Dags att skrota frilagd premie

När nöden är som störst är hjälpen som närmast, lyder ett gammalt ord­språk. Och visst kan det väl behövas lite hjälp när vi har ett krig i Europa, när räntorna rusar och vi har den högsta inflationen på över 30 år. Därför känns det bra att Alecta inför 2023 kunde presentera två riktigt goda nyheter:

De förmånsbestämda pensionerna höjs med hela 11 procent och landets arbetsgivare fick samtidigt kraftigt sänkta kostnader för pensioner och försäkringar i Alecta.

Båda besluten ligger helt i linje med hur ett bolag som ägs av sina kunder ska fungera. Alecta ska inte tjäna pengar sina kunder utan åt sina kunder. Om det finns ett ekonomiskt utrymme ska allt överskott gå tillbaka till kunderna och ingen annan.

Att mer pengar landat i pensionärernas plånböcker och att arbetsgivarna  fått sänkta kostnader har glatt många i dessa tuffa tider. Men precis som vid tidigare tillfällen då Alecta kunnat sänka arbetsgivarnas kostnader, finns det en grupp som blivit besviken: tiotaggare med frilagd premie.

Många missförstånd, vanligt med besvikelser

Det finns tyvärr många missförstånd kring frilagd premie. Ett av dem är att arbetsgivaren måste använda frilagd premie för tiotaggare som valt en tiotaggarlösning istället för ITP. Ett annat vanligt missförstånd är att frilagd premie är Alectas förslag till premie för tiotaggarlösningar. Inget av det stämmer. Frilagd premie är ingen produkt, ingen rekommendation, inget tips och framför allt inget tvång. Frilagd premie är istä­llet en ren upplysning om vad det hade kostat arbetsgivaren att fortsätta köpa de delar av ITP-försäkringen som med­arbet­aren valt bort i och med sitt beslut att istället teckna en lokalt utformad tiotaggarlösning.

En tiotaggarlösning är arbetsgivarens eget erbjudande

En tiotaggarlösning är alltid arbetsgivarens eget alternativ till ITP 2, och Alecta har inget som helst inflytande över hur den ska vara utformad, i vilket försäk­rings­bolag den ska tecknas eller vilken premie som ska användas. Allt detta är det helt upp till arbetsgivaren att fatta beslut om.

Att många arbetsgivare en gång i tiden valde att erbjuda sina tiotaggare frilagd premie beror på att man ville ha kostnadsneutralitet. Tanken var att det varken skulle bli dyrare eller billigare för arbetsgivaren att erbjuda ett egenutformat alternativ till ITP 2. För att uppnå det valde man att ”kopiera” Alectas pris­sätt­ning. Genom att löpande fråga Alecta ”Vad hade vi fått betala om medarbetaren fortfarande hade haft ITP 2?” säkerställer man visserligen kostnads­neutralitet, men får också ta konsekvenserna av det de år då Alecta – som nu – kraftigt sänker arbetsgivarnas pensionskostnader. 

Frilagd premie har sjunkit kraftigt

År 2021 är ett år som sticker ut i ITP 2-planens historia. Under flera år med extremt låg ränta hade ITP 2-premierna gradvis behövt höjas till historiskt höga nivåer. Sen kom vändningen: De långa marknadsräntorna började stiga kraftigt vilket gjorde att Alectas nyckeltal stärktes markant. När vi gick in i 2022 kunde Alecta därför, helt i linje med det uppdrag vi fått av våra kunder som också är våra ägare, både höja pensionerna och sänka arbetsgivarnas pensionskostnader. Och eftersom frilagd premie är en spegling av ITP 2-premierna sjönk även de frilagda premierna.

I år fortsatte den utvecklingen. Vi kunde tack vare starka nyckeltal både höja de förmånsbestämda ITP 2-pensionerna med 11 procent och räknade samtidigt upp värdet på all intjänad ITP 2-pension som inte hade börjat betalas ut lika mycket. Det i kombination med en stor förändring av inkomstbasbeloppet och en anpassning av Alectas premiesättning till förväntad framtida avkastning fick tillsammans stor effekt på ITP 2-premierna. Och allt återspeglas i de frilagda premierna.

För en typisk tiotaggare (för vissa mer, för andra mindre) sjönk den frilagda premien vid ingången av 2023 med hela 39 procent. Störst blev effekten för de äldsta tiotaggarna. Tre av fyra tiotaggare över 60 års ålder och var fjärde tio­taggare mellan 55 och 59 fick en frilagd premie nära noll. Om de hade valt att ligga kvar i ITP 2 hade deras pension inte påverkats alls av de sänkta premierna, men de som lämnat ITP 2 och istället valt en tiotaggarlösning där arbetsgivaren erbjuder frilagd premie har fått mindre pengar att placera och kan därför reagera med missnöje.

