Års- och hållbarhetsredovisning 2021

Året i korthet

Förändra stereotypa bilden av pensionärer

Alecta blir tjänstepensionsbolag

Under året godkändes ansökan om att per den 1 januari 2022 omvandla Alecta till ett tjänstepensionsbolag i enlighet med den nya tjänstepensionslagstiftningen. Den ger Alecta de bästa förutsättningarna att även framöver kunna skapa god avkastning, till mycket låga avgifter. I och med omvandlingen byter också Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt namn till Alecta Tjänstepension Ömsesidigt.

Alecta Fastigheter startade

Alecta Fastigheter startade sin operativa verksamhet i januari 2021. Bolaget ska äga, förvalta och utveckla fastigheter i Sverige och Norden.

Alectas pensionsekonom

Pensionsekonomen deltog och bidrog till pensionsdebatten med fakta och inspel utifrån Alectas data och långa erfarenhet.

Flera stora investeringar för ökad hållbarhet

Alecta har gjort flera stora investeringar som på olika sätt har potential att bidra till en mer hållbar framtid.

Lågt klimatavtryck i Alectas aktieportfölj

Alectas totala klimatavtryck från aktieportföljen har de senaste 4–5 åren minskat med 40 procent. I dag har vi med god marginal det lägsta avtrycket bland jämförbara bolag, mätt i utsläpp per omsättningskrona i portföljbolagen.

Obligation för social hållbarhet

Alecta har som huvudinvesterare investerat cirka 100 miljoner USD i en obligation för social hållbarhet, där kapitalet är öronmärkt för att stödja förbättrad tillgång till hälsa och sanitet, minskning av föroreningar genom förnybar energi samt hållbart producerade livsmedel.

Kundservice på hög nivå

Alecta har fortsatt lyckats upprätthålla kundservice på en lika bra nivå som innan pandemin, trots att arbetet skett på distans. Kundnöjdheten har också ökat under perioden. Våra medarbetare har arbetat hårt och visat på stor flexibilitet och uppfinningsrikedom för att fortsätta driva och utveckla verksamheten.

ESG4real

Under året uppdaterade vi vår certifiering enligt ESG4Real, vilket innebär en oberoende granskning av våra hållbarhetsprocesser för aktier och företagskrediter.

Rekordår för Alecta

2021 var avkastningen för den premiebestämda försäkringen Alecta Optimal Pension 24,1 procent, och för den förmånsbestämda försäkringen 15,2 procent. Det är ett av Alectas bästa år någonsin, sett till avkastning. Bakgrunden är stigande börser både i Sverige och övriga världen, en stark fastighetsmarknad och fokuserat arbete med att hitta avkastning på ränteinvesteringarna i en lågräntemiljö.

Medarbetare fortsätter leverera stort värde

1 231 miljarder i förvaltat kapital

Alectas förvaltade kapital har under året vuxit med runt 18 procent. Det förvaltade kapitalet har under de senaste fem åren ökat med nästan 500 miljarder kronor.

1230

miljarder i förvaltat kapital

2,6

miljoner privatkunder

35 000

företagskunder

Vd-ordet

Stärkta inför framtiden

Präglat av pandemin och sedermera en period av återgång till ett mer normalt arbets-, privat- och näringsliv, blev 2021 ännu ett ovanligt år. Inte heller kapitalmarknaden kan betecknas som ordinär.

Verksamhetsmål

God avkastning och stark finansiell ställning

Alectas avkastning ska vara konkurrenskraftig, såväl på totalnivå som på tillgångsslagsnivå. Vi ska uppnå de långsiktiga avkastningsmålen samtidigt som vår finansiella ställning ska vara tillräckligt stark för att klara händelser som kan inträffa enligt vår långsiktiga riskbedömning.

Genomsnittlig avkastning 5 år

Förmånsbestämd

Premiebestämd

 • Alecta
 • Benchmark
 • Alecta
 • Benchmark
7,5
4,6
10,9
9,2

Totalavkastningen för förmånsbestämd försäkring ska överträffa avkastningskravet med 0,5 procentenheter per år i genomsnitt under en femårsperiod.

Alecta Optimal Pensions genomsnittliga femårsavkastning ska vara högst eller näst högst av befintliga och tänkbara leverantörer av ITP 1.

Trygga och nöjda kunder

Våra kunder ska känna sig trygga och nöjda och känna förtroende för Alecta. Därför är det extra viktigt att de kunder som kontaktar oss får god service, och att Alecta har ett gott anseende som en ansvarsfull aktör i samhället. Med långsiktighet, omtanke och kunnande får vi kunderna att känna trygghet med Alecta.

Privat

Mål 5,4
5,5 Utfall
0 6

Företag

Mål 5,3
5,3 Utfall
0 6

Låga kostnader och hög effektivitet

Alecta ska ha branschens högsta effektivitet. Vi har genom vårt uppdrag alla förutsättningar att kunna ha det.

