Carina, Hållbarhetsansvarig

Utgångspunkten för vårt hållbarhetsarbete är omtanken om våra intressenter – och Alectas viktigaste intressenter är kunderna som också är våra ägare.

Hållbarhet hos Alecta

Vi vill bidra med den kunskap vi har för att stärka våra kunder och ge dem och många andra nycklar till att bättre förstå och rusta sig för sin pension. Vi vill också vara med och påverka vår branschs möjligheter att agera långsiktigt och främja en hållbar utveckling.

Alecta är på god väg att bli ett av världens mest kostnadseffektiva tjänstepensions­bolag. Vi vet hur låga kostnader bidrar till vårt uppdrag att leverera ett så högt värde som möjligt för kunderna, och i kombination med vår storlek så betyder det att vi jobbar i stor skala när vi investerar.

Vi förvaltar kollektivavtalad tjänstepension - inget annat

Kostnadseffektiviteten och storleken ger oss också en tydlighet i att tänka lång­siktigt, vi lyssnar inte på brus utan förlitar oss på en grundlig analys och en investeringsstrategi som tillåter beslut som gynnar våra kunder även på sikt. Vi säljer inga fondprodukter, vi erbjuder inga privata lösningar, har inga rörliga kostnader. Det vi gör är förvaltar kollektivavtalad tjänstepension åt våra kunder.

Bolagen vi investerar i ska generera värde på lång sikt

Pensionskapital är speciellt på det sättet att investeringshorisonten är lång, vi ska förvalta kapital som ska betalas ut 40-50 år senare i livet. Vår investeringsmodell, med aktiv förvaltning av ett hundratal väl skötta bolag med affärsmodeller som vi tror på, ger oss möjlighet att beakta många olika dimensioner i analysen. Vi tänker långsiktigt, och ser till portfölj­bolagens möjlighet att generera värde även med ett lite längre perspektiv.

Mer än siffror i vår investeringsanalys

Det betyder att vi måste titta på mer än bara siffror, vi måste förstå hur de nyttjar naturresurser, tar ansvar för och utvecklar sitt sociala kapital, agerar affärsetiskt och hur de ser på utvecklingen av sin affär och erbjudande i framtiden. När vi investerar i andra tillgångar söker vi efter investeringar som matchar våra risk- och avkastningskrav men som också levererar ett värde för samhället i bredare perspektiv, socialt eller miljömässigt.

Engagerade medarbetare ger förtroende hos kunderna

Våra kunders förtroende beror inte enbart på hur vi förvaltar pensions­kapitalet. I varje kontakt med en kund behöver vi leverera bra service och ett professionellt bemötande, med en effektiv pensionsadministration som stöd.Vi kan bara utföra vårt uppdrag med kompetenta och engagerade medarbetare. Vi vill vara en attraktiv och ansvarsfull arbetsgivare, som ger medarbetare förutsättningar för motivation, arbetsglädje och effektivitet oavsett period i livet. Alecta uppmuntrar ett aktivt medarbetarskap och efter­strävar mångfald för att få in fler perspektiv som hjälper oss att utvecklas, lösa utmaningar och fatta bra beslut.

Läs mer

Hållbart pensionssystem
Ansvarsfulla investeringar
Långsiktig arbetsgivare

Vi är i en förtroendebransch, våra intressenter måste lita på att vi på Alecta agerar på ett sunt och etiskt sätt när det gäller kundintegritet, informationssäkerhet och affärsetik. Vi regleras av både hårda regler och mjukare normer, och vår kultur präglas av värderingar om enkelhet, kundnytta och ansvar som tillsammans ska stötta var och en som arbetar på Alecta att agera på ett sätt som stärker förtroendet för oss som företag.

Alecta som arbetsgivare

För att upprätthålla förtroendet för Alecta behöver vi också vara en arbetsplats som tar itu med ohälsa och diskriminering, och som har fungerande mekanismer för att flagga upp om något är går felaktigt till. I takt med ökad medvetenhet flyttas positionerna fram, och vi ser hur normförflyttningar i samhället ökar förväntningarna på oss som ansvarstagande bolag. Att vi agerar i linje med internationella ramverk och åtaganden, men också att vi måste ha ett fungerande miljöarbete och ansvarsfulla inköp för att vara en modern aktör.

Läs mer

Kundintegritet och informationssäkerhet
Antikorruption och affärsetik
Miljö- och leverantörsarbete

Alecta är en av Europas största pensions­fonder för tjänstepension, och det gör oss till en viktig pusselbit i Sveriges trygghetssystem. Det är viktigt att människor har förtroende för pensions­systemet, men vi vet att det är en marknad som upplevs som svår­begriplig och där konsumenter och pensionsaktörer sällan möts på lika villkor när det gäller kunskap.

Stå på kundernas sida

Vi vill stå på kundens sida i debatten och öka kunskapen om pensioner hos våra kunder och i övriga samhället. Genom vår pensionsekonom och genom forsknings­rapporter vill vi belysa hur enskilda val kan påverka långt senare i livet. Våra kunder påverkas i högsta grad av det samhälle vi lever i. Och många har ett stort engagemang i att se till att det samhälle vi pensioneras i också kommer att vara bra. 

Delta i utvecklingen av en hållbar finansmarknad

Som stor aktör och med en unik lång­siktig investerings­modell vill vi delta i utvecklingen av finansmarknaden till att bli mer långsiktig och mer hållbar. Därför samarbetar vi med andra aktörer i vår bransch för att höja ribban och skapa bättre förutsättningar för fler hållbara investeringar för hela finans­marknaden. Några exempel på sådana samarbeten är Sidas investerarinitiativ för Agenda 2030 och medlemskap i flera investerarforum för hållbarhet. Vi använder vår röst och erfarenhet för att bidra till EU’s expertgrupp för hållbar finansmarknad.

Läs mer

Alectas roll i samhället 

Agenda 2030 och de 17 övergripande hållbarhetsmålen ger en bild av vad som måste till för att vi ska få en global hållbar utveckling. Med start 2016, gör världens länder åtaganden för att utvecklingen ska gå i rätt håll.

Ett inkluderande samhälle

Som en aktör med en bred kundbas är samhällets utveckling angeläget för oss. Vikten av att vi får till ett inkluderande samhälle, där fler får möjlighet att utvecklas och bidra i anständiga arbets­­tillfällen, och där företag använder natur­resurser med hänsyn till klimat och miljö­avtryck. För oss som förvaltar ett lång­siktigt kapital, finns det både ansvar och möjligheter i att vara med och investera i en hållbar utveckling. Och där vi kommer uppmuntra bolagen vi investerar i att se hur de bidrar till de olika hållbarhets­målen och minimerar sin negativa påverkan.

Alectas investeringar ska bidra till målen

För oss är Agenda 2030 både en vägkarta, och ett ramverk, och vi utforskar sätt att mäta hur vi och våra investeringar bidrar till målen. Två viktiga initiativ där Alecta ingår är Sidas samverkansplattform för investerare där Alectas VD Magnus Billing leder en arbetsgrupp med fokus på mål 8, samt det initiativ som GRI och Global Compact tagit för att utveckla ett ramverk för redovisning enligt de 17 hållbarhetsmålen.

Var informationen användbar för dig?

Behöver du istället vår hjälp? Kontakta oss.

Vill du hjälpa oss att bli bättre?

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats.

Tack för din återkoppling!