Carina, Hållbarhetsansvarig

Utgångspunkten för vårt hållbarhetsarbete är omtanken om våra intressenter – och Alectas viktigaste intressenter är kunderna som också är våra ägare.

Hållbarhet hos Alecta

Alectas hållbarhetsarbete ska stötta vårt uppdrag att ge din pension så stort värde som möjligt. En viktig del i det arbetet är därför att med stor omsorg välja de bolag som vi investerar i. Här får du med tjänstepension i Alecta en bild av vad vi menar med hållbarhet. Är du expert eller specialintresserad hittar du mer i våra fördjupningar.

Alectas uppdrag är att se till så att din tjänstepension växer och vi vet att låga kostnader bidrar starkt till det. Vi är på god väg att göra verklighet av vår vision om att bli ett av världens mest kostnadseffektiva tjänstepensionsbolag. Idag rankas vi som nummer tre i en internationell jämförelse.

Vi förvaltar kollektivavtalad - inget annat

Vår storlek som pensionsbolag ger oss fördelar. När vi investerar kan vi tänka långsiktigt, bortse från finansmarknadens brus och lita på egna analyser. Vi har en investeringsstrategi som gynnar våra kunder både idag och långt in i framtiden. På flera områden skiljer vi oss från andra pensionsbolag. Vi säljer inga fondprodukter, erbjuder inga privata lösningar utan koncentrerar oss helt och hållet på kollektivavtalade tjänstepensioner.

Bolagen vi investerar i ska skapa värde på lång sikt

Pensioner är speciella på så sätt att investeringshorisonten är lång - vi förvaltar ju pensionskapital som ska betalas ut först om 40 - 50 år. Vår modell för detta är att ha en aktiv kapitalförvaltning som gör en egen oberoende analys inför varje investering. Vi investerar inte efter ett index med bolag som någon annan än vi själva har valt. Vår aktieportfölj innehåller ett hundratal utvalda, välskötta bolag som vi har löpande kontakt med, och som alla har möjlighet att skapa värde för våra kunder på lång sikt.

Mer än siffror i vår investeringsanalys

När vi analyserar bolagen som vi investerar i tittar vi på mer än bara siffror. Vi sätter oss in i hur bolagen använder naturresurser, tar ansvar för och utvecklar sitt sociala kapital, agerar affärsetiskt och hur de ser på utvecklingen av sin affär och erbjudande i framtiden. Vi söker efter investeringar som matchar våra risk- och avkastningskrav men som också ger ett värde för samhället genom att ta ett socialt eller miljömässigt ansvar.

Engagerade medarbetare ger förtroende hos kunderna

Våra kunders förtroende beror inte bara på hur vi förvaltar pensionskapitalet. Vi behöver såklart också ge bra service, ha ett professionellt bemötande och en effektiv administration. Därför är kompetenta och engagerade medarbetare viktiga för att vi ska klara vårt uppdrag. Som en attraktiv och ansvarsfull arbetsgivare vill vi skapa motivation, arbetsglädje och effektivitet. Vi uppmuntrar ett aktivt medarbetarskap och strävar efter mångfald för att få in fler perspektiv som hjälper oss att utvecklas, lösa utmaningar och fatta bra beslut.

Läs mer

Hållbart pensionssystem
Ansvarsfulla investeringar
Placeringar och finansiella rapporter
Långsiktig arbetsgivare

Vi är i en bransch där kunder och andra intressenter ska kunna känna att de har förtroende för att vi på Alecta agerar på ett sunt och etiskt sätt när det gäller våra kundernas integritet, hur vi hanterar information och sköter våra affärer.

Enkelhet, kundnytta och ansvar

Vår bransch regleras av hårda regler och vår företagskultur präglas av värder­ingar om enkelhet, kundnytta och ansvar som tillsammans hjälper var och en som arbetar på Alecta att agera på ett sätt som stärker förtroendet för oss som företag. Vi är ett modernt företag som följer internationella ramverk och åtaganden när det handlar om allt från miljö till ansvarsfulla inköp.

Ta itu med problem direkt

För att hålla förtroendet för Alecta som arbetsgivare högt, behöver vi också vara en arbets­plats som tar itu med ohälsa och diskri­minering och som har kanaler för att flagga om något går felaktigt till.

Läs mer

Kundintegritet och informationssäkerhet
Antikorruption och affärsetik
Miljö- och leverantörsarbete
Långsiktig arbetsgivare

Alecta är en viktig pusselbit i Sveriges trygghetssystem. Det är viktigt att vi i Sverige har förtroende och litar på systemet, men vi vet att många upplever att pensionssystemet är svårt att förstå. Eftersom konsumenter och pensionsaktörer sällan möts på lika villkor när det gäller kunskap, har vi en viktig roll att spela.

Alltid på kundernas sida

Vi står på kundernas sida när pensioner debatteras och vi vill hjälpa till att öka kunskapen om pensioner hos våra kunder och i samhället i stort. Med hjälp av vår pensionsekonom och genom olika forskningsrapporter vill vi visa hur olika val och beslut kan påverka pensionen långt senare i livet. Vi känner ett stort engagemang för att bidra till att det samhälle vi pensioneras i också kommer att vara bra.

Delta i utvecklingen av en hållbar finansmarknad

Alecta vill bidra till att göra finansmarknaden mer långsiktig och mer hållbar. Därför samarbetar vi också med andra i vår bransch för att höja ribban och skapa bättre förutsättningar för fler hållbara investeringar för hela finansmarknad­en. Några exempel på sådana samarbeten är Sidas investerarinitiativ för Agenda 2030, och vårt medlemskap i flera investerar­forum för hållbarhet. Vi använder också vår röst och erfarenhet för att bidra till EUs expertgrupp för hållbar finansmarknad

Läs mer

Alectas roll i samhället 

Agenda 2030 och de 17 övergripande hållbarhetsmålen ger en bild av vad som måste till för att vi ska få en global hållbar utveckling. Med start 2016, gör världens länder åtaganden för att utvecklingen ska gå åt rätt håll.

Alecta förvaltar pensioner för åtskilliga anställda och deras arbetsgivare. Det är ett långsiktigt uppdrag som innebär både ansvar och möjlighet att vara med och investera i en hållbar utveckling. Vi uppmuntrar bolagen som vi investerar i att se hur de bidrar till de olika hållbarhets­målen i Agenda 2030.

Ett inkluderande samhälle

Med våra 2,5 miljoner privatkunder och 35 000 företagskunder är samhällets utveckling angelägen för oss. Vi tycker det är viktigt att vi får till ett inkluderande samhälle där fler får möjlighet att utvecklas och bidra i anständiga arbets­­tillfällen och där företag använder natur­resurser med hänsyn till klimat och vilket avtryck de gör på miljön.  

Så bidrar Alectas investeringar till målen

För oss är Agenda 2030 både en vägkarta och ett ramverk och vi utforskar sätt att mäta hur vi och våra investeringar bidrar till målen. Två viktiga initiativ där Alecta ingår är Sidas samverkansplattform för investerare där Alecta är aktiva och bidrar till utbytet, samt det initiativ som GRI och Global Compact tagit för att utveckla ett ramverk för redovisning enligt de 17 hållbarhetsmålen.

Gillade du den här sidan?

Skriv gärna en kommentar om sidan

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Vi läser allt men svarar inte här. Har du istället ett ärende eller en fråga till vår kundservice kan du skicka ett meddelande eller ringa till oss. Här hittar du våra telefonnummer.

Tack för din synpunkt!

Vi läser alla synpunkter men svarar inte på dem. Om du vill komma i kontakt med oss ber vi dig kontakta vår kundservice