den här osäkerheten kan man istället välja en annan premiemodell än frilagd premie, exempelvis en premietrappa eller en rak premie.

Förmånsbestämd pension innebär att man på förhand bestämmer hur stor pensionen ska bli, till exempel att den ska vara ett visst belopp eller en viss procent av den lön du har när du går i pension. Förmånsbestämda pensioner finns inom tjänstepension och i det gamla ATP-systemet.

Förmånstagare är den eller de personer som har rätt till utbetalning från din pensionsförsäkring om du skulle dö och har ett efterlevandeskydd. Förmånstagare till en pensionsförsäkring kan vara nuvarande eller tidigare makar, registrerade partner eller sambor, barn till någon av dessa eller dina egna barn.

I förmånstagarförordnandet står det vem som kan få ersättning om du dör medan försäkringen gäller om du har en pensionsförsäkring med efterlevandeskydd. Förmånstagarförordnandet, som är en del av försäkringsavtalet, är ibland standardiserat. Det kan du oftast ändra på genom att anmäla ett eget förordnande.

Den försäkrade är den person som har sitt liv, sin ålder eller sin hälsa försäkrad. Om du har en privat pensionsförsäkring är du själv både försäkrad och försäkringstagare. Om du har en tjänstepensionsförsäkring är det du som är den försäkrade och oftast din arbetsgivare som är försäkringstagare.

En försäkring är ett avtal mellan ett försäkringsbolag och en försäkringstagare. Försäkringsavtalet går ut på att försäkringstagaren betalar en premie mot att försäkringsbolaget betalar ersättning om någon händelse som står i försäkringsvillkoren inträffar.

Den allmänna försäkringen, till exempel sjukförsäkringen, regleras av lagar och finansieras med sociala avgifter och skattemedel.

Försäkringskapitalet är det aktuella värdet på din försäkring. Försäkringskapitalet påverkas bland annat av inbetalda premier, avgifter och avkastning.

Inom den allmänna pensionen kallas det aktuella värdet för pensionsbehållning

Den som tecknat en försäkring och betalar in premierna för denna kallas försäkringstagare. Det är inte alltid försäkringstagaren som är försäkrad. Till exempel kan arbetsgivare som tecknar tjänstepension vara försäkringstagare medan den anställde då är försäkrad.

Förtida uttag innebär att du tar ut din privata pension eller tjänstepension före den avtalade pensionsåldern. Tänk på att förtida uttag sänker din pension, eftersom inbetalningarna avbryts och utbetalningarna påbörjas tidigare. Förtida uttag är något du kan få välja själv, till skillnad från avgångspension, som du kommer överens om med din arbetsgivare.

Läs mer: avgångspension

G

Garanterat försäkringsbelopp eller garanterat pensionsbelopp är den pension som försäkringsbolaget garanterar att du ska få från din traditionella försäkring om du inte säger upp försäkringen i förtid.

Garanterat kapital är den del av försäkringskapitalet som försäkringsbolaget använder för att räkna ut ditt garanterade pensionsbelopp.

Se garanterat kapital.

Garantifond är en fond där du får någon form av garanti, ofta en viss procent av dina fondandelars värde eller en garanterad avkastning på dina inbetalade premier.

Generationsfond är en blandfond som förvaltas så att en stor del av försäkringskapitalet är placerat i aktier för dig som har långt kvar till pension. Ju närmare pensionsåldern du kommer, desto större del av försäkringskapitalet flyttas sedan över till räntebärande värdepapper för att minska risken.

H

Hedgefond är en fond med målet att ge avkastning och stiga i värde oavsett om aktie- eller räntemarknaden går upp eller ned.

I en hälsodeklaration svarar du på frågor om din hälsa och ger försäkringsbolaget tillgång till dina sjukjournaler. Försäkringbolaget behöver dessa uppgifter för att beräkna risken i vissa försäkringar.

