En unik förvaltningsmodell och investeringsstrategi

Vår förvaltningsmodell och investeringsstrategi är enkel och tydlig. Det innebär att det är enkelt för våra kunder att förstå vad deras pensionskapital investeras i.

Vår modell bygger på fyra principer:

  1. En långsiktig investeringshorisont – Pensionskapital är långsiktigt till sin natur. Det innebär att vi inte jagar snabba vinster utan investerar våra kunder kapital i bolag vi bedömer kommer att ge bra avkastning under en lång tid framöver.
  2. Direktinvesteringar i få bolag – Vår analysavdelning letar efter det vi bedömer vara världsmästarbolag. Vi letar efter välfungerande bolag med en långsiktig affärsmodell. När vi hittar dem investerar vi stort. Detta ger oss god kunskap om bolagen och du som kund vet vad ditt pensionssparande finansierar.
  3. Aktiv förvaltning, inget index – Vi har en egen förvaltning och följer aktivt de bolag vi valt att investera i. Detta innebär att vi, genom dialog, kan följa upp hur bolagen utvecklas, vad gäller klimat, sociala frågor och hur företaget styrs.
  4. Kostnadseffektivitet - Med ett stort kapital och få utvalda placeringar innebär det att vi går in i bolag av en viss storlek, och även att själva investeringen är betydande. På så sätt är processen väldigt kostnadseffektiv vilket bidrar till de låga avgifterna för våra pensionstagare. Vi förvaltar ett av Europas största pensionskapital och är samtidigt ett av världens mest kostnadseffektiva pensionsbolag.

Alecta är en av de största ägarna av svenska börsföretag och en av Sveriges största fastighetsägare. Vi har också betydande placeringar i utlandet. Genom placeringsverksamheten får vi god insyn i hållbarhetsarbetet i de bolag vi investerar i. Utgångspunkten för vårt arbete är Alectas policy för ansvarsfulla investeringar. Av den framgår att Alecta ska uppträda på ett omdömesgillt sätt som inger respekt och förtroende, både hos Alectas kunder och hos de företag där Alecta är ägare.

Långsiktighet

Eftersom vi investerar långsiktigt är våra kunders sparande inte lika utsatt för kortsiktiga svängningar i marknaden. En lång tidshorisont innebär att vi behöver beakta risker och möjligheter som kan uppstå på längre sikt, vilket kräver ett bredare perspektiv i analysen.

I korthet är målen med Alectas kapitalförvaltning att säkerställa de försäkringsåtaganden vi har gentemot de försäkrade, och att därutöver verka för att skapa meravkastning för att skapa högsta möjliga värde på det förvaltade kapitalet. Den totala investeringsportföljen består av olika tillgångsslag som tillsammans ska bidra till kapitalförvaltningens mål.

Investeringsstrategi aktier

Alectas investeringsstrategi för aktier ska bidra till fullgörandet av Alectas uppdrag genom att skapa en god och konkurrenskraftig avkastning på Alecta placeringstillgångar inom ramen för ett ansvarsfullt risktagande och till låga kostnader. Balansen mellan ekonomiska, miljömässiga och sociala värden är en viktig förutsättning för långsiktigt värdeskapande.

För att leverera en god och konkurrenskraftig aktieavkastning över tid måste vi identifiera välskötta bolag med bättre långsiktiga egenskaper än börsen som genomsnitt. Vi hittar dessa bolag genom egen utformad långsiktig analys anpassad för Alectas behov. Därigenom kan vi skapa en fokuserad och balanserad portfölj med god och djup kännedom om ett noga utvalt antal investeringsobjekt. Alectas modell med aktiv förvaltning och fokuserade portföljer samt ett ägande som sträcker sig över lång tid är anpassad för Alectas behov med åtaganden som löper över en mycket lång tid.

Investeringar i få utvalda bolag

Vår ambition är att verka för ett långsiktigt värdeskapande i företag och samhället i stort. Balansen mellan ekonomiska, miljömässiga och sociala värden är en viktig förutsättning för långsiktigt värdeskapande och avkastning för Alectas kunder.

