Ordlista

A

Administrationsavgift

Aktiefond

Aktivitetsersättning

Allmän pension

Allmän pensionsavgift

Anmäld lön

Annan pensionslösning

Arbetskada

Arvsvinst

ATP-systemet

Avgiftstaket

Avgångspension

Avkastningsskatt

Avtalspension

B

Basbelopp

Blandfond

E

Efterlevande

Efterlevandepension

Entréfond

F

Familjepension

Familjeskydd

Flyttavgift

Flyttbart kapital

Flytträtt

Fond

Fondandelsvärde

Fondavgift

Fondbolag

Fondförsäkring

Fondförsäkringsbolag

Fribrev

Frilagd premie

Förmånsbestämd pension

Förmånstagare

Förmånstagarförordnande

Försäkrad

Försäkring

Försäkringsgivare

Försäkringskapital

Försäkringstagare

Förtida uttag

G

Garanterat försäkringsbelopp

Garanterat kapital

Garanterat värde

Garantifond

Generationsfond

H

Hedgefond

Hälsodeklaration

I

Ickevalsalternativ

Indexfond

Inkomstbasbeloppet

Inkomstpension

Inkomsttaket

ITP

ITPK

K

Kapitalförvaltningskostnad

Kollektiv konsolidering

Kollektivavtal

L

Livförsäkring

Livslängdsantagande

Löneskatt

Löneväxling

M

Marknadsvärdesjustering

Medförsäkrad

P

Pension

Pensionsavgift

Pensionsbesked

Pensionsförsäkring

Pensionsgrundande belopp

Pensionsgrundande inkomst

Pensionsgrundande tjänstetid

Pensionskapital

Pensionsmedförande lön

Pensionsålder

Premie

Premiebefrielseförsäkring

Premiebestämd pension

Premiepension

Prisbasbeloppet

Privat pension

R

Rehabiliteringsersättning

Riskpremie

Räntefond

S

Sjukersättning

Sjukpenning

Sjukpension

Solvens

Solvensgrad

Sparpremie

Steglös avräkning

T

Temporär utbetalning

Tilläggspension

Tjänstegrupplivförsäkring, TGL

Tjänstepension

Tjänstetidsfaktor

Totalavkastning

Traditionell försäkring

U

Uppskjutet uttag

V

Valcentral

Vilande sjukersättning

Vinstutdelande försäkringsbolag

Värdebesked

Värdesäkring

Å

Ålderspension

Ålderspensionsavgift

Återbetalningsskydd

Återbäring

Återbäringsränta

Återköp

Ö

Ömsesidigt försäkringsbolag

Var informationen användbar för dig?