En hälsodeklaration kan till exempel krävas om du vill ha ett efterlevandeskydd i din pensionsförsäkring, om du vill gå i pension tidigare, ta ut din pension under kortare tid än vad som ursprungligen är avtalat eller när du vill flytta dina pengar.

I

Ett ickevalsalternativ är en särskilt utformad tjänstepensionsförsäkring eller en fond inom premiepensionen där dina pensionsinbetalningar placeras om du inte väljer. Du går alltså inte miste om din pension om du inte har gjort ett aktivt val. Ibland används ordet ”förvalsalternativ” om samma sak.

Indexfond är en fond som förvaltas så att värdet på fonden utvecklas i takt med ett viss index, som följer utvecklingen på en specifik marknad, till exempel Stockholmsbörsen. Förvaltningen av indexfonder är i allmänhet billigare än förvaltningen av andra fonder.

Inkomstbasbeloppet används för att beräkna den övre gränsen för hur hög den pensionsgrundande inkomsten får vara inom den allmänna pensionen. Inkomstbasbeloppet används också ibland för att bestämma storleken på en tjänstepension. Varje år fastställer regeringen ett inkomstbasbelopp som bygger på utvecklingen av inkomstindex.

Inkomstpensionen är den största delen av den allmänna pensionen. 16 procent av pensionsunderlaget går till inkomstpensionen. Är du född 1938–1953 är procentsatsen lägre, eftersom du får en del av din pension som tilläggspension.

Intjänandetaket, eller inkomsttaket, för allmän pension är 7,5 inkomstbasbelopp per år. Det betyder att du inte får någon allmän pension för pensionsgrundande inkomst över denna gräns. Om du har tjänstepension får du pension även för den del av inkomsten som ligger över 7,5 inkomstbasbelopp.

ITP (Industrins- och handelns tilläggspension) gäller för privatanställda tjänstemän som är anställda i ett företag som omfattas av kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. ITP-avtalet innehåller två delar - ITP 1 och ITP 2.

En kompletterande, premiebestämd pension som ingår i ITP 2. Arbetsgivaren betalar normalt cirka två procent av den anställdes lön i månadspremie. ITPK-pensionen betalas vanligtvis ut livet ut.

K

Kapitalförvaltningskostnaden är försäkringsbolagets kostnad för att förvalta försäkringskapitalet, oavsett om försäkringsbolaget självt förvaltar kapitalet eller lägger ut förvaltningen på någon annan. Denna kostnad dras oftast inte som en avgift utan täcks genom att du får en lägre avkastning på ditt kapital.

Karensavdrag är det avdrag som din arbetsgivare gör på din sjuklön i samband med att du är sjuk. Avdraget är 20 procent av sjuklönen som du får en vanlig arbetsvecka.

Kollektiv konsolideringsgrad är ett mått som anger förhållandet mellan de tillgångar som försäkringsbolaget förvaltar och de försäkrades samlade försäkringskapital. Kollektiv konsolideringsgrad används inom traditionell försäkring i ömsesidiga försäkringsbolag och i premiepensionens traditionella försäkring.

Om den kollektiva konsolideringsgraden är under 100 innebär det att de tillgångar som bolaget förvaltar inte skulle räcka om alla skulle ta ut pengarna på en gång. En kollektiv konsolidering över 100 innebär att försäkringsbolaget har en buffert för att klara svängningarna på kapitalmarknaden. Kollektiv konsolideringsgrad kallas även kollektiv konsolideringsnivå.

Ett skriftligt avtal om löner och allmänna anställningsvillkor som träffats mellan en facklig organisation och en arbetsgivare eller ett arbetsgivareförbund. Kollektivavtalet ger samtliga anställda, oavsett facklig tillhörighet eller ej, tjänstepension och andra försäkringar.

L

Livförsäkring är ett samlingsbegrepp för försäkringar där utbetalningen beror på den försäkrades ålder, hälsa eller dödsfall. Till livförsäkringar räknas pensionsförsäkring, kapitalförsäkring och sjukförsäkring.

