Styrning och redovisning

Vi ska bedriva vår verksamhet på ett sådant sätt att allmänhetens förtroende för Alecta upprätthålls och att vår verksamhet kan anses sund. Hållbarhetsarbetet är därför integrerat i den dagliga verksamheten, men Alectas hållbarhetsprioriteringar och mål fastställs övergripande.

Organisation och ansvar

Hållbarhet ska genomsyra hela Alectas verksamhet, såväl i interna processer som i våra externa relationer. Vd har det operativa ansvaret för hållbarhetsfrågor, men har delegerat ett övergripande ansvar för Alectas hållbarhetsarbete till avdelningen Kommunikation och hållbarhet, där Alectas hållbarhetsansvarige
ingår.

Alectas hållbarhetsansvarige har som uppgift att fastställa övergripande strategi, mål och processer/rutiner för uppföljning för Alectas samlade hållbarhetsarbete. Det finns även en hållbarhetsgrupp som samlar deltagare från olika delar av verksamheten, inklusive hållbara investeringar.

Det finns en särskild roll med ansvar för ansvarsfulla investeringar inom Alectas kapitalförvaltning. Denne har till uppdrag att stödja Alectas analytiker och portföljförvaltare i arbetet med hållbarhetsrisker och andra hållbarhetsfrågor.

Riktlinjer och uppföljning

Alla som arbetar i Alecta har ett ansvar för att bidra till en god intern kontroll och ska följa Alectas uppförandekod. Uppförandekoden består av interna regler för hur medarbetarna ska agera i olika situationer för att upprätthålla Alectas goda anseende bland kunder, på marknaden och i samhället. Därutöver har vi en ägarpolicy.

De interna reglerna beslutas av styrelse eller vd och revideras vid behov, dock minst årligen. Alla medarbetare informeras om förändringar i de interna regelverken genom sina chefer, för nya medarbetare ingår dessutom bland annat de etiska reglerna som en naturlig del av den obligatoriska introduktionsutbildningen.

En förutsättning för effektiv styrning är att utfallet regelbundet följs upp och återrapporteras. På så sätt anpassas styrningen efter nya behov eller förutsättningar. Avdelningschefer ansvarar för att en ändamålsenlig uppföljning görs och att kontroller finns inom deras respektive ansvarsområden. Controller följer löpande upp verksamhetens utfall och måluppfyllelse i förhållande till affärs- och verksamhetsplaner.

Hållbarhetsarbetet redovisas regelbundet till företagsledningen, bland annat genom kvartalsrapporter. VD ansvarar för att avrapportera hållbarhetsarbetet till styrelsen och dess utskott inom den ordinarie rapporteringen.

Väsentlighet, intressentdialog och riskanalys

I Alectas hållbarhetsarbete har vi identifierat de frågor som är mest väsentliga för våra intressenter och för Alecta. Väsentlighetsanalysen bygger på dialog med intressenter, men även på omvärldsbevakning av regelverk, samhällsutveckling och andra företag. Väsentlighetsanalysen vägleder Alecta i hållbarhetsarbetet
och ligger till grund för vår redovisning. Alecta har också gjort en riskanalys utifrån de prioriterade områdena i väsentlighetsanalysen.

Hållbarhetsredovisning och extern granskning

Alectas redovisar årligen sitt hållbarhetsarbete externt genom att använda ramverket för hållbarhetsredovisning från Global Reporting Initiative (GRI).

Redovisningen är översiktligt granskad av Alectas revisorer Ernst & Young AB.

Hållbarhetsredovisningen ingår som en del i Alectas årsredovisning, vilken omfattar moderbolaget Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt samt
Alectas dotterbolag.

Gillade du den här sidan?

Skriv gärna en kommentar om sidan

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Vi läser allt men svarar inte här. Har du istället ett ärende eller en fråga till vår kundservice kan du skicka ett meddelande eller ringa till oss. Här hittar du våra telefonnummer.

Tack för din synpunkt!

Vi läser alla synpunkter men svarar inte på dem. Om du vill komma i kontakt med oss ber vi dig kontakta vår kundservice