En uppgörelse inspirerad av tjänstepensions­marknaden

2017-12-14 Överenskommelsen om den all­männa pensionen som riksdags­partierna nu presenterar innehåller flera delar Alecta tycker är bra även om vi också saknar en del besked som framförallt rör tjänstepensionen.

Bra med högre krav i upphandling

Kraven på fonderna i premie­pensions­systemet höjs. Både när det gäller hur de upphandlas och fonder­nas kvalitet. Det minskar risken för oseriösa aktörer och fiffel. Antalet fonder minskar som en följd av högre krav vilket är positivt.

Alecta har levt med upp­handlingar i tio års tid och förstår hur man som upphandlare kan pressa priser och höja kvalitén. Därför tycker vi att det är mycket bra att staten inspirerats av hur avtalsparterna agerat på tjänste­pensions­marknaden.

”Aktiva val” är en möjlighet för de mest intresserade och engagerade och därför är det en klok omsvängning av systemet vi nu ser som anpassas till hur människor faktiskt fungerar. Hittills har systemet varit utformat för de cirka 5 procent av befolkningen som är intresserade av kapitalplaceringar. Uppgörelsen behåller valmöjligheten men minskar spararens behov av engagemang.

Hållbara pensioner

För ett mer hållbart pensionssystem görs en översyn av inkomstskattelagen. Översynen av inkomstskattelagen är kärnan i pensionsuppgörelsen för vår del som tjänstepensionsförvaltare eftersom ändringar i inkomstskattelagen skulle kunna försämra tjänstepensionens värde för våra 2,4 miljoner privatkunder och 34 000 företagskunder.

Partierna i Pensionsgruppen tar upp att översynen bland annat ska beröra möjligheten att pausa tjänstepensions­uttaget. Det har vi önskat länge.

Uppgörelsen föreslår att en myndighet ska ansvara för det nya fondtorget. Vid upphandlingen av fonder kommer fokus riktas mot hållbara fonder (ESG). Dessutom introduceras åtgärder för att fonderna ska placera mer hållbart vilket vi tycker är rätt väg att gå. Regeringen har också aviserat skärpta regler för marknads­­föring på fond­torget.

Det tidiga inträdet i arbetslivet saknas

Överenskommelsen nämner inträdes­­åldern vilket är bra, och något Alecta ofta lyfter i debatten. I upp­görelsen saknar vi dock en för­djupning om vikten av att börja arbeta tidigt i livet. I vår rapport ”Ett långt arbetsliv börjar tidigt” från 2014 konstaterar vi hur viktigt inträdes­åldern är, och det gäller fortsatt.

Övriga kommentarer

Ett partsråd skapas som knyts till Pensionsgruppen

Alecta uppmuntrar all form av dialog. Men det är viktigt att uppmärksamma att ansvaret för tjänstepensionerna även i fortsättningen vilar hos parterna och inte hos staten.

Satsning på äldre arbetskraft

Det är bra med en ny delegation för äldre arbetskraft. Många har kraft och vilja att arbeta efter 65 år, även om mycket arbete återstår för att skapa möjligheter för till exempel karriärbyte - för att fler ska orka jobba längre.

Jämställda pensioner

Pensionsgruppen tar upp problemet med ojämställda pensioner. Det är bra att man konstaterar att det är på arbets­­markna­den som man kan rätta till skill­naderna mellan män och kvinnors pensioner – inte att pensions­systemet i sig är orättvist.

Gillade du den här sidan?

Skriv gärna en kommentar om sidan

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Vi läser allt men svarar inte här. Har du istället ett ärende eller en fråga till vår kundservice kan du skicka ett meddelande eller ringa till oss. Här hittar du våra telefonnummer.

Tack för din synpunkt!

Vi läser alla synpunkter men svarar inte på dem. Om du vill komma i kontakt med oss ber vi dig kontakta vår kundservice