Avkastning förmånsbestämd pension

Här visar vi avkastningen för Alectas förmånsbestämda del ITP 2 och ger en kommentar om hur marknaderna har utvecklats varje kvartal.

 Avkastningen för förmånsbestämd försäkring per 2017 09 30

Avkastning3 månHittills i år1 år5 år
2017-09-30 1,5 % 5,5 % 7,8 % 8,3 %

Marknadskommentar för tredje kvartalet 2017

Kvartalet avslutades med förbundsdagsval i det för Europa så viktiga Tyskland. Den allmänna förväntningen om en fjärde mandatperiod för Merkel infriades men i efterkrigstiden har CDU aldrig haft ett så lågt stöd hos väljarna. Koalitionsregering förväntas att bildas mellan CDU, de gröna och liberala FDP som driver en företagsvänlig politik med fokus på avregleringar och minskad byråkrati, något som bör gillas i investerarleden. Ett orosmoment som framförallt påverkade ränte- och aktiemarknaden negativt i Spanien, Europas femte största ekonomi, var valet om självständighet för Katalonien. Dock verkar den oron, liksom upptrappningen i ordkriget mellan USA och Nordkorea, vara övergående och inte påverka marknaderna mer än kortsiktigt.

Dollarkursen fortsatte att tappa, lika mycket mot euron som mot den svenska kronan då förhållandet mellan dessa i princip var oförändrat. Oljan, som för året bottnade i slutet av det föregående kvartalet har stigit med cirka 20 procent sedan dess.

Makrostatistiken visar på ett alltjämt starkt konjunkturläge med höga sysselsättningstal och inflationstal nära eller på målnivåerna. Svenska Konjunkturinstitutets rapporterade för september den sjätte månaden i rad med en historiskt hög barometersiffra, där framförallt tillverkningsindustri sticker ut med en ny toppnotering. Denna kan för svensk del vara hjälpt av den låga kronkursen men även tyska CES och Markits inköpschefskompositindex för Eurozonen visar på en tillverkningsindustrisektor som befinner sig över det långsiktiga normalläget. Samma tendens syns för byggsektorn medan läget för övriga branscher är mer dämpat.

Under kvartalet hölls två möten vardera hos Fed, ECB och Riksbanken som alla beslutade att lämna styrräntorna oförändrade. Den årliga sammankomsten i Jackson Hole i USA, där centralbankschefer från världen över träffades, gav heller inga andra besked än numera vanligt förekommande avsiktsförklaringar om vad som ska komma i form av minskade stödköp och räntehöjningar. USA befinner sig först i den processen då de redan har genomfört ett antal höjningar och nu gradvis ska sluta återinvestera pengar från obligationsförfall. Sverige å sin sida tycks vara extra försiktiga med åtgärder med farhågor om att det kan leda till en alltför snabb appreciering av kronkursen samtidigt som inflationstoppen kan ha blivit nådd för denna gång.

Alecta Förmånsbestämd

Förmånsbestämda portföljen avkastade 1,4 procent under kvartalet. Konsolideringsnivån var 158 procent och solvensgraden 175 procent vid utgången av tredje kvartalet. Starka finanser ger en långsiktig förmåga att skapa en fortsatt hög avkastning, vilket är gynnsamt för bolagets kunder bland såväl företag som privatpersoner.

Var informationen användbar för dig?

Behöver du istället vår hjälp? Kontakta oss.

Vill du hjälpa oss att bli bättre?

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats.

Tack för din återkoppling!