Rörlig ersättning i Alecta

I syfte att stimulera och engagera medarbetarna kring Alectas strategiska mål omfattas de flesta anställda av ett incitamentsprogram för rörlig ersättning.

Incitamentsprogrammet är kopplat till mål i affärsplanen och det maximala utfallet uppgår till 12 000 kronor per medarbetare i form av en tjänstepensionspremie.

Under 2020 uppfylldes ett av tre mål till fullo, medan två mål uppfylldes till hälften. Detta resulterade i ett utfall om totalt 2,1 miljoner kronor exklusive särskild löneskatt.

Vd, företagsledning, aktuariefunktionen samt medarbetare inom Internrevision och Riskenheten omfattas inte av incitamentsprogrammet. Medarbetare inom aktie- och ränteförvaltning inom kapitalförvaltning omfattas av ett särskilt prestationsbaserat incitamentsprogram för rörlig ersättning.

Rörlig ersättning inom kapitalförvaltningen

Inom Alectas kapitalförvaltning har det under 2020 funnits ett program för rörlig ersättning riktad till medarbetare inom aktie- och ränteförvaltningen. Detta program har avvecklats i och med utgången av 2020.

För intjänandeåret 2020 har 5,8 miljoner kronor exklusive sociala kostnader tjänats in i rörlig ersättning till totalt 22 medarbetare. Av detta belopp kommer 3,5 miljoner kronor att skjutas upp för utbetalning i minst 3 år.

Vasaterminalen

Förutom ovanstående incitamentsprogram finns ett program för rörlig ersättning för anställda i en fastighetsförvaltande dotterkoncern med restaurang- och konferensverksamhet, Vasaterminalen. Programmet gav dock ingen utdelning för 2020.

Redogörelse för Alectas ersättningar

I enlighet med Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i försäkringsföretag (FFFS 2019:23) finns här ytterligare information.

Gillade du den här sidan?

Skriv gärna en kommentar om sidan

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Vi läser allt men svarar inte här. Har du istället ett ärende eller en fråga till vår kundservice kan du skicka ett meddelande eller ringa till oss. Här hittar du våra telefonnummer.

Tack för din synpunkt!

Vi läser alla synpunkter men svarar inte på dem. Om du vill komma i kontakt med oss ber vi dig kontakta vår kundservice