Avkastning förmånsbestämd pension

Här visar vi avkastningen för Alectas förmånsbestämda del ITP 2 och ger en kommentar om hur marknaderna har utvecklats varje kvartal.

 Avkastningen för förmånsbestämd försäkring per 2019-06-30

Avkastning 3 mån Hittills i år 1 år 5 år
2019-06-30 2,7 % 8,5 % 4,6 % 6,0 %

Marknadskommentar för andra kvartalet 2019

Efter ett första kvartal med anmärkningsvärt hög avkastning på världens börser följde det andra kvartalet med positiva men något mer måttliga börsuppgångar. Den positiva avkastningen förklaras i mångt och mycket av centralbankernas lätta penningpolitik och att räntan förväntas vara låg under överskådlig tid i hopp om att få inflationsförväntningar att lyfta. Tillsammans med företagsrapporter med relativt goda vinster har detta lett till höga värderingar och till att flertalet börser nått rekordnivåer.

I maj svalnade dock optimismen något då USA visade upp en mer hårdför handelspolitik mot resten av världen. Det skapade turbulens på de finansiella marknaderna och oro för att tilltagande protektionism kan påverka tillväxten negativt. Avsaknaden av en tydlig lösning för Brexit och hur premiärminister Theresa Mays efterträdare ska hantera utträdet har också inneburit en osäkerhet.

I den globala ekonomiska statistiken finns tecken på avmattning av konjunkturen, framförallt i Europa, men flera ekonomiska indikatorer pekar alltjämt på att grundstyrkan i den globala ekonomin ännu ligger på en god nivå. Inflationsförväntningar ligger fortsatt på en rekordlåg nivå och har fått centralbankerna att i juni åter signalera om fortsatt mjuk penningpolitik. Från att amerikanska centralbanken Federal Reserve i slutet på förra året hade fyra räntehöjningar inplanerade under 2019 ligger nu förväntningarna istället på att Federal Reserve ska sänka räntan under årets andra hälft. Riksbanken har under året behållit reporäntan oförändrad på -0,25 procent och aviserar alltjämt räntehöjning i slutet av året eller i början av nästa år.

För Alectas tillgångar har den samlade utvecklingen på de finansiella marknaderna med stigande börser och sjunkande långräntor under kvartalet inneburit en ökning av tillgångarnas värde.

Alecta Förmånsbestämd

Förmånsbestämda portföljen avkastade 2,7% för årets andra kvartal. Konsolideringsnivån var vid utgången av kvartalet 144 procent och solvensgraden 162 procent. Starka finanser ger en långsiktig förmåga att skapa en fortsatt hög avkastning, vilket är gynnsamt för bolagets kunder bland såväl företag som privatpersoner.

Alecta Optimal Pension

Alecta Optimal Pension, som har aktieandel med det långsiktiga riktmärket 60 procent, avkastade 3,3 procent under det andra kvartalet. Konsolideringen för Alecta Optimal Pension är alltid cirka 100 procent, eftersom över- eller underskott fördelas ut till kunderna varje månad.

Gillade du den här sidan?

Skriv gärna en kommentar om sidan

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Vi läser allt men svarar inte här. Har du istället en fråga till vår kundservice hittar du våra telefonnummer här

Tack för din synpunkt!

Vi läser alla synpunkter men svarar inte på dem. Om du vill komma i kontakt med oss ber vi dig kontakta vår kundservice