Livslängdsantagande är försäkringsbolagets bedömning av hur länge personer i en viss grupp beräknas leva. Det används bland annat för att beräkna storleken på din pension.

Om du får en lönehöjning när det är mindre än fem år kvar till din pension och höjningen överstiger en viss procentsats, kan det bli aktuellt med en så kallad lönekapning. Det betyder att den del av höjningen som ligger över procentsatsen inte är pensionsmedförande för ITP Ålderspension, ITPK och ITP Familjepension.

Läs mer om lönekapning hos Collectum

 

En arbetsgivare som tecknat tjänstepension för sina anställda ska betala en särskild löneskatt på pensionskostnaderna, bland annat för ITP 2 i Alecta.

En arbetsgivare och en anställd kan komma överens om att den anställde avstår lön för att få en annan förmån istället, till exempel en extra tjänstepension. Löneväxling har både för- och nackdelar.

M

En marknadsvärdesjustering kan försäkringsbolaget ibland göra när du flyttar dina pengar från en traditionell försäkring. Det innebär att du inte får med dig hela försäkringskapitalet. Anledningen till att försäkringsbolaget gör en marknadsvärdesjustering är att du avslutar försäkringen i förtid och bolaget har beräknat ett högre värde på din försäkring än det har täckning för vid flyttillfället.

Vissa försäkringar har inte bara dig själv som försäkrad utan även till exempel din make, registrerade partner, sambo eller dina barn. Dessa personer räknas i så fall som medförsäkrade, och gör så att efterlevandeskyddet kan betalas ut. Medförsäkrade har inte automatiskt rätt till efterlevandeskyddet utan det betalas ut till de personer som du har valt bland dem som kan vara förmånstagare.

P

Pension är en regelbundet återkommande utbetalning som vanligtvis ersätter din lön under en avtalad tid.

Om du vill ta ut din ITP-pension innan du har fyllt 65 år måste du sluta arbeta i ”pensioneringssyfte”. Det innebär att du slutar arbeta helt och hållet, eller arbetar mindre än 8 timmar per vecka. Du får inte heller ha för avsikt att arbeta 8 timmar per vecka eller mer framöver. Med framöver menas arbete före ordinarie pensionsålder (vanligtvis före 65 år).

Pensionsavgift är en avgift till den allmänna pensionen. Pensionsavgiften består av allmän pensionsavgift, ålderspensionsavgift och statlig ålderspensionsavgift.

Pensionsbeskedet informerar om din rätt till pension.

En pensionsförsäkring är ett sätt att spara till din pension. En pensionsförsäkring kan betalas av din arbetsgivare och kallas då tjänstepension. Det kan också vara du själv som betalar den. Då är det en privat pensionsförsäkring. Pensionen kan du börja ta ut tidigast vid 55 år. Den kan betalas ut så länge du lever eller under en viss tidsperiod, ofta minst fem år. Du betalar inkomstskatt på den pension du får ut.

Pensionsgrundande belopp är inte några verkliga inkomster utan fiktiva belopp som du får tillgodoräkna dig i den allmänna pensionen om du har sjuk- eller aktivitetsersättning, små barn eller studerar. Det pensionsgrundande beloppet och din pensionsgrundande inkomst utgör tillsammans pensionsunderlaget.

Den pensionsgrundande inkomsten inom den allmänna pensionen är din inkomst (till exempel lön, sjukpenning, föräldrapenning och a-kasseersättning) efter avdrag med den allmänna pensionsavgiften. Den används för att beräkna hur mycket pension du får. Den pensionsgrundande inkomsten är högst 7,5 inkomstbasbelopp. Om du har så låg inkomst att du inte är skyldig att betala skatt är inkomsten inte pensionsgrundande.

I tjänstepensionssystem förekommer även termerna pensionsgrundande lön och pensionsmedförande lön. Reglerna för vad som räknas in i dessa kan variera beroende på hur avtalet är skrivet. Även inkomster över 7,5 inkomstbasbelopp kan vara pensionsgrundande.

