Alectas koldioxidavtryck

Alecta har skrivit under Montreal Pledge och vi följer Svensk Försäkrings rekommendationer när det gäller koldioxidutsläpp. Det innebär att vi mäter och rapporterar det koldioxidavtryck som våra investeringar ger upphov till.

Varför mäter vi koldioxidavtrycket?

För att kunna mäta en portföljs koldioxidavtryck måste vi veta hur mycket utsläpp enskilda innehav står för. Koldioxidavtrycket ger underlag för att bedöma vissa klimatrelaterade finansiella risker såsom ökade kostnader på grund av högre pris på koldioxid. Koldioxidmätningarna utgör också grund för Alecta som förvaltare att påverka bolag att minska sina utsläpp, t.ex. genom krav på utsläppsminskningsmål, riskhantering, affärsstrategier och transparens.

Koldioxidavtrycket ger inte hela bilden

Koldioxidavtrycket mäter dock inte investeringarnas totala klimatpåverkan eftersom det fortfarande är svårt att mäta alla utsläpp. Ibland brister kvaliteten på datan, och vi letar fortfarande efter rättvisande sätt att mäta positiva effekter från innehavsbolagens klimatsmarta lösningar eller gröna investeringar. Koldioxidavtrycket mäter inte heller portföljens totala klimatrisk, såsom fysiska risker som är kopplade till extremt väder eller konsekvenser av förändrad lagstiftning kring energieffektivisering.

Rapportering av koldioxidutsläpp är fortfarande under utveckling och saknas i många fall. För de bolagen får utsläppen estimeras. Att bolag ändrar sina beräkningsmetoder mellan år förekommer också. Givet den osäkerhet som finns kring datakvalitén är det därför svårt att dra alltför långtgående slutsatser av ett enskilt år.

Ny beräkningsmetodik 2020

Under 2020 trädde Svensk Försäkrings nya rekommendation om rapportering av koldioxidavtryck i kraft. Enligt tidigare rekommendation ingick endast innehav i noterade aktier. Från 2020 ingår även företagsobligationer samt direktägda fastigheter. Även måttet ändras och för aktier och företagsobligationer redovisas ”viktad genomsnittlig koldioxidintensitet”. Måttet visar portföljens exponering mot koldioxidintensiva företag uttryckt som portföljbolagets årliga utsläpp i ton i förhållande till bolagets intäkter. Ambitionen är att intäktsutvecklingen inte ska bygga på motsvarande ökning av utsläpp. För fastigheter redovisas utsläpp per kvadratmeter yta. Koldioxidavtrycket enligt den tidigare metodiken finns här. För jämförbarhet har avtrycken för 2019 räknats om enligt nya rekommendation.

alectas_koldioxidavtryck_2020.svg
Ton koldioxidekvivalenter (CO2e) som bolagen släpper ut per miljon kronor i intäkt. Alectas index är en mix av MSCI Sweden, MSCI Europe ESG och MSCI USA ESG.
Källa: ISS-Ethix


Ton koldioxidekvivalenter (CO2e) som bolagen släpper ut per miljon kronor i intäkt.
Källa: ISS-Ethix

koldioxidavtryck_fastigheter.svg
Kilo koldioxidekvivalenter (CO2e) som fastigheterna släpper ut per kvadratmeter.
Källa: Newsec/Alecta

Utsläppsmätningarna följer den globala redovisningsstandarden GHG-protokollet och baseras på senast tillgängliga koldioxiddata för direkta (Scope 1) och indirekta utsläpp i samband med förbrukning av energi (Scope 2). Utsläppen av växthusgaser mäts i termer av koldioxidekvivalenter (CO2e). Det är en måttenhet som gör det möjligt att mäta olika växthusgaser på samma sätt.

Under 2020 har koldioxidavtrycket minskat i aktieportföljen och i fastighetsportföljen som en följd av att innehavsbolagen samt enskilda fastigheter överlag har reducerat sina utsläpp. För portföljen med företagsobligationer förklaras det ökade avtrycket helt av en investering i ett bolag. Det bolaget har ett högt avtryck men har också påbörjat en kraftig omställning och har klimatmål som är godkänt av Science Based Targets initiative.

Vad ingår i mätningen?

Alla noterade bolag som ingick i aktieportföljen per 31 december 2020 ingår i mätningen. Marknadsvärdet på aktieportföljen var då 446 miljarder kronor, vilket utgjorde 43 procent av den totala placeringsportföljen. 77 (76) procent av Alectas aktieinnehav publicerar sina utsläppssiffror, vilket motsvarar runt 83 (84) procent av aktieportföljens marknadsvärde.

Alla bolag som ingick i portföljen med företagsobligationer, inklusive onoterade bolag, per 31 december 2020 ingår i mätningen. Marknadsvärdet på portföljen var då 64 miljarder kronor, vilket utgjorde 6 procent av den totala placeringsportföljen. 91 (87) procent av Alectas bolag i portföljen med företagsobligationer publicerar sina utsläppssiffror, vilket motsvarar runt 90 (86) procent av portföljens marknadsvärde.

De fastigheter i den direktägda svenska fastighetsportföljen per 31 december som ägts under hela året ingår i mätningen. Marknadsvärdet på dessa fastigheter var då 26 miljarder kronor vilket motsvarar 3 procent av den totala placeringsportföljen.

Gillade du den här sidan?

Skriv gärna en kommentar om sidan

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Vi läser allt men svarar inte här. Har du istället ett ärende eller en fråga till vår kundservice kan du skicka ett meddelande eller ringa till oss. Här hittar du våra telefonnummer.

Tack för din synpunkt!

Vi läser alla synpunkter men svarar inte på dem. Om du vill komma i kontakt med oss ber vi dig kontakta vår kundservice