EU styr finansbranschen mot hållbarhet

2018-02-01 Omställningen till ett mer hållbart samhälle kräver betydande investeringar. Idag presenterar EU-kommissionens expertgrupp för ett hållbart finanssystem sin slutrapport som föreslår åtgärder för ett tydligare ansvar och ökade möjligheter för finansbranschen att bidra till omställningen. För Sverige innebär det en möjlighet att slå vakt om den ledande position inom hållbarhet som många svenska bolag besitter.

Världen står inför en omställning till ett mer hållbart samhälle som kommer att påverka de flesta människor och branscher. EU har bestämt att Europa ska gå i bräschen, och fylla det tomrum som USA lämnat efter sig. Detta kräver dock betydande investeringar, som hittills ofta hindrats av traditionella investeringskalkyler eller alltför kortsiktigt fokus.

EU-kommissionen har identifierat finansbranschen som ytterst viktig för att omställningen ska vara möjlig. Dels för att den kan bidra med finansiering, dels för att den utifrån ägande och inflytande kan driva på utvecklingen i alla bolag.

EU-kommissionen tillsatte i december 2016 en expertgrupp, High-Level Expert Group on Sustainable Finance (HLEG) med syfte att identifiera vägen framåt och ta fram övergripande rekommendationer för en mer hållbar finansbransch. Det handlar inte om att skapa en marknad för nischprodukter. Fokus har snarare varit på det mer traditionella kapitalet, i stor utsträckning representerat av pensions- och försäkringsbolag. EU-kommissionen efterfrågade konkreta förslag som ger meningsfulla incitament till ökade investeringar i tillväxt och hållbara affärsmodeller, och som bidrar till bättre finansiella beslut och stabilitet.
Alecta har, genom vd Magnus Billing, varit enda svenska deltagare i gruppen med ansvar för delområdet förvaltaruppdrag (fiduciary duty).

HLEGs slutrapport innehåller åtta huvudrekommendationer för hållbar tillväxt och finansiell stabilitet. Några av dessa är särskilt intressanta.

 1. Bolagsstyrning
  Affärsverksamhetens framgång främjas om styrelsen kan hantera hållbarhetsaspekter i verksamheten. HLEG föreslår att styrelsens förmåga inom detta område inkluderas i lämplighetsprövningen av ledamöterna och den löpande tillsynen. Dessutom föreslås att hållbarhetsrisker ska inkluderas i bolagens riskkontrollsystem.
 2. Uppfyllande av förvaltaruppdrag (fiduciary duty)
  HLEG föreslår att det ska tydliggöras i lagstiftning att hållbarhet ska ingå i utförandet av förvaltaruppdraget. Det ska ske i den mån hållbarhetsfaktorerna väsentligt påverkar de förvaltade tillgångarna och är förenliga med kundintresset. Den som utför förvaltaruppdraget ska redovisa hur hållbarhetsfaktorerna beaktats i investeringsprocessen utifrån uppdragsgivarens eller kundens intressen.
 3. Informationsgivning
  Standardiserad och framåtblickande information är viktig för att kunna göra en adekvat riskbedömning och en mer långsiktig analys. Idag saknar långsiktiga ägare detta.
  Den franska energiomställningslagen, som kräver att noterade bolag och investerare ska beskriva, analysera och rapportera exponering mot långsiktiga finansiella klimatrisker, har resulterat i att andelen kapital som investeras i fossila tillgångar har minskat. HLEG föreslår införande av krav på framåtblickande redovisning avseende finansiella effekter till följd av klimatscenarier.
 4. Gröna obligationer
  Marknaden för gröna obligationer, som är öronmärkta för klimat- och miljöförbättrande investeringar, växer snabbt men är fortfarande mycket liten i relation till den totala obligationsmarknaden. Väl accepterade och etablerade klassificeringssystem och standarder skulle främja investerarens möjligheter att identifiera och fördela kapital till gröna tillgångar i stor skala och till lägre transaktionskostnader. Det underlättar även möjligheterna att jämföra investeringsalternativ och följa upp samt rapportera. Därför föreslår HLEG att EU-kommissionen till utgången av 2020 tar fram sådana system och standarder som underlättar för ett ökat utbud av gröna obligationer.

EU-kommissionen har redan påbörjat arbetet med att implementera några av rekommendationerna från HLEG. Bland annat rekommendationen om förvaltaruppdraget, utökat mandat för tillsynsmyndigheterna samt framåtblickande informationsgivning inom ramen för Non-financial Reporting Directive. EU-kommissionen ska också i mars publicera en Action Plan för genomförande av ytterligare HLEG-rekommendationer. De som ligger närmast tillhands är klassificeringssystem och standard för gröna obligationer samt implementering av framåtblickande informationsgivning från emittenter.

Det finns med andra ord en rad områden som vi redan nu vet kommer drivas från EU-håll. Politiker i Sverige har en unik chans att, tillsammans med näringslivet, fortsätta vara föregångare inom hållbarhet. Vi hoppas att svenska bolag och reglerande myndigheter agerar lika snabbt som EU har gjort.

Gillade du den här sidan?

Skriv gärna en kommentar om sidan

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Vi läser allt men svarar inte här. Har du istället ett ärende eller en fråga till vår kundservice kan du skicka ett meddelande eller ringa till oss. Här hittar du våra telefonnummer.

Tack för din synpunkt!

Vi läser alla synpunkter men svarar inte på dem. Om du vill komma i kontakt med oss ber vi dig kontakta vår kundservice