Pensionskapitalet, eller försäkringskapitalet, är det aktuella värdet på din försäkring. Pensionskapitalet påverkas bland annat av inbetalda premier, avgifter och avkastning.

Inom den allmänna pensionen kallas det aktuella värdet för pensionsbehållning.

Den pensionsmedförande lönen ligger till grund för hur stor pension du får. Den kan skilja sig från din verkliga lön inom vissa tjänstepensioner. Reglerna för vad som räknas in i den pensionsmedförande lönen kan variera beroende på om du har ett kollektivavtal eller individuellt avtal.

Under tiden som förmånsbestämd ITP 2-pension och ursprunglig ITPK betalas ut värdesäkras de med ett så kallat pensionstillägg. Ambitionen är att se till att pensionen behåller sin köpkraft under alla de år som den betalas ut. Pensionstillägget kan högst motsvara konsumentprisindex (KPI) förändring. KPI beräknas av Statistiska centralbyrån och är det vanligaste och mest kända måttet på inflation.

Pensionsålder är den ålder när du har rätt att börja ta ut din pension. I Sverige finns inte längre någon fast pensionsålder för den allmänna pensionen. Du kan börja ta ut den tidigast från 62 års ålder. Garantipension kan du tidigast få när du blir 65 år. När du kan börja ta ut din tjänstepension och privata pension beror på vad det står i ditt avtal, dock tidigast från 55 år enligt skattereglerna.

Premien är det belopp du eller din arbetsgivare betalar in till din försäkring. Premien kan fördelas mellan sparandet och olika försäkringsskydd. I den allmänna pensionen och inom vissa tjänstepensionsområden används inte ordet premie. Där säger man i stället pensionsavgift eller avgift.

Premiebefrielseförsäkringen är ett tillägg till din försäkring och innebär att försäkringsbolaget betalar dina premier om du skulle bli långvarigt sjukskriven. Inom viss tjänstepension används istället avgiftsbefrielseförsäkring.

Premiebestämd pension innebär att premiens storlek är bestämd på förhand. Den kan exempelvis vara en viss procent av lönen eller ett visst belopp. Storleken på din pension beror på hur stort pensionskapitalet är när du går i pension. Premiebestämda pensioner finns inom den allmänna pensionen, tjänstepensionsområdet och all privat pension.  Premiebestämd pension kan också kallas avgiftsbestämd pension.

Premiepension är den del av den allmänna pensionen som du själv kan påverka genom att bestämma i vilka fonder dina premiepensionspengar ska förvaltas. Till premiepensionen går 2,5 procent av ditt pensionsunderlag. Är du född 1938-1953 är procentsatsen lägre, eftersom du får en del av din pension som tilläggspension.

Varje år fastställer regeringen prisbasbeloppet som anpassas efter den allmänna prisutvecklingen i samhället. Prisbasbeloppet används exempelvis för att beräkna garantipensionen.

Privat pension är en pension som du frivilligt sparar till, antingen som en pensionsförsäkring eller ett individuellt pensionssparande (IPS). Du kan spara till din privata pension i ett försäkringsbolag, en bank eller ett fondbolag.

R

Om du deltar i en arbetslivsinriktad rehabilitering för att börja arbeta igen, kan du ha rätt till ersättning. Du kan till exempel få ersättning om du arbetstränar, är med i ett rehabiliteringsprogram eller om du deltar i en utbildning. Ersättningen heter rehabiliteringsersättning och du ansöker om den hos Försäkringskassan.

Riskpremie är en andel av premien som försäkringsbolaget tar ut för försäkringsskydd, till exempel premiebefrielseförsäkring eller efterlevandeskydd.

En räntefond är en fond som enbart består av räntebärande värdepapper, till exempel obligationer.

