Avkastning förmånsbestämd pension

Här visar vi avkastningen för Alectas förmånsbestämda del ITP 2 och ger en kommentar om hur marknaderna har utvecklats varje kvartal.

 Avkastningen för förmånsbestämd försäkring per 2019-12-31

Avkastning 3 mån Hittills i år 1 år 5 år
2019-12-31 3,1 % 14,1 % 14,1 % 5,8 %

Marknadskommentar för fjärde kvartalet 2019

2019 kom att bjuda på en fantastisk uppgång på världens börser som vi inte upplevt sedan 2009. Året har även präglats av tydlig konjunkturoro och flertalet geopolitiska konflikter som alltjämt inte är lösta. Detta har dock inte låtit påverka börser nämnvärt. Investerare har istället funnit optimism i centralbankernas omsvängning och fortsatta expansiva penningpolitik med extremt låga räntor vilket lett till globalt stigande aktiekurser. Under det fjärde kvartalet visade även ekonomisk statistik från både USA och Europa på en viss stabilisering av konjunkturen och oron för en ekonomisk recession förbyttes mot förhoppning om en vändning i konjunkturen. Även framsteg i handelsförhandlingarna mellan USA och Kina mot ett fas-1 avtal tolkades positivt liksom det tydliga utfallet av det brittiska parlamentsvalet i december som innebar minskad osäkerhet kring Brexit. Storbritannien är nu otvetydigt på väg ut ur EU.

Räntemarknaden har till skillnad från aktiemarknaden tagit till sig mer av konjunkturoron under året och efter sommaren noterades rekordlåga europeiska och amerikanska långräntor. Under hösten presenterades dock starkare makrostatistik än vad marknaden förväntat sig vilket ledde till räntekorrigeringar och stigande räntor som följd.

Riksbankens signalering om höjning av reporäntan och sedermera beslut att lämna det negativa ränteterritoriet medförde att kronans långa och kontinuerliga försvagning gentemot alla större valutor tog en paus och kronan stärktes under hösten.

Framöver räknar marknaden med att centralbankerna fortsätter sin expansiva penningpolitik i syfte att stävja en global avmattning. Låga räntor under överskådlig framtid kommer troligen behövas för att bibehålla de nuvarande höga aktievärderingarna. Ett flertal geopolitiska risker kvarstår i världen, inte minst i Mellanöstern vilket kan skapa oro på finansmarknaderna.

Alecta Förmånsbestämd

Förmånsbestämda portföljen avkastade 14,1 procent för helåret. Konsolideringsnivån var vid utgången av året 148 procent och solvensgraden 159 procent. Starka finanser ger en långsiktig förmåga att skapa en fortsatt hög avkastning, vilket är gynnsamt för bolagets kunder bland såväl företag som privatpersoner.

Alecta Optimal Pension

Alecta Optimal Pension, som har aktieandel med det långsiktiga riktmärket 60 procent, avkastade för helåret 20,3 procent. Konsolideringen för Alecta Optimal Pension är alltid cirka 100 procent, eftersom över- eller underskott fördelas ut till kunderna varje månad.

Gillade du den här sidan?

Skriv gärna en kommentar om sidan

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Vi läser allt men svarar inte här. Har du istället ett ärende eller en fråga till vår kundservice kan du skicka ett meddelande eller ringa till oss. Här hittar du våra telefonnummer.

Tack för din synpunkt!

Vi läser alla synpunkter men svarar inte på dem. Om du vill komma i kontakt med oss ber vi dig kontakta vår kundservice