Alecta välkomnar finansdepartementets förslag till effektiviserad flytträtt

2017-08-23 Alecta tycker att flytträtt inom premiebestämd pension är en viktig och grundläggande rättighet för den anställde/försäkrade. Vi tycker också att regeringens förslag om tydliga begränsningar av vilka flyttavgifter som fås tas ut är bra.

Den 16 augusti presenterade finansdepartementet sin promemoria ”En effektivare flytträtt av försäkringssparande”. Promemorian innehåller förslag till lagändringar för att effektivisera flytt av pensionssparande. Så här kommenterar Alecta förslagen.

Flytträtt är en grundläggande rättighet

Alecta tycker att flytträtt inom premiebestämd pension - där den anställda/försäkrade står risken för utfallet - är en viktig och grundläggande rättighet. En kund som är missnöjd med förvaltningsresultat, avgifter, kundservice eller något annat i pensionsbolagets erbjudande ska inom rimlig tid och till låg kostnad kunna flytta försäkringen. Samtidigt är det viktigt att se till så att de sparare som väljer att stanna kvar i ett försäkringskollektiv inte drabbas av andras flyttbeslut.

Bra att begränsa flyttavgifterna

Regeringens förslag om tydliga begränsningar av vilka flyttavgifter som får tas ut är bra. Idag tar bolag ut flyttavgifter på en nivå långt över de administrativa kostnader som en flytt medför. Sådana avgifter har inte något annat syfte än att hindra kunder från att flytta och bör inte tillåtas.

Positivt att kunna slå samman värdet av försäkringar

Det är bra att regeringen vill undanröja de oklarheter som finns i inkomstskattelagen när det gäller möjligheten att slå samman värdet av försäkringar. Att kunna slå samman försäkringar är ett ofta återkommande önskemål från våra kunder. En möjlighet att slå samman fribrev kan på sikt bidra till lägre avgifter, ökad medvetenhet och större engagemang i pensionsfrågan.

Alectas syn på den fortsatta beredningen av förslagen

Flyttavgiftstaket bör vara uttryckt i kronor

För att de föreslagna åtgärderna ska bli effektiva och enkla att förstå är det viktigt att man i den vidare beredningen utformar regelverket så konkret som möjligt. Exempelvis bör flyttavgiftstaket uttryckas i kronor – inte procent – och tydligt presenteras för konsumenten innan försäkringen tecknas. Det är också viktigt att dessa lagregler inte, som idag, kan avtalas bort mellan försäkringsförmedlare och försäkringsbolag.

Gör det möjligt att pausa pensionsutbetalningen

I samband med en översyn av inkomstskattelagens skrivningar ser Alecta gärna att det samtidigt blir möjligt för pensionsspararna att göra uppehåll i utbetalning av tjänstepension, vilket inkomstskattelagen idag inte medger.

Regleringen bör även omfatta försäkringar tecknade före 2007

Väl medvetna om utmaningarna med retroaktiv lagstiftning tycker vi att den nya regleringen även bör omfatta försäkringar tecknade före den 30 juni 2007. Vår erfarenhet är att villkoren ofta är som sämst just i sådana försäkringar, och det finns en uppenbar efterfrågan hos konsumenterna att kunna flytta.

Se till hela den administrativa kedjan

För att flytt av försäkringar ska kunna fungera effektivt är det viktigt att även undanröja de administrativa problem som inte ligger hos försäkringsbolaget. Ett exempel är att det idag ofta krävs underskrifter från tidigare arbetsgivare. Det saktar ner flyttprocessen och leder i vissa fall till att flytt inte medges över huvud taget.

En effektivare flytträtt bör följas av strängare provisionsregler

För att en utökad flytträtt ska vara till gagn för konsumenterna och inte i första hand gynna branschen är det avgörande att reglerande myndighet håller noggrann uppsikt över hur branschen fungerar och initierar flyttar. Idag finns det stora problem med att flyttar görs utan att kunderna är medvetna om det, och det flyttas ibland pengar till produkter som med stor sannolikhet är sämre för kunden än om försäkringen hade legat kvar i det ursprungliga bolaget. En effektiviserad flytträtt behöver alltså följas av en sträng tillämpning av kommande provisionsregler och utvecklade krav på tydlighet och transparens, inte minst när det gäller de avgifter som drabbar konsumenterna över långa spartider. Även här är det angeläget att avgifterna uttrycks i kronor – inte procent – och att de inte göms undan i finstilta bilagor utan görs tydliga för konsumenten.

De nya flyttvillkoren liknar villkoren inom ITP

Alecta noterar sammanfattningsvis att många av de föreslagna åtgärderna syftar till att ge pensionssparare utanför de stora kollektivavtalen flyttvillkor som liknar de som funnits inom ITP-området ända sedan 2007. Inom privattjänstemännens avtalsområde ITP finns full flytträtt mellan de cirka 100 upphandlade produkterna och flyttvillkoren är kvalitetssäkrade av upphandlarna. Det är enkelt att flytta och den maximala flyttavgiften är satt till 500 kronor. Ickevalet Alecta tar inte ut någon flyttavgift alls.

Regeringens förslag i korthet:

  • En reglering av vilka av avgifter som får tas ut vid flytt av en individuell tjänstepension eller ett privat pensionssparande som tecknats efter den 30 juni 2007. Avgifterna ska vara direkt relaterade till den administrativa hanteringen av flytten. Dock får avgifter dessutom tas ut för sådana kostnader (exempelvis provision till försäkringsförmedlare) som har uppkommit i den avflyttande försäkringen – ett avgiftsuttag som begränsas till fem år efter avtalets ingående.
  • Förbättrade möjligheter att slå samman värdet i flera olika pensionsförsäkringar till en.
  • Att hela värdet i en eller flera pensionsförsäkringar får flyttas till en annan pensionsförsäkring utan skattekonsekvenser. En flytt ska också kunna ske under pågående utbetalning. Utbetalning får dock inte ha påbörjats från den mottagande försäkringen.
  • En reglering av hur lång tid handläggningen av en flytt maximalt får ta.
  • Vissa förändringar i kraven på kontrolluppgiftsskyldighet avseende pensionsförsäkringar.

Ambitionen är att de nya reglerna delvis ska träda i kraft 2018 och fullt ut från år 2019.

 

Gillade du den här sidan?

Skriv gärna en kommentar om sidan

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Vi läser allt men svarar inte här. Har du istället ett ärende eller en fråga till vår kundservice kan du skicka ett meddelande eller ringa till oss. Här hittar du våra telefonnummer.

Tack för din synpunkt!

Vi läser alla synpunkter men svarar inte på dem. Om du vill komma i kontakt med oss ber vi dig kontakta vår kundservice