S

Om du inte kan arbeta heltid under minst ett år på grund av en sjukdom eller skada, kan du få ersättning från Försäkringskassan. Du kan få ersättning för en del av din lön som du förlorar. Har du fyllt 30 år heter ersättningen sjukersättning. Är du under 30 år heter ersättningen aktivitetsersättning.

Om du är sjuk i mer än 14 dagar kan du få ersättning för en del av din lön som du förlorar när du inte kan arbeta. Ersättningen heter sjukpenning och det är Försäkringskassan som betalar ut den.

Sjukpension är en ekonomisk ersättning du kan ha rätt till om du inte kan arbeta på grund av nedsatt arbetsförmåga under en längre tid. Sjukpension kan du till exempel få genom en försäkring. Du betalar inkomstskatt på den sjukpension du får ut.

Solvens innebär att försäkringsbolag har en ekonomisk buffert i form av tillräckligt kapital för att kunna göra sina utbetalningar. Hur stor buffert som krävs styrs av lagar och regler.

Solvensgrad är förhållandet mellan försäkringsbolagets tillgångar och värdet på de garanterade pensionsbelopp bolaget har lovat sina kunder. Det är alltså ett mått på hur väl bolagets tillgångar räcker för att kunna betala ut de garanterade pensionsbeloppen. Något förenklat ska solvensgraden, enligt lag, överstiga 104 procent för traditionell försäkring.

Den del av ITP-premien som är avsedd för ålderspension. För den som har en årslön över 7,5 inkomstbasbelopp och har ITP 2, betalar arbetsgivaren även en sparpremie till pension för efterlevande.

Om du har sjukersättning från Försäkringskassan enligt reglerna som gällde före den 1 juli 2008, kan du både få arbeta och få sjukersättning samtidigt. För att detta ska gälla för dig måste du skicka in en ansökan till Försäkringskassan innan du börjar arbeta. Din inkomst kommer att påverka storleken på sjukersättningen du får. Försäkringskassan räknar fram ersättningen på ett speciellt sätt och gör en så kallad steglös avräkning.

T

En temporär utbetalning är en utbetalning som pågår under en viss avtalad tidsperiod. Motsatsen till temporär utbetalning är livsvarig utbetalning.

Du som är född 1938-1953 får en del av din pension som tilläggspension. Den beräknas enligt reglerna i ATP-systemet. Är du född 1937 eller tidigare får du hela din pension som tilläggspension.

En livförsäkring som ger de efterlevande ett bestämt belopp och som betalas ut om den försäkrade dör före pensionen. Arbetsgivare med kollektivavtal om ITP är skyldiga att teckna försäkringen för sina anställda.

Tjänstepension kan du få utöver den allmänna pensionen. Tjänstepensionen grundas antingen på ett kollektivavtal mellan arbetsgivare och fack (avtalspension) eller på ett individuellt avtal mellan dig och din arbetsgivare. De flesta har en tjänstepension via jobbet och det är arbetsgivaren som betalar för tjänstepensionen. Din rätt till tjänstepension tryggas vanligtvis genom försäkring. Din arbetsgivare kan också använda andra sätt, till exempel betala in pengar till en pensionsstiftelse.

Läs mer om Tjänstepension

Tjänstetid är ett begrepp som används i förmånsbestämd tjänstepension (som till exempel ITP 2) och betyder att du måste ha arbetat en viss tid för att få maximal pension. För ITP 2 behöver du arbeta minst 360 månader (30 år). För varje månad som du eventuellt saknar när du går i pension, minskar din pension med en trehundrasextiondel.

Totalavkastning är summan av kapitalavkastning och värdeförändring på de tillgångar som ett försäkringsbolag förvaltar inom traditionell försäkring.

I en traditionell försäkring bestämmer försäkringsbolaget hur dina premier placeras. Försäkringsbolaget placerar i till exempel räntebärande papper, aktier och fastigheter och sköter förvaltningen. Du får någon form av garanti och del av eventuellt överskott.

