Information om Alectas ersättningspolicy

Alectas styrelse har antagit ett styrdokument för ersättningar - benämnt ersättningspolicy - som beskriver de principer Alecta utgår ifrån i ersättningsfrågor, åtgärder för att undvika intressekonflikter vid beslut om ersättning, offentliggörande av uppgifter om ersättningar, ansvar för hanteringen av ersättningar samt hur Alecta arbetar med kontroll och rapportering avseende ersättning. Ersättningspolicyn, vars innehåll beskrivs nedan, ska ses över vid behov, dock minst årligen och därefter beslutas på nytt.

Ersättningspolicyns syften

Ett syfte med ersättningspolicyn är att säkerställa att Alecta på ett enhetligt och öppet sätt hanterar ersättningar av olika slag. Ett annat syfte är att säkerställa att kortsiktiga eller alltför riskfyllda beslut eller ageranden inte äventyrar Alectas finansiella ställning, till exempel på grund av den intressekonflikt som skulle kunna finnas mellan den långsiktiga avkastningen på kundernas pensionspengar och medarbetarnas egen vinning. Ett tredje syfte är att uppfylla de externa regelkraven.

Ersättningsprinciper

Ersättning till medarbetare kan utgöras av fast ersättning (lön), rörlig ersättning, pensionsavsättning och övriga skattepliktiga förmåner såsom måltidsförmån och erbjudande av sjukvårdsförsäkring. Därutöver erbjuds samtliga medarbetare friskvårdsbidrag. Samma ersättningsprinciper gäller för samtliga medarbetare och ingen diskriminering eller särbehandling får förekomma. Kollektivavtal om löner och allmänna anställningsvillkor för tjänstemän i försäkringsbranschen gäller och pensionsavsättningar görs i enlighet med FTP-planen.

Lönen ska vara individuell och differentierad. Lönenivåerna bör över tiden vara väl avvägda i förhållande till andra företag i branschen. Samtliga medarbetare ska ha tillgång till information om ersättningspolicyn, vilka kriterier som styr deras ersättning och hur deras resultat bedöms.

Alectas har ett rörligt ersättningsprogram som är kopplat till Alectas tre övergripande mål. Programmet ska ha en beloppsmässigt begränsad omfattning och vara utformat så att det aldrig kan utgöra något hot mot Alectas förmåga att bibehålla en stark finansiell ställning. Syftet med programmet är att motivera medarbetare att vara delaktiga i att Alecta når sina långsiktiga mål och att därmed skapa engagemang för vad som är viktigt för Alecta.

Det rörliga ersättningsprogrammet omfattar alla anställda med undantag för Alectas företagsledning och ansvariga för kontrollfunktioner. Programmet omfattar inte Alectas av överstyrelsen valda styrelseledamöter. Belöningen vid måluppfyllelse utgörs av en extra pensionspremie till den premiebestämda pension som varje medarbetare har i form av FTPK eller FTP1. Den extra pensionspremien är lika stor för alla som omfattas av programmet. En förutsättning för att rörlig ersättning ska kunna utbetalas är att Alectas kollektiva konsolidering är tillräckligt hög.

Åtgärder för att undvika intressekonflikter vid beslut om ersättning
Ingen förändring av en medarbetares ersättningar får göras utan godkännande av chefens chef i samråd med HR-chefen. Vidare ska, vid utformning och utvärdering av program för rörlig ersättning samt i den riskanalys som görs inför beslut om ersättningspolicyn, intressekonflikter som kan uppstå mellan den som omfattas av programmen och Alecta och dess övriga intressenter beaktas.

Offentliggörande av uppgifter om ersättningar

En redogörelse för Alectas ersättningar offentliggöras i samband med att årsredovisningen fastställs av överstyrelsen. Redogörelsen lämnas på Alectas hemsida och finns tillgänglig i minst ett år efter att den har offentliggjorts. Innehållet i Alectas ersättningspolicy offentliggörs på Alecta.se.

Ansvar för hanteringen av ersättningar inom Alecta

Styrelsen ansvarar för att ersättningspolicyn grundas på en tillräcklig analys av de relaterade riskerna, fattar beslut om det rörliga ersättningsprogrammet, beslutar om lön och andra anställningsvillkor för vd och övriga ledande befattningshavare samt ansvarar för att säkerställa att ersättningspolicyn följs.

  • Vd beslutar om de detaljerade reglerna för det rörliga ersättningsprogrammet.
  • HR-chefen ansvarar för rutiner som säkerställer att ersättningspolicyn följs, att enskilda anställningsavtal överensstämmer med denna policy samt håller informationsmaterial avseende ersättningar tillgängligt för medarbetare.
  • Chefen för Controller ansvarar för att kontrollera måluppfyllelse och beräkningen av det rörliga ersättningsprogrammet och kontrollerar att dokumentation, redovisning och beskrivning av den rörliga ersättningen görs på lämpligt sätt. Resultatet av kontrollen rapporteras till styrelsens presidium i dess egenskap av ersättningsutskott.
  • Chefen för Koncernekonomi ansvarar för rutiner som säkerställer att ersättningspolicyns regler om offentliggörande av uppgifter om ersättningar följs och att dessa uppgifter publiceras på Alectas hemsida senast i samband med att årsredovisningen fastställs av överstyrelsen.
  • Överstyrelsen ansvarar för att, efter förslag från överstyrelsens beredningsnämnd, fastställa arvoden till styrelseledamöterna.

Gillade du den här sidan?

Skriv gärna en kommentar om sidan

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Vi läser allt men svarar inte här. Har du istället ett ärende eller en fråga till vår kundservice kan du skicka ett meddelande eller ringa till oss. Här hittar du våra telefonnummer.

Tack för din synpunkt!

Vi läser alla synpunkter men svarar inte på dem. Om du vill komma i kontakt med oss ber vi dig kontakta vår kundservice