Principer för aktieägarengagemang

Alecta är Nordens största tjänstepensionsföretag och en av de största institutionella ägarna i svenska aktiemarknadsbolag. Därutöver har vi betydande innehav på aktiemarknader utanför Sverige. Principer för aktieägarengagemang i de bolag Alecta investerar i beskrivs i Alectas policy för ansvarsfulla investeringar.

Alecta har anförtrotts ett betydande kapital för att säkerställa att de försäkrade får den pension och övriga förmåner som de har rätt till enligt ITP-planen och andra kollektivavtalade tjänstepensioner som Alecta hanterar åt våra kunder. Att förvalta detta kapital är en central och avgörande fråga för Alecta.

I Alectas policy för ansvarsfulla investeringar redovisas hur Alecta avser att utnyttja det ägarinflytande som följer av Alectas ägande av aktiemarknadsbolag. I policyn beskrivs vår inställning i vissa specifika frågor, som exempelvis styrelsesammansättning och styrelsearvoden. Principerna är desamma för svenska och utländska bolag, men i praktiken bedrivs ägarstyrningsarbetet anpassat till förutsättningarna på olika marknader.

Policyn inkluderar också Alectas ställningstagande i hållbarhetsfrågor som tar sin utgångspunkt i att de bolag som Alecta investerar i ska följa de internationella konventioner och överenskommelser som Sverige som stat har undertecknat. Däribland finns konventioner om miljö, mänskliga rättigheter, arbetsrätt, korruption och kontroversiella vapen, samt initiativ som FN:s Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella bolag.

Läs mer

Policy för ansvarsfulla investeringar

 

Gillade du den här sidan?

Skriv gärna en kommentar om sidan

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Vi läser allt men svarar inte här. Har du istället ett ärende eller en fråga till vår kundservice kan du skicka ett meddelande eller ringa till oss. Här hittar du våra telefonnummer.

Tack för din synpunkt!

Vi läser alla synpunkter men svarar inte på dem. Om du vill komma i kontakt med oss ber vi dig kontakta vår kundservice