Avslutade dialoger

Här redovisar vi alla dialoger vi har haft med bolag som vi har haft med bolag som vi investerat i genom åren.

Danske Bank 2018

Under hösten 2018 rapporterade media om att Danske Banks estländska filial använts för penningtvätt, vilket sedermera bekräftades av banken. Banken har erkänt att det har begåtts ett flertal misstag. Bland annat gjordes inte en tillräckligt grundlig due diligence på den baltiska verksamheten när Sampos bankverksamhet förvärvades. Banken har stängt ned de konton som innehavs av icke-ester, har polisanmält ett flertal tidigare anställda och anmält ytterligare anställda till den estländska finansinspektionen samt stängt ner all verksamhet i Baltikum och Ryssland. Banken för diskussioner med ett flertal myndigheter där den danska och estländska finansinspektionen har pågående utredningar.

Alecta har deltagit i ett flertal möten med banken under åren, senast i januari 2023, vilket framför allt fokuserade på bankens företagskultur och Danske Banks Financial Crime Plan vilken beräknas att vara klar till årsskiftet 2023. Vi har ställt frågor om bankens företagskultur och interna kontrollprocesser och betonat att banken är beroende av att aktörer som Alecta har ett högt förtroende för banken. Banken har tagit in flera nya styrelseledamöter och bytt vd, bland annat med uppdrag att förbättra sina ALM-processer där banken behöver tid för att implementera policys men också att förändra företagskulturen. Innehavet ingår sedan början av 2023 inte längre i Alectas portfölj, och dialogen är därmed avslutad.

Swedbank (2019-2022)

Under våren 2019 framkom anklagelser att banken varit utsatt för penningtvättstransaktioner. Till en början nekade Swedbank till anklagelserna men bekräftade sedan att det funnits och fortfarande finns brister i bankens arbete mot penningtvätt, samt att banken utreds av Ekobrottsmyndigheten. Efter stor uppmärksamhet har såväl vd som ordförande lämnat banken.

Alecta har haft ett antal dialoger med banken, till stor del inom ramen för valberedningsarbetet. Vår dialog syftar till att kunna säkerställa att bankens styrelse har tillräcklig och effektiv kontroll av verksamheten. Vi har på ett tydligt sätt framfört synpunkter till banken och kommer nu låta nya ordförande och den, till vissa delar, nya styrelsen att arbeta för att stärka bankens processer inom bland annat penningtvätt. Baserat på de många förändringar som företaget har genomfört så har dialogen formellt avslutats.

Nordea (2015-2020)

Under 2015 varnade Finansinspektionen (FI) Nordea för brister i sitt arbete att motverka penningtvätt och fick betala den högsta möjliga straffavgiften på 50 miljoner kronor. Redan 2013 fick Nordea en anmärkning av FI och en hög straffavgift för att ha brutit mot penningtvättsreglerna och EU:s sanktionsförordningar. Under hösten 2018 och våren 2019 förekom anklagelser på nytt angående misstänkta penningtvättsaffärer. Nordea erkänner att de hjälpt kunder att förmedla kontakter för att sätta upp så kallade brevlådeföretag, att de under 2016 inte fullständigt implementerat sin etikpolicy i verksamheten samt att det fanns kunder som inte utvärderats i enlighet med bankens KYC-policys. Detta ska nu enligt banken vara åtgärdat.

Alecta var redan under 2015 i kontakt med Nordea och har påtalat allvaret i bristerna och har träffat dem ett flertal gånger där vi fått en detaljerad genomgång av de åtgärder som vidtagits senaste åren. Bland annat har vi klargjort att vi förväntar oss att Nordeas styrelse och ledning med kraft säkerställer att Nordea har interna regler, rutiner och en kultur som innebär att kundernas, allmänhetens och investerarnas förtroende inte äventyras. Det faktum att Nordea vid två tillfällen dragit på sig anmärkningar och böter från Finansinspektionen gör att styrelse och ledning bör ta situationen på extra stort allvar. Nordea har hörsammat våra synpunkter och har under ett flertal år stärkt Compliance genom anställningar samt investerat i sofistikerade teknologiska lösningar för att upptäcka och förhindra penningtvätt. Baserat på de många förändringar som företaget har genomfört så avslutades dialogen i mitten på 2020.

