Avkastning förmånsbestämd pension

Här visar vi avkastningen för Alectas förmånsbestämda del ITP 2 och ger en kommentar om hur marknaderna har utvecklats varje kvartal.

 Avkastningen för förmånsbestämd försäkring per 2019-09-30

Avkastning 3 mån Hittills i år 1 år 5 år
2019-09-30 1,9 % 10,6 % 4,2 % 5,9 %

Marknadskommentar för tredje kvartalet 2019

Året inleddes med två kvartal av stigande börser och även i det tredje kvartalet fick vi se fortsatta uppgångar på världens börser, dock i en lägre utvecklingstakt jämfört med de två föregående kvartalen. Den fortsatt positiva utvecklingen förklaras till stor del av centralbankernas ultralätta penningpolitik, ytterligare räntefall och rekordlåga räntor som håller riskaptiten uppe hos investerarna.

I augusti fick vi se riskviljan svalna på finansmarknaderna som pressats av eskalerande handelskrig mellan USA och Kina, ökade geopolitiska konflikter och en alltjämt ökande konjunkturoro. Investerare befarar nu att den utdragna handelskonflikten mellan USA och Kina har börjat få effekt på världsekonomin med lägre utvecklingstakt som följd. I Europa, och i synnerhet Tyskland, har en avmattning i ekonomin börjat skönjas och även i Sverige ser vi indikationer på att en avmattning kan vara på väg.

Den globala ekonomiska statistiken är svårtolkad och det föreligger en osäkerhet kring huruvida vi ser en avmattning av konjunkturen, framförallt i Europa, eller om världsekonomin är på väg in i en regelrätt recession. ECB meddelade efter sitt penningpolitiska möte i september att den från den 1 november återupptar sitt stödköpsprogram med månatliga köp av tillgångar till ett värde av 20 miljarder euro. Frågan är om centralbankerna har fler verktyg i sina verktygslådor och om möjligheterna för dem att stimulera ekonomin ytterligare från dagens nivåer har uttömts. Finansmarknaderna efterfrågar nu mer expansiv finanspolitik för att stötta konjunkturavmattningen.

För Alectas tillgångar har den samlade utvecklingen på de finansiella marknaderna med stigande börser och sjunkande räntor under kvartalet inneburit en ökning av tillgångarnas värde.

Alecta Förmånsbestämd

Förmånsbestämda portföljen avkastade 1,9% för årets tredje kvartal. Konsolideringsnivån var vid utgången av kvartalet 142 procent och solvensgraden 159 procent. Starka finanser ger en långsiktig förmåga att skapa en fortsatt hög avkastning, vilket är gynnsamt för bolagets kunder bland såväl företag som privatpersoner.

Alecta Optimal Pension

Alecta Optimal Pension, som har aktieandel med det långsiktiga riktmärket 60 procent, avkastade 2,5 procent under det tredje kvartalet. Konsolideringen för Alecta Optimal Pension är alltid cirka 100 procent, eftersom över- eller underskott fördelas ut till kunderna varje månad.

Gillade du den här sidan?

Skriv gärna en kommentar om sidan

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Vi läser allt men svarar inte här. Har du istället ett ärende eller en fråga till vår kundservice kan du skicka ett meddelande eller ringa till oss. Här hittar du våra telefonnummer.

Tack för din synpunkt!

Vi läser alla synpunkter men svarar inte på dem. Om du vill komma i kontakt med oss ber vi dig kontakta vår kundservice