Vi vill vara en ansvarsfull investerare. Alectas filosofi vid investering i aktier är att investera i ett fåtal noga utvalda börsnoterade bolag. Aktieportföljen omfattar drygt 100 noterade aktieinnehav, alla redovisade på alecta.se. Bolagen ska ha en affärsmodell som vi förstår och som vi tror bidrar till att våra kunders pensionskapital växer.

För att säkerställa att kapitalet investeras i långsiktigt hållbara verksamheter har Alectas styrelse beslutat om en policy för ansvarsfulla investeringar. Policyn grundas på de ställningstaganden som Sverige, genom riksdags- eller regeringsbeslut, har gjort genom att ansluta sig till internationella konventioner och överenskommelser. Det är till exempel FN-, EU- och ILO-fördrag och konventioner som rör mänskliga rättigheter, miljö, klimat, användande av särskilda vapen, arbetstagares rättigheter, barn- och slavarbete, rasism och diskriminering samt förenings- och organisationsfrihet. Vi vill att bolagen i Alectas portfölj följer principerna i de internationella konventioner som Sverige som stat har anslutit sig till.

Egen och aktiv portföljförvaltning

Eftersom vi har tagit bort fördyrande mellanhänder kan vi hålla låga driftskostnader. Vi förvaltar i huvudsak kundernas pensionskapital i egen regi och bedriver bara aktiv förvaltning. Det innebär att vi placerar fritt från index och att varje investering är ett resultat av egen analys. Alecta placerar i noga utvalda aktier, räntebärande värdepapper och reala tillgångar i Europa och USA. Vi lägger med andra ord ner mycket tid på varje investering och skapar oss en god uppfattning om bolagens verksamhet. Vid varje investering utvärderar vi bolagets affärsmodell, marknadspotential, hållbarhet och ägarbild inklusive styrelse och ledning. Vi utvärderar bolagets strategi, finansiella och icke-finansiella risker och bedömer om bolagets kapitalstruktur främjar verksamhetens utveckling på både kort och lång sikt.

Vi har personliga och kontinuerliga möten med bolagen som ingår i vår portfölj och för löpande dialoger med styrelser och ledningar. Vid behov samarbetar vi med andra ägare för att stödja att företagen utvecklas väl och har väl sammansatta styrelser utifrån varje bolags förutsätt¬ningar och framtida utmaningar.

Med ett stort kapital och få utvalda placeringar innebär det att vi går in i bolag av en viss storlek, och även att själva investeringen är betydande. På så sätt är processen väldigt kostnadseffektiv vilket bidrar till de låga avgifterna för våra pensionstagare.

Gröna obligationer

Alecta har ökat takten i investeringar i gröna obligationer, där kapitalet används till olika miljöeffektiviseringar. I slutet av 2021 hade vi investerat totalt 60 miljarder SEK i gröna obligationer vilket gör vår portfölj till en av världens största.

Än så länge finns det en begränsad tillgång på sådana investeringar som också möter Alectas krav om risk och avkastning, trots det är Alecta en av de största investerarna i gröna obligationer internationellt, sett till absolut kapital. Vi uppmuntrar en utveckling av flera hållbara tillgångsslag som passar för olika aktörer på marknaden.


Läs mer

Alectas policy för ansvarsfulla investeringar
Investeringsriktlinjer 2024
Alectas innehav 2022 - aktier, andelar och fastigheter
Alectas temasida om klimat

Gillade du den här sidan?

Skriv gärna en kommentar om sidan

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Vi läser allt men svarar inte här. Har du istället ett ärende eller en fråga till vår kundservice kan du skicka ett meddelande eller ringa till oss. Här hittar du våra telefonnummer.

Tack för din synpunkt!

Vi läser alla synpunkter men svarar inte på dem. Om du vill komma i kontakt med oss ber vi dig kontakta vår kundservice