Bayer 2018

Under sommaren 2018 slutfördes Bayers förvärv av Monsanto, och i och med det fick Bayer ta över ansvaret för de anklagelser som riktats mot Monsanto om påstådda oegentligheter med koppling till tillstånd för ett antal kemikaliebaserade produkter. Enligt rapporter finns det över 20 000 dokument som indikerar att bland andra Monsanto på ett otillåtet sätt påverkat anställda på den amerikanska myndighet som utfärdar tillstånd för användning av produkter som innehåller kemikalier. Alecta har initierat en dialog med Bayer om bolagets arbete för att säkerställa tillförlitliga rutiner i den nya delen av bolaget, fd Monsanto. Alecta har också haft ett flertal möten med bolaget där frågan diskuterats. Fokus låg på etik och regelefterlevnad avseende såväl myndighetsrelationer som information till myndigheter och konsumenter om produkternas hälsoeffekter samt miljöpåverkan. Alecta valde att avyttra bolaget under 2021, vilket var ett sammanvägt beslut av ett flertal faktorer. Dialogen är därmed avslutad.

 

Novartis – 2017 – 2019

Under de senaste åren har Novartis förekommit i ett flertal fall av misstänkta mutbrott, bland annat i Kina, Grekland, Turkiet och Sydkorea. De misstänkta mutbrotten handlar om försök att inkludera bolagets produkter i statliga sjukhus samt att erbjuda läkare otillbörliga förmåner i form av resor.

Alecta initierade kontakt under 2017 och har därefter haft en konstruktiv dialog. Bolaget medger att det funnits fall av olämpliga bjudresor till koreanska läkare, i strid mot bolagets riktlinjer. Bolagets nya vd har vidtagit kraftfulla åtgärder för att minimera risken och förebygga liknande händelser. Rutinerna för uppföljning har stärkts och incitamentprogrammen justerats. Vi anser att Novartis väsentligt har förbättrat sin styrning i förhållande till mutor och korruption och i grunden har förändrat sin strategi för att integrera affärsetik i företagets kultur, med stöd av utbildning anpassad till riskprofilen för olika roller inom företaget. Baserat på de många förändringar som företaget har genomfört så har dialogen formellt avslutats, men vi följer noggrant bolagets utveckling.

Nestlé - 2013 – 2019

Påståenden om barnarbete inom kakaoodling har pågått under en lång tid och är uppmärksammat på flera håll både av myndigheter, intresseorganisationer och media. Alecta har haft ett flertal dialoger med Nestlé och under 2016 gjordes exempelvis ett platsbesök på bolagets anläggning i Elfenbenskusten. Alecta anser att bolaget har varit mycket tillmötesgående och visat på positiva förändringar. De strategier bolaget använder för att motverka barnarbete är satsningar på att utbilda kakaoodlarna, samarbeten med andra aktörer i kakaoindustrin, ambitiösa mål att köpa certifierad kakao samt genom direkta bidrag såsom att finansiera byggande av skolor. Dialogen med Nestlé är avslutad, men bolaget återfinns fortsatt i de tematiska dialoger som vår leverantör Sustainalytics för inom ramen för Child Labor on Cocoa och Food Supply Chain.   

Facebook – 2018

Under våren 2018 framkom det att dataanalysföretaget Cambridge Analytica fått ta del av personlig information från 50 miljoner Facebookanvändare. Facebook anklagas för att sedan 2015 ha känt till att informationen spridits på olaglig väg, men väntat med att agera tills dess att uppgifterna avslöjades.

Bolaget har kritiserats skarpt för att vara långsamma att anpassa sina processer till de lagkrav som existerar inom datasäkerhet och kundintegritet, samt att de undviker dialoger med investerare. Istället svarar man genom att hänvisa till diverse officiella uttalanden.

Under hösten 2018 var Alecta i kontakt med Facebook som har vidtagit ett antal åtgärder, både genom tydligare riktlinjer men också genom att öka resurserna för att stärka bolagets datasäkerhet. Trots detta valde Alecta att avyttra bolaget, vilket var ett sammanvägt beslut av ett flertal faktorer. Dialogen är därmed avslutad.

BHP Billiton – 2015 – 2018

I november 2015 kollapsade en damm i anslutning till en gruva i Brasilien där BHP äger 50 procent av operatören Samarco. Ett flertal personer miste livet och stora skador har skett på närmiljön.

Alecta kontaktade BHP första gången i november 2015 och uppmanade bolaget att fokusera på den akuta humanitära hjälpen och att bistå finansiellt samt med resurser på plats. I takt med att den akuta situationen stabiliserades har fokus från Alectas sida varit att säkerställa att BHP bidrar till att på bästa möjliga sätt återställa den skadade närmiljön, att trygga den drabbade lokalbefolkningen samt att klargöra vad som orsakade olyckan. Vidare har Alecta tydliggjort att BHP bör genomlysa samtliga liknande dammkonstruktioner, vilket också genomfördes år 2016.

