Avkastning förmånsbestämd pension

Här visar vi avkastningen för Alectas förmånsbestämda del ITP 2 och ger en kommentar om hur marknaderna har utvecklats varje kvartal.

 Avkastningen för förmånsbestämd försäkring per 2019-03-31

Avkastning 3 mån Hittills i år 1 år 5 år
2019-03-31 5,6 % 5,6 % 3,9 % 6,1 %

Marknadskommentar för första kvartalet 2019

Från höstens turbulens med vikande börsutveckling har årets första kvartal inneburit en anmärkningsvärd återhämtning på världens aktiemarknader. Förklaring till uppgången får i huvudsak tillskrivas den mjukare penningpolitik som centralbankerna har kommunicerat. Framförallt den amerikanska centralbanken Fed har svängt, från att i slutet av förra året planerat fyra kommande styrräntehöjningar, till ingen planerad höjning under 2019. Den fortsatt mjuka penningpolitiken, kinesisk stimulans i form av skattelättnader och positiva signaler från handelssamtalen mellan USA och Kina har varit bidragande till att återskapa tilltro hos investerare. Vid kvartalets slut hade världens börser, mätt genom MSCI World, stigit med 13 procent sedan årsskiftet.

Samtidigt med börsoptimismen har konjunktursignaler inkommit som varit svagare än förväntat vilket har fått långa räntor att sjunka. Tysk tillverkningsindustri har visat tecken på snabb inbromsning och utfallet av sysselsättningsstatistiken i USA var svagt även om nedstängningen av dem amerikanska statsapparaten delvis förklarar nedgången.

Sverige har påverkats av den globala konjunkturavmattningen och inflationsutvecklingen har varit en besvikelse för årets första två månader. Kronförsvagningen, med 2,7 respektive 5 procent mot euron och amerikanska dollarn, har fått överraskande litet genomslag på priser och skaran av marknadsbedömare som tror att Riksbanken kan komma att avstå höstens planerade räntehöjning har blivit fler.

För Alectas tillgångar har den samlade utvecklingen på de finansiella marknaderna med stigande börser och sjunkande långräntor inneburit en kraftig ökning av tillgångarnas värde.

Alecta Förmånsbestämd

Förmånsbestämda portföljen avkastade 5,6% för årets första tre månader. Konsolideringsnivån var vid utgången av kvartalet 144 procent och solvensgraden 162 procent. Starka finanser ger en långsiktig förmåga att skapa en fortsatt hög avkastning, vilket är gynnsamt för bolagets kunder bland såväl företag som privatpersoner.

Alecta Optimal Pension

Alecta Optimal Pension, som har aktieandel med det långsiktiga riktmärket 60 procent, avkastade för helåret 8,1%. Konsolideringen för Alecta Optimal Pension är alltid cirka 100 procent, eftersom över- eller underskott fördelas ut till kunderna varje månad.

Gillade du den här sidan?

Skriv gärna en kommentar om sidan

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Vi läser allt men svarar inte här. Har du istället en fråga till vår kundservice hittar du våra telefonnummer här

Tack för din synpunkt!

Vi läser alla synpunkter men svarar inte på dem. Om du vill komma i kontakt med oss ber vi dig kontakta vår kundservice