Styrning och redovisning

Vi ska bedriva en sund verksamhet utifrån våra kärnvärden om enkelhet, kundnytta och ansvar så att allmänhetens förtroende för Alecta upprätthålls. Hållbarhetsarbetet är därför integrerat i den dagliga verksamheten, men Alectas hållbarhetsprioriteringar och mål fastställs övergripande.

Organisation och ansvar

Alecta har under många år bidragit i utvecklingen av ägar- och bolagsstyrning i Sverige, både som engagerad ägare i valberedningsarbete och i utvecklingen av praxis och svensk kod för bolagsstyrning.

Sedan 2020 samlas Alectas hållbarhetsexperter i enheten Ägarstyrning och hållbarhet. Gruppen stöttar förvaltare och analytiker i våra olika tillgångsslag med att fortsätta integrera ESG* i investeringsanalyser och beslut. Det är också utifrån den nya enheten som ägarstyrningsarbetet vidareutvecklas, med en bredare förankring i aktieförvaltningen och i uppställningen av valberedningsrepresentanter.

Riktlinjer och uppföljning

Alla som arbetar i Alecta har ett ansvar för att bidra till en god intern kontroll och ska följa Alectas uppförandekod. Uppförandekoden består av interna regler för hur medarbetarna ska agera i olika situationer för att upprätthålla Alectas goda anseende bland kunder, på marknaden och i samhället. Därutöver har vi en policy för ansvarsfulla investeringar som beskriver hur vi beaktar ESG vid investeringar i olika tillgångsslag.

De interna reglerna beslutas av styrelse eller vd och revideras vid behov, dock minst årligen. Alla medarbetare informeras om förändringar i de interna regelverken genom sina chefer, för nya medarbetare ingår bland annat de etiska reglerna som en naturlig del av den obligatoriska introduktionsutbildningen.

En förutsättning för effektiv styrning är att utfallet regelbundet följs upp och återrapporteras. På så sätt anpassas styrningen efter nya behov eller förutsättningar. Avdelningschefer ansvarar för att en ändamålsenlig uppföljning görs och att kontroller finns inom deras respektive ansvarsområden. Controller följer löpande upp verksamhetens utfall och måluppfyllelse i förhållande till affärs- och verksamhetsplaner.

Hållbarhetsarbetet redovisas regelbundet till företagsledningen, bland annat genom kvartalsrapporter. VD ansvarar för att avrapportera hållbarhetsarbetet till styrelsen och dess utskott inom den ordinarie rapporteringen.

Väsentlighet, intressentdialog och riskanalys

I Alectas hållbarhetsarbete har vi identifierat de frågor som är mest väsentliga för våra intressenter och för Alecta. Väsentlighetsanalysen bygger på dialog med intressenter, men även på omvärldsbevakning av regelverk, samhällsutveckling och andra företag. Väsentlighetsanalysen vägleder Alecta i hållbarhetsarbetet och ligger till grund för vår redovisning. Alecta har också gjort en riskanalys utifrån de prioriterade områdena i väsentlighetsanalysen.

Hållbarhetsredovisning och extern granskning

Alectas redovisar årligen sitt hållbarhetsarbete i års- och hållbarhetsredovisningen och tillämpar ramverket för hållbarhetsredovisning från Global Reporting Initiative (GRI). I den redovisningen så följs mål och indikatorer inom hållbarhetsområdet upp. Års- och hållbarhetsredovisningen omfattar moderbolaget Alecta Tjänstepension, Ömsesidigt samt Alectas dotterbolag.

  • Redovisningen är översiktligt granskad av Alectas revisorer Ernst & Young AB.
  • Arbetet med ägarstyrning redovisas mer ingående i Alectas Ägarrapport.

* ESG – Environmental, Social and Governance översätts vanligen till miljömässiga, sociala och bolagsstyrningsfaktorer och används som en förkortning för hållbarhet inom finansbranschen.

Gillade du den här sidan?

Skriv gärna en kommentar om sidan

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Vi läser allt men svarar inte här. Har du istället ett ärende eller en fråga till vår kundservice kan du skicka ett meddelande eller ringa till oss. Här hittar du våra telefonnummer.

Tack för din synpunkt!

Vi läser alla synpunkter men svarar inte på dem. Om du vill komma i kontakt med oss ber vi dig kontakta vår kundservice