BHP har varit transparenta i dialogen med Alecta och har på ett trovärdigt sätt tagit ansvar för olyckan genom att avsätta stora resurser på att återställa de skador som olyckan orsakade. Dialogen är avslutad.

Hennes & Mauritz - 2013 -2016

Det har förekommit ett antal frågeställningar härrörande till Hennes & Mauritz’ underleverantörer som varit uppe för diskussion, bland annat barn- och tvångsarbete samt rätten att organisera sig. Alecta har löpande fört dialog med Hennes & Mauritz tillsammans med vår analyskonsult GES (numera Sustainalytics). Vi anser att bolaget är marknadsledande i sitt hållbarhetsarbete och agerar proaktivt för att följa upp och förhindra ärenden relaterade till hållbarhet och etik. Dialogen är därmed avslutad, men då det alltjämt finns strukturella problem i textilbranschen följer vi utvecklingen noggrant.

Investor – 2016

Under våren 2016 uppmärksammades att skatteverket upptaxerat Investors skattenota för 2013 med 240 miljoner kronor. Upptaxeringen beror på att skatteverket underkänt ett ränteavdrag för ett internlån mellan två koncernbolag. 
 
Förfarandet med internlån i koncerner är mycket vanligt och används av bolag inom både kommunala och privata sektorn. Förutom rent affärsmässiga finansieringsmotiv kan internlån även användas för att planera och viss mån reducera en koncerns skattebelastning. Detta är och har länge varit tillåtet i svensk skattelagstiftning. Sedan 2013 har dock lagstiftningen skärpts vilket minskat utrymmet för att använda internlån i skatteplaneringssyfte. Att Skatteverket söker ny praxis med anledning av nya regler gäller inte specifikt Investor, utan hundratals andra bolag.
 
Alecta har ställt ett antal frågor till Investor, dels i direkt dialog med bolaget, dels på Investors bolagsstämma. Bland annat har vi frågat vilken strategi Investor har när det gäller skatt. Vi har fått utförliga och tillfredsställande svar från Investor. Mot bakgrund av detta har dialogen avslutats.

Skanska – 2015

Alecta har fört dialog med Skanska gällande mutanklagelser i den tjeckiska verksamheten. Skanska ser mycket allvarligt på misstankar om etiska överträdelser och har en nolltolerans mot korruption. Deloitte genomförde under 2015 en extern granskning kring händelsen i Tjeckien. Enligt granskningen har inga oegentligheter begåtts, däremot hade interna regler överträtts. Dialogen är avslutad.               

TeliaSonera - 2013-2015

Under 2012 framkom misstankar om mutbrott och i frågasättande av bolagets verksamhet i Centralasien. Alecta har deltagit i valberedningsarbete och medverkat till att bolaget sedan våren 2013 har en helt ny styrelse. Bolaget har visat öppenhet och tar numera dessa frågor på största allvar. Dialogen är avslutad.

Stora Enso - 2013-2015

Alecta har fört dialog med bolaget gällande verksamheten i Kina där det har funnits uppgifter om påstådda kränkningar av rätten till egendom. Alecta har också fört dialog med bolaget avseende brott mot mänskliga rättigheter och barnarbete i Pakistan. Stora Enso har varit helt transparent i sin dialog med Alecta och arbetar aktivt och löpande för att i enlighet med tillämpbar lagstiftning och internationella regelverk följa upp och åtgärda de frågor som uppkommer till följd av bolagets investeringar. Dialogen är avslutad.

Electrolux - 2013

Alecta har fört dialog med Electrolux i samband med uppgifter om kränkning av fackföreningsfriheten vid bolagets fabrik i Rayong, Thailand bland annat medförande avskedanden av anställda. Electrolux har varit transparent i vår dialog och bolaget har återanställt eller förlikats med samtliga berörda av de anställda samt informerat om att de uppdaterar policys och har inlett dialog med internationella fackföreningsrepresentanter. Dialogen är avslutad.

Gillade du den här sidan?

Skriv gärna en kommentar om sidan

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Vi läser allt men svarar inte här. Har du istället ett ärende eller en fråga till vår kundservice kan du skicka ett meddelande eller ringa till oss. Här hittar du våra telefonnummer.

Tack för din synpunkt!

Vi läser alla synpunkter men svarar inte på dem. Om du vill komma i kontakt med oss ber vi dig kontakta vår kundservice