Motsatsen till traditionell försäkring är fondförsäkring. Gränsen mellan fondförsäkring och traditionell försäkring är inte längre helt tydlig. Det finns mellanformer, till exempel fondförsäkringar med garantiinslag och traditionella försäkringar utan garantier, till exempel depåförsäkring.

U

Du kan börja ta ut din tjänstepension efter ordinarie pensionsålder. En privat pensionsförsäkring kan du också börja ta ut efter den avtalade pensionsåldern. Detta kallas uppskjutet uttag. Ett uppskjutet uttag höjer din månadspension.

V

Valcentralerna administrerar de kollektivavtalade tjänstepensionerna. De registrerar ditt val av försäkringsbolag och ser till att de premier som din arbetsgivare betalat skickas till rätt bolag. Det finns olika valcentraler, till exempel Fora för privatanställda arbetare, Collectum för privatanställda tjänstemän och SPV för statsanställda.

Om du får sjukersättning från Försäkringskassan kan du pröva att arbeta utan att din rätt till sjukersättning försvinner. Man säger att din sjukersättning blir ”vilande” under tiden du arbetar. Du får då lön och ett skattefritt månadsbelopp från Försäkringskassan som motsvarar 25 procent av din vilande sjukersättning. 

I ett vinstutdelande försäkringsbolag kan en del av den eventuella vinsten delas ut till aktieägarna. Aktieägarna kan även skjuta till kapital om försäkringsbolaget till exempel inte kan betala ut de garanterade pensionsbeloppen.

Värdebeskedet redovisar hur ditt pensionskapital har utvecklats, exempelvis under ett år.

Värdesäkring innebär att den pension som du får nu eller ska få i framtiden anpassas efter pris- eller inkomstutvecklingen. Många förmånsbestämda tjänstepensioner är värdesäkrade genom att pensionsbeloppen följer med när priser och löner i samhället förändras. Även premier kan värdesäkras.

Å

Ålderspension har du rätt att få utbetalad när du har uppnått en viss ålder. Pensionsåldern varierar mellan pensionssystemen. I Sverige har vi allmän pension, tjänstepension och privat pension.

Ålderspensionsavgift är den del av pensionsavgiften, i allmän pension, som din arbetsgivare betalar via arbetsgivaravgiften. Om du är egenföretagare betalar du avgiften via egenavgiften.

Återbetalningsskydd är en typ av efterlevandeskydd som du kan välja om du vill att din familj ska kunna få del av det pensionskapital som finns kvar när du dör. Om du dör och det inte finns något återbetalningsskydd fördelas pengarna från din pensionsförsäkring ut som arvsvinst till andra som sparar i samma sorts försäkring. Har du återbetalningsskydd får du inte del av arvsvinster från andra, vilket innebär att du får en lägre ålderspension.

Om du har en traditionell pensionsförsäkring kan du, utöver den garanti som ingår i försäkringen, få återbäring. Detta kan bli aktuellt om försäkringsbolaget lyckas bättre med sin förvaltning än vad det räknade med vid beräkningen av garantin. Viktigt att veta är att återbäringen inte automatiskt är garanterad. Det innebär att pensionen kan variera mellan åren, men aldrig bli mindre än det garanterade pensionsbeloppet.

Återbäringsräntan använder försäkringsbolag för att fördela den totala avkastningen mellan alla traditionella pensionsförsäkringar. Återbäringsräntan används för att jämna ut avkastningen över en längre tid och innehåller även en prognos om framtida avkastning.

Återköp innebär att man får ut pengar från en försäkring tidigare än avtalat. För att du ska få göra ett återköp måste du få det godkänt av försäkringsbolaget.

Att återköpa eller lösa in en pensionsförsäkring i förväg är i princip inte tillåtet utan kräver i de flesta fall också dispens från Skatteverket.

Ö

Ett ömsesidigt försäkringsbolag ägs av sina försäkringstagare. Allt överskott i bolaget går till försäkringarna. Om det blir ett underskott i bolaget kan ditt försäkringskapital minskas genom reallokering.