Röstning

Vårt mål är att rösta vid alla stämmor för bolagen i vår aktieportfölj. På så sätt använder vi vår röst som ägare och kan utrycka stöd för eller invända mot olika förslag.

Vad händer på en bolagsstämma?

Stämman är helt central för aktieägarna att utöva ägarinflytande. På stämman fattar aktieägarna beslut som kan ha stor påverkan på bolagets verksamhet.

Vanliga röstningsärenden vid en stämma är val av styrelse och revisor, godkännande av finansiella rapporter och ersättningar, emissionsmandat eller andra förslag som lämnats av ägarna. Ibland kan det handla om mer ovanliga ärenden, exempelvis flytt av bolagets säte till ett annat land, större förvärv eller att delar av en koncern blir ett separat bolag.

Röstning i svenska bolag

För våra innehav i svenska bolag gör vi en egen analys av ärenden som ska upp på stämman. Det vägledande dokumentet för vår analys är Alectas policy för ansvarsfulla investeringar som beskriver principerna för vårt aktieägarengagemang och även innehåller en rad principer om bolagsstyrning som vi anser vara en del av god styrning. Röstningen sker på plats vid själva stämman. Om det inte är möjligt sker röstningen i förväg genom poströstning.

Röstning i utländska innehav

För våra utländska innehav gör ett externt analysföretag en genomgång av ärendena. Deras rekommendationer är baserade på Alectas principer och kompletterande instruktioner för att uppmärksamma de lokala marknadernas förutsättningar och praxis. Det är alltid Alecta som beslutar om röstningen som, om vi gör en annan bedömning än analysföretaget, kan avvika från rekommen­da­tionen.

Årlig redovisning av röstning

Varje år, i samband med Ägarrapporten under tredje kvartalet, publicerar vi en komplett lista över hur vi röstat i samtliga ärenden vid föregående stämmo­säsong. Viktigare eller mer uppmärksammade ärenden beskrivs i Ägarrapporten.

Gillade du den här sidan?

Skriv gärna en kommentar om sidan

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Vi läser allt men svarar inte här. Har du istället ett ärende eller en fråga till vår kundservice kan du skicka ett meddelande eller ringa till oss. Här hittar du våra telefonnummer.

Tack för din synpunkt!

Vi läser alla synpunkter men svarar inte på dem. Om du vill komma i kontakt med oss ber vi dig kontakta vår kundservice