Skrota frilagd premie för nya tiotaggarlöningar

Till många professionella bedömares förvåning görs det fortfarande relativt många nya tiotaggarval. Typiskt sett krävs det många år med ränta-på-ränta för att lyckas slå de pensionsnivåer som utlovas i ITP 2 om den anställde får förfoga över samma premie. Det gör att det under många år fanns en hygglig samsyn i pensionsbranschen om att tiotaggarval inte bör erbjudas medarbetare som är äldre än 50 år. Nu tummas det ganska friskt på den åldersgränsen. Trots att ingen ITP 2-försäkrad idag är yngre än 45 år görs det ungefär 200 nya tiotaggarval varje månad, och även om det saknas exakt statistik över hur många av dem som erbjuds frilagd premie vet vi att det förekommer.

Med drygt 30 års erfarenhet av frilagd premie kan vi konstatera att frilagd premie för länge sedan har passerat sitt bäst-före-datum. Den besynnerliga konstruk­tionen med att fråga ett företag (Alecta) vad det hade kostat att köpa en viss försäkring (ITP 2) trots att medarbetaren redan valt bort just den produkten, och sedan tillämpa den prissättningen på andra sparprodukter (tiotaggar­lösningar av olika slag) leder tyvärr ofta till missförstånd, förvirring och i värsta fall till kon­flikt med medarbetaren. Det märkliga förhållandet att tiotaggaren får mindre att placera om Alecta lyckas väl med sin kapitalförvaltning och sin kostnads­effektiv­itet talar också för att i möjligaste mån undvika frilagd premie för nya tiotaggar­lösningar. Nu när ITP 1 finns som premiebestämt alternativ kan man också fråga sig om lokala tiotaggarlösningar är nödvändiga över huvud taget.

Pacta sunt servanda eller istället något nytt?

Den arbetsgivare som sedan länge har tiotaggarlösningar med frilagd premie kan välja mellan två alternativ som båda är lika korrekta men som får olika följder:

Alternativ 1 är att stå fast vid det erbjudande som arbetsgivaren och medarbet­aren en gång träffade avtal om. Att frilagd premie går upp och ner över tid – och ofta går mot noll i slutet av arbetslivet – är inget nytt. Så har det fungerat ända sedan 1990. Det och mycket annat som medarbetaren behöver väga in inför valet att eventuellt lämna ITP 2 bör ha framgått i den rådgivning som de flesta tiotaggare får när de ställs inför ett val.

Alternativ 2 är att arbetsgivaren och medarbetaren river upp det ingångna avtalet och ersätter det med ett nytt avtal med nya villkor, tex när det gäller premie­sätt­ningen.

Det senare är en väg som vissa arbetsgivare valt på senare tid. Ofta i syfte att komma bort från osäkerheten i den framtida premiesättningen och ta kontroll över det egenutformade pensionserbjudandet. Det finns många fördelar med ett sådant vägval, men också många utmaningar. En är att bestämma hur stor premien ska vara om man väljer att frångå frilagd premie.

Ofta blir ett nytt erbjudande, om det ska accepteras av medarbetaren, klart dyrare än den premie som gäller idag. Det innebär inte bara högre kostnader för före­tag­et utan också att man överger den princip som för många var helt central en gång: kostnadsneutralitet mellan dem som väljer att stanna kvar i ITP 2 och dem som väljer en tiotaggarlösning.

ITP 2-premien över tid

Vad som är rätt premie i en lokalt utformad tiotaggarlösning finns det inget generellt facit för. Varje företag behöver se till sin egen ålders- och lönestruktur och utgå ifrån det motiv man har till att över huvud taget erbjuda något annat än de kollektivavtalade pensionslösningarna ITP 1 och ITP 2 för sina tiotaggare. Många sneglar dock på vad ITP 2 kostat över tid, och då kan den här bilden vara till nytta. Det extremt låga ränteläget gjorde att 2021 utgjorde ett ”all time high” för ITP 2-premierna. Sedan dess har räntorna stigit, och vi är nu tillbaka på vad som historiskt sett är mer normala premienivåer.

Det här kan kanske vara till hjälp för den som vill konstruera en egen premie­modell för sina tiotaggare, men allra bäst är att försöka släppa kopplingen till Alectas premiesättning av ITP 2 helt och hållet. Kanske är ”rätt” tiotaggar­premie istället den premie som arbetsgivaren bedömer är en rimlig kostnad, och som de anställda samtidigt tycker är ett vettigt erbjudande?

 

 

Gillade du den här sidan?

Skriv gärna en kommentar om sidan

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Vi läser allt men svarar inte här. Har du istället ett ärende eller en fråga till vår kundservice kan du skicka ett meddelande eller ringa till oss. Här hittar du våra telefonnummer.

Tack för din synpunkt!

Vi läser alla synpunkter men svarar inte på dem. Om du vill komma i kontakt med oss ber vi dig kontakta vår kundservice