Driftskostnader exklusive rörlig ersättning

953

miljoner

För 2021 var målnivån att Alectas driftskostnader inte skulle överstiga 953 miljoner kronor, exklusive rörlig ersättning.

934

miljoner

Alectas driftskostnader uppgick till 934 miljoner exkl. rörlig ersättning. Vi kan därmed konstatera att vi klarade kostnadsmålet för 2021.

Mål Utfall

Hållbarhetsmål

Hållbarhet hos oss på Alecta

Vårt viktigaste hållbarhetsansvar är att bidra till ett hållbart pensionssystem – genom att ge bra pension, vara ett stabilt och pålitligt pensions­bolag och en ansvarsfull investerare. Förtroendet för den kollektivavtalade tjänstepensionen är en viktig dimension i ett hållbart pensionssystem, liksom förtroendet för Alecta och vår roll i systemet.

Våra hållbarhetsmål

Ett hållbart pensionssystem

Vårt viktigaste hållbarhetsansvar är att bidra till ett hållbart pensionssystem – genom att ge bra pension, vara ett stabilt och pålitligt pensionsbolag och en ansvarsfull investerare. Därför är förtroendet för den kollektivavtalade tjänstepensionen en viktig dimension i ett hållbart pensionssystem. Alecta ska verka för att stärka det förtroendet genom kunskapsspridning och påverkan.

38

av tjänstemän i Sverige uppfattar Alecta som ett stabilt och tryggt bolag.

Vi stärker förtroendet bland annat genom kunskapsspridning och deltagande i debatten. Genom faktabaserade rapporter om pensionärernas ekonomiska situation har Alecta bidragit till pensionsdebatten. Alecta har även arbetat för att nyansera den stereotypa bilden av pensionären. Målet följs upp genom att mäta förtroendet för Alecta.

Klimatavtryck nettonoll år 2050

Ett långsiktigt investeringsperspektiv innebär att klimatomställning kan översättas till både risker och investeringsmöjligheter som bidrar till kundernas avkastning. Alectas ambition är en investeringsportfölj som utvecklas i linje med klimatmålen om 1,5 grader och att klimatavtrycket ska vara nettonoll år 2050.

 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1
 • 0
3,0
2,9
2,5

Aktieportföljens koldioxidavtryck, tCO2e/mkr i intäkter

Koldioxidavtrycket redovisas numera enligt Svensk Försäkrings uppdaterade branschstandard. Under året har Alecta antagit delmål för 2025 inom ramen för initiativet Net-Zero Asset Owner Alliance (NZAOA), de omfattar aktier, företagskrediter och direktägda fastigheter. Vi har fortsatt utveckla klimataspekter i analysen och investeringsprocessen. Alecta har också redovisat klimatarbetet och hur olika scenarier kan påverka portföljen i vår andra klimatredovisning enligt TCFD.

Stärka mångfalden i hela Alecta

Genom att stärka och bredda vår mångfald kan vi få en än mer innovativ och effektiv verksamhet, och ökad kompetens på alla nivåer i organisationen.

33

andel kvinnor i företagsledningen

54

andel kvinnliga chefer

Alecta ska vara en attraktiv arbetsgivare som tar tillvara och främjar mångfald. Det beaktas vid rekrytering, vidareutveckling och genom tvärfunktionella samarbeten. En indikator vi följer är jämställdhet, och här anger vi andelen kvinnor i företagsledningen samt andel kvinnliga chefer på Alecta Tjänstepension Ömsesidigt, moderbolaget. Koncerndata finns i den fullständiga rapporten.

Använda resurser mer effektivt

Hållbarhet är starkt förknippat med miljö och Alectas miljöarbete ska reflektera det resursfokus som präglar arbetet i övrigt, det innebär också ett ökat fokus på moderna arbetssätt med digitala verktyg och möjligheter.

75 %

av alla kundutskick är nu digitala

Alecta följer upp ett antal indikatorer kopplade till miljöavtrycket från drift av vår verksamhet. Det omfattar fastighetsenergi, resor, pappersanvändning och kundbrev. Kundbrev och dess transporter står för en betydande del av det avtrycket, och genom att öka andelen digitala kundbrev har vi minskat pappersanvändningen betydande över åren.

Ett hållbart pensionssystem

Hållbart pensionssystem
En bra pension
Stabilt och pålitligt pensionsbolag
Ansvarsfull investerare
Attraktiv arbetsgivare

Ladda ner Års- och hållbarhetsredovisning 2021

Alectas Års- och hållbarhetsredovisning 2021 (PDF, 2,3 MB)

Ladda ner års- och hållbarhetsredovisningen som Alectas styrelse har avgett för 2021. Den innehåller en mer detaljerad hållbarhetsrapport, bolagsstyrningsrapport samt de finansiella rapporterna.