Stresstest av Alectas portfölj

2019-03-25 Varför stresstestar Alecta sin portfölj utifrån klimatscenarier? Den frågan får jag regelbundet. Frågan tycker jag är felformulerad. Frågan bör istället vara vad är syftet med Alectas stresstester? Låt mig få besvara den frågan.

Stresstest av Alectas portfölj

Alecta genomför regelbundna stresstester av portföljen i syfte att identifiera och analysera risker som kan påverka Alectas kapitalbehov och anseende samt säkerställa att vi har tillräckligt med kapital för att kunna betala ut de pensioner som utlovats.

Vilka är då de risker som vi identifierar och analyserar? De finns en uppsjö av risker som ett pensionsbolag såsom Alecta måste hantera. Alla har inte så stor påverkan på Alecta, men vissa har det. Dessa kallar vi för väsentliga risker. En sådan risk som allt oftare identifieras både som en risk för samhället i stort, men också för Alecta som företag, är klimatrisken. Klimatrisken har flera dimensioner och den kan få en väsentlig påverkan på vårt kapitalbehov och vår förmåga att uppfylla våra pensionsåtaganden i framtiden. På vilket sätt då kanske du undrar?

Politiker har fattat, och fortsätter fatta, beslut om att minska koldioxidutsläppen. Dessa beslut tar sig uttryck i till exempel Paris-avtalet från 2015 med uttalat mål om att temperaturökningen med god marginal ska understiga 2-grader. Även nationellt fattar politiker beslut om allt från förbud av dieselbilar till energipolitiska beslut med målbilden nettokoldioxidutsläpp noll per ett visst årtal.

De politiska besluten får, som kutym är, en direkt effekt på företagens olika verksamheter. Vissa av företagen äger vi aktier i, andra har vi lånat ut pengar till. Företagens förutsättningar att över tid skapa värde till Alecta, som aktieägare eller långivaren, påverkas av politiska beslut och ändrad kundefterfrågan till följd av klimatomställningen vi står inför. Rent konkret materialiseras klimatriskerna genom att bland annat kostnaderna för att släppa ut koldioxid ökar, eller att vissa produkter får se en minskad efterfrågan eller till och med förbjuds. Klimatambitionerna driver redan idag teknisk utveckling som direkt slår på väletablerade affärsmodeller. Tänk på elbilens intåg och energieffektivare byggmaterial i våra hus. Alecta äger aktier inom fordonsindustrin och fastigheter i Sverige, Norden, Europa och USA. Värdet på dessa tillgångar kommer påverkas både direkt och indirekt av de åtgärder och den omställning som nu pågår. Vi måste förstå förändringen och förhålla oss till konsekvenserna samt agera vid behov. Det är därför vi stresstestar vår portfölj och de individuella innehaven i portföljen.

Jag skulle avslutningsvis vilja peka på två områden där