ITP premier 2022 - frågor och svar

Alectas styrelse har beslutat om premier och återbäring för 2022. Här har vi samlat frågor och svar som stöd för att förstå innebörden av besluten.  

Frågor och svar om inflation 
 

Pensionerna räknas upp med 2,51 procent vilket motsvarar inflationen det senaste året. Hur mäter ni inflationen? 

Vi använder konsumentprisindex (KPI) fastställda tal från september 2020 till september 2021. 
Till SCB:s statistik 


Frågor och svar om riskpremier 


Hur förändras sjukpremierna? 

En längre period av minskad sjuklighet för tjänstemän med ITP kombinerat med god avkastning har lett till stora överskott inom produkten. Det innebär att Alecta höjer premie­reduktionen från 65 till 90 procent. 

Ett genomsnittligt företag kommer betala cirka 0,06 (0,19) procent av löne­summan för ITP-sjukförsäkringen 2022. 

Hur förändras premien för premiebe­frielse­försäkringen (PBF)? 

Ett genomsnittligt företag kommer under 2022 att betala cirka 0,20 (0,25) procent av lönesumman för premiebefrielseförsäkringen för ITP 1, beaktat premiereduktionen med 70 (65) procent. Premiebefrielsen gäller vid sjukdom, föräldraledighet och vård av barn. 

Premiebefrielseförsäkringen inom ITP 2 gäller vid sjukdom samt vid kollektiv slutbetalning. Alecta har tidigare tillämpat en och samma premiereduktion för all premiebefrielseförsäkring (65 procent för 2021).

För 2022 är premie­reduk­tionen för premie­befrielse vid sjukdom 70 procent. För premiebefrielse vid kollektiv slutbetalning tillämpas ingen premie­reduktion.

Ett genomsnittligt företag kommer under 2022 att totalt betala cirka 0,40 procent (0,20 procent) av lönesumman för premiebefrielseförsäkringen för ITP 2. 

Går det att säga hur ett genomsnittligt företag totalt sett påverkas av de förändrade riskpremierna för sjuk- och premiebefrielseförsäkring? 

Inom ITP 1 kommer den genomsnittliga riskpremien totalt sett för sjuk- och premiebefrielseförsäkring sjunka från 0,44 till 0,26 procent av lönesumman.

Inom ITP 2 kommer motsvarande premie öka från 0,39 till 0,46 procent av lönesumman. För ett genomsnittligt företag, som har försäkrade såväl inom ITP 1 som ITP 2, blir den totala förändringen mycket liten som andel av lönesumman. 

Vad blir TGL-premien år 2022? 

Premien för tjänstegrupplivförsäkring TGL lämnas oförändrad på 26 kronor per månad och anställd. 

Ändras premien för familjeskyddet? 

Ja, det sker förändringar för såväl det familjeskydd som kan väljas idag och det familjeskydd som är tecknat före den 1 april 2008. Förändringen är en följd av en dödlighetsutredning för perioden 2017-2020. 

För exempelvis en 45-åring med det familjeskydd som kan väljas idag höjs premien från 6,41 till 7,13 kronor per månad. För en 55-åring höjs premien från 15,46 till 19,99 kronor per månad. Premien avser ett försäkrat prisbasbelopp att utbetala i fem år. 

För det familjeskydd som är tecknat före den 1 april 2008 höjs premien från 14,4 till 16,2 kronor per månad. Premien avser ett försäkrat förhöjt prisbasbelopp att utbetala i fem år. 

Vad blir maxpremien och utjämningspremien inom ITP 2? 

För 2022 blir maxpremien 6,8 procent (7,0) av pensionsmedförande lönedelar under 7,5 inkomstbasbelopp och 53,7 procent (56,7) av löne­delar över 7,5 inkomstbasbelopp. Vid en lägre pensionsålder än 65 år, höjs procentsatserna med 0,30 procentenheter (0,33) för varje månad som pensionsåldern sänks. 

För försäkrade som har en högre premie än maxpremien, finansieras den överskjutande delen av en kollektiv utjämningspremie. För 2022 är den 0,70 procent (0,50) av den pensionsmedförande lönen. 

 

Frågor och svar om premiereduktionen på förmånsbestämd ålders- och familjepension ITP 2 

Premiereduktionen för förmånsbestämd ålders- och familje­pension är 30 procent men i praktiken innebär det 16 procent lägre premier - hur hänger det ihop? 

Premiereduktionen på 30 procent gäller för nu gällande premienivå. Men de flesta försäkringarna idag, löper med premier som delvis baseras på äldre, lägre premienivåer. 

Ungefär 15 procent av försäkringarna löper på nu gällande premienivå. För dessa försäkringar innebär premiereduktionen 30 procent lägre premier. 

Ungefär en tredjedel av försäkringarna har idag premier som understiger 70 procent av nu gällande premienivå. De här försäkringarna påverkas inte av premiereduktionen. 

Resten av försäkringarna, det vill säga ungefär 50 procent, har idag premier som är lägre än nu gällande premienivå, men som överstiger 70 procent av aktuell premienivå. För dessa försäkringar innebär premie­reduktionen en debiterad premie som motsvarar 70 procent av den nu gällande premienivån. Det innebär att premie­reduktionen blir mellan 0 och 30 procent för dessa försäkringar. 

Gäller premiereduktionen även engångsbetald försäkring?

Nej, premiereduktionen gäller inte vid engångsbetald försäkring (exempelvis PRI-inlösen).

Finns det företag som får mer eller mindre än 16 procent lägre premier till följd av premiereduktionen? 

För ett genomsnittligt företag gäller 16 procent. Ungefär 65 procent av våra företagskunder med fem eller fler anställda får en premiereduktion på mellan 10 och 20 procent. 

Premiereduktionen gäller inte för företag som bytt finansieringsform från PRI-systemet till Alecta till de senaste tre åren. 

Hur påverkas Alectas finansiella ställning av premiereduktionen på sparförsäkringar? 

Premiereduktionen på sparförsäkringar förväntas bli 2,9 miljarder kronor och påverka konsolideringsnivån negativt med knappt 1 procentenhet. Premiereduktionerna för riskförsäkringar samt värdesäkring av pensionerna har större påverkan på konsolideringsnivån.

Totalt förväntas konsolideringsnivån minska med 6 procentenheter till följd av de beslut styrelsen fattat. Alectas konsolideringsnivå var 169 procent den 30 september. 

Normalintervallet för konsolideringsnivån är 125 till 175 procent. 

Går det att säga något om framtida återbäring till företagen? 

Enligt konsolideringspolicyn ska premierna successivt anpassas till vår långsiktiga förväntan om avkastning när konsolideringsnivån ligger över 150 procent. 30 procents premiereduktion motsvarar en premieränta (avkastningsantagande) på ungefär 2,5 procent. Premiereduktionen är inte en tilldelning av återbäring. 

Först när konsolideringsnivån varaktigt överstiger 175 procent kan det bli aktuellt med att tilldela återbäring till företagen. Det kommer då att ske på ett sådant sätt att respektive försäkringstagares bidrag till överskottet beaktas. Hur länge ett företag varit kund i Alecta kommer då att vara en viktig parameter. 

Påverkar premiereduktionen Alectas premiemaximering och utjämningspremie? 

Ja, maxpremien och utjämningspremien (se ovan), hade blivit högre om vi inte hade infört premiereduktionen på sparförsäkringar. 

Hur förändras ålderspensionspremien för ITP 2 vid årsskiftet? 

Vi bedömer att för ett genomsnittligt företag kommer ålderspensions­premien för ITP 2 att minska med drygt 30 procent vid årsskiftet. I uppskattningen ingår, utöver premiereduktionen, även effekten av fribrevsuppräkningen och inkomstbasbeloppsökningen.

När företagen registrerar 2022 års löner, kommer premierna att stiga från de nivåer som gäller direkt efter årsskiftet. Med ett löneökningsantagande på 3 procent, är vår preliminära bedömning att ålderspensionspremien inom ITP 2 totalt sett blir 16 procent lägre 2022 än 2021.

Hur påverkas frilagd premie? 

Frilagd premie är en beräkning av vad premien skulle ha varit inom ITP och påverkas därför av den 30-procentiga premiereduktionen på det sätts om beskrivs ovan. Den frilagda premien påverkas samtidigt av fribrevs­uppräkningen och det högre inkomstbasbeloppet. 

Gillade du den här sidan?

Skriv gärna en kommentar om sidan

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Vi läser allt men svarar inte här. Har du istället ett ärende eller en fråga till vår kundservice kan du skicka ett meddelande eller ringa till oss. Här hittar du våra telefonnummer.

Tack för din synpunkt!

Vi läser alla synpunkter men svarar inte på dem. Om du vill komma i kontakt med oss ber vi dig kontakta vår kundservice