Swedbank Robur and Alecta do not support the re-election of the chairman of the board of Vostok New Ventures (AGM, May 15)

In accordance with the motivated statement, the nomination committee of Vostok New Ventures has not been able to reach consensus with regard to the proposals for composition of the board and election of chairman of the board. The nomination committee members appointed by Swedbank Robur funds and Alecta considered that the chairman should not be proposed for re-election either as board member or as chairman. The shareholder Ruane Cunniff & Goldfarb has in the notice presented its own proposal for board composition which in its entirety entails the re-election of the current board and chairman of the board.

The standpoint of Swedbank Robur and Alecta should be seen in the view of how the board of directors handled the extraordinary bonus payment of 15 MUSD(in cash and depository receipts) to the managing director, announced by the company April 10, 2019. In our opinion the decision by the board is not in line with market practices andthe remuneration is not reasonable based on the company’s principles as resolved by the AGM. Our view is that all rewards of shares (depository receipts) should be executed within the framework of share based incentive programs resolved by the general meeting.

Swedbank Robur and Alecta intend at the AGM to vote against the shareholder proposal regarding re-election of the chairman of the board both as board member and as chairman of the board as well as vote against the board proposal for the remuneration principles.

Read more

The motivated statement of the nomination committee 

Swedbank Robur och Alecta stödjer inte omval av styrelsens ordförande i Vostok New Ventures (årsstämma den 15 maj)

I enlighet med vad som framgår av det motiverade yttrandet, har valberedningen i Vostok New Ventures inte kunnat enas avseende förslaget till val av styrelsens sammansättning och val av styrelseordförande. Ledamöter utsedda av Swedbank Robur fonder och Alecta ansåg att styrelsens ordförande inte skulle föreslås till omval vare sig som styrelseledamot eller som styrelseordförande. Aktieägaren Ruane Cunniff & Goldfarb har i kallelsen presenterat ett eget förslag till styrelse vilket i sin helhet avser omval av nuvarande ledamöter och styrelseordförande.

Swedbank Roburs och Alectas ställningstagande ska ses mot bakgrund av styrelsens hantering av den särskilda bonusutbetalning om 15 MUSD (i kontanter och depåbevis) till VD som bolaget offentliggjorde den 10 april, 2019. Enligt vår uppfattning avviker styrelsens beslut från marknadspraxis och ersättningen är inte rimlig utifrån de av årsstämmanfastställda riktlinjerna. Vi anser att tilldelning av aktier (depåbevis) ska ske inom ramen för incitamentsprogram som beslutas av bolagsstämman.

Swedbank Robur och Alecta avser att på årsstämman rösta mot aktieägarförslaget avseende omval av styrelsens ordförande både som styrelseledamot och som styrelseordförande samt rösta emot styrelsens förslag i kallelsen avseende ersättningsprinciper.

Read more

Valberedningens motiverade yttrande

 

Gillade du den här sidan?

Skriv gärna en kommentar om sidan

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Vi läser allt men svarar inte här. Har du istället ett ärende eller en fråga till vår kundservice kan du skicka ett meddelande eller ringa till oss. Här hittar du våra telefonnummer.

Tack för din synpunkt!

Vi läser alla synpunkter men svarar inte på dem. Om du vill komma i kontakt med oss ber vi dig kontakta vår kundservice