Dialog

Vi träffar regelbundet de bolag vi investerar i. Bland annat för att säkerställa att bolagen lever upp till de förväntningar vi har på bolagens hållbarhetsarbete.

Information om bolagens hållbarhetsarbete kommer dels från bolagen själva, dels från externa analysföretag som Alecta anlitat, bland annat Sustainalytics, samt från media och intresseorganisationers bevakning.

Om det framkommer att ett bolag har brustit i sitt hållbarhetsarbete, eller det finns misstanke om det, inleds en mer fokuserad dialog. Dialogen visar att vi ser allvarligt på frågan och att vi förväntar oss en förklaring och/eller åtgärd. Om bolaget inte ger tillfredställande svar eller om dialogen efter en tid inte bedöms kunna leda till önskat resultat säljs innehavet. Nedan beskriver vi närmare hur en dialog kan se ut och vilka förväntningar vi har, baserat på ett urval av de många dialoger vi för med våra innehavsbolag.

Pågående dialoger till följd av bekräftade eller misstänkta normbrott:

Amazon (2020/2021 och pågående)

Under flera års tid har det rapporterats om att Amazon haft problem inom området hälsa & säkerhet. Myndigheterna i USA har vid ett flertal tillfällen bötfällt bolaget för dess bristfälliga hantering av säkerhetsaspekter för sina anställda. Vidare har Amazon även en anmärkning relaterad till återkommande rapporter om antifackliga aktiviteter där Amazon bland annat rapporteras ha krävt att anställda ska rösta nej till att bilda en fackförening.

Föreningsfriheten innebär att anställda ska ha rätt att organisera sig utan inblandning från arbetsgivaren. Alecta förväntar sig att bolaget ska agera för att säkerställa en sund arbetsmiljö, och mer transparent rapportera nyckeltal relaterade till säkerhet & hälsa som gör det möjligt att följa utvecklingen. När det gäller de anställdas rätt att organisera sig, vill vi – och många andra investerare – se att Amazon respekterar dessa rättigheter. Alecta ingår i ett samarbete med ett antal nordiska institutioner som för dialog med Amazon.

Efter ett antal möten med Amazon sände en större grupp investerare under vintern 2021 ett upprop till en av bolagets oberoende styrelseledamöter. I brevet, som undertecknades av ett åttiotal investerare, uppmanades Amazon bland annat att rapportera vilka aktiviteter och åtgärder de vidtar för att deras anställda ska ha rätten att organisera sig utan risk för repressalier. Alecta har dessutom röstat för ett antal aktieägarförslag vid Amazons stämma den 24 maj 2022 med anknytning till dessa ESG-områden. Ett förslag inriktat på medarbetarnas rätt att organisera sig fick över 35% av rösterna vilket är en stark signal från ägarna. Dialogen pågår.

Activision Blizzard (2021 och pågående)

Under sommaren 2021 framkom anklagelser om systematiska trakasserier av anställda från såväl högt uppsatta chefer som styrelseledamöter. Det handlar om allt från sexuella trakerserier till diskriminering och dåliga arbetsförhållanden. Bolaget blev därefter föremål för ett antal stämningar från anställda och tidigare anställda. En av de högt uppsatta cheferna har fått lämna bolaget liksom ett antal andra personer med ledande befattningar.

Fokus i dialogen är att säkerställa att bolaget samarbetar med pågående utredningar och att alla trakasserier upphör. Därefter måste bolaget kunna visa upp, med stöd av extern expertis, att policys och visselblåsningsfunktion också implementeras och efterlevs i organisationen.

I januari 2022 offentliggjordes att bolaget kommer att förvärvas av Microsoft, och därmed har Activision Blizzard varit återhållsamma kring att kommunicera kring dessa frågor. Vi har dock fått indikationer på att Activision Blizzard gjort framsteg, bland annat genom satsningar på att anställa ett flertal personer inom HR och corporate culture. Dialogen pågår och vi följer utvecklingen.

Thermo Fisher (2021 och pågående)

Enligt ett antal källor inklusive Human Rights Watch (HRW) har den kinesiska säkerhetspolisen byggt upp ett DNA-register, primärt på individer som inte begått några brott. Det är möjligen ett brott mot integriteten för kinesiska medborgare som inte fått möjligheten att ge sitt tillstånd till detta. Thermo Fisher ska ha bistått med teknologin. Syftet med dialogen är att bolaget ska förbättra sina processer kring mänskliga rättigheter samt visa hur dessa efterlevs. Denna dialog förs av Alectas externa part för dialogsamarbeten, Sustainalytics.

Exempel på avslutade dialoger:

Här kan du läsa mer om några av de dialoger vi har haft de senaste åren och vad vi har haft för frågor i dessa dialoger.

Danske Bank 2018

Under hösten 2018 rapporterade media om att Danske Banks estländska filial använts för penningtvätt, vilket sedermera bekräftades av banken. Banken har erkänt att det har begåtts ett flertal misstag. Bland annat gjordes inte en tillräckligt grundlig due diligence på den baltiska verksamheten när Sampos bankverksamhet förvärvades. Banken har stängt ned de konton som innehavs av icke-ester, har polisanmält ett flertal tidigare anställda och anmält ytterligare anställda till den estländska finansinspektionen samt stängt ner all verksamhet i Baltikum och Ryssland. Banken för diskussioner med ett flertal myndigheter där den danska och estländska finansinspektionen har pågående utredningar.

Alecta har deltagit i ett flertal möten med banken under åren, senast i januari 2023, vilket framför allt fokuserade på bankens företagskultur och Danske Banks Financial Crime Plan vilken beräknas att vara klar till årsskiftet 2023. Vi har ställt frågor om bankens företagskultur och interna kontrollprocesser och betonat att banken är beroende av att aktörer som Alecta har ett högt förtroende för banken. Banken har tagit in flera nya styrelseledamöter och bytt vd, bland annat med uppdrag att förbättra sina ALM-processer där banken behöver tid för att implementera policys men också att förändra företagskulturen. Innehavet ingår sedan början av 2023 inte längre i Alectas portfölj, och dialogen är därmed avslutad.

Swedbank (2019-2022)

Under våren 2019 framkom anklagelser att banken varit utsatt för penningtvättstransaktioner. Till en början nekade Swedbank till anklagelserna men bekräftade sedan att det funnits och fortfarande finns brister i bankens arbete mot penningtvätt, samt att banken utreds av Ekobrottsmyndigheten. Efter stor uppmärksamhet har såväl vd som ordförande lämnat banken.

Alecta har haft ett antal dialoger med banken, till stor del inom ramen för valberedningsarbetet. Vår dialog syftar till att kunna säkerställa att bankens styrelse har tillräcklig och effektiv kontroll av verksamheten. Vi har på ett tydligt sätt framfört synpunkter till banken och kommer nu låta nya ordförande och den, till vissa delar, nya styrelsen att arbeta för att stärka bankens processer inom bland annat penningtvätt. Baserat på de många förändringar som företaget har genomfört så har dialogen formellt avslutats.

Gillade du den här sidan?

Skriv gärna en kommentar om sidan

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Vi läser allt men svarar inte här. Har du istället ett ärende eller en fråga till vår kundservice kan du skicka ett meddelande eller ringa till oss. Här hittar du våra telefonnummer.

Tack för din synpunkt!

Vi läser alla synpunkter men svarar inte på dem. Om du vill komma i kontakt med oss ber vi dig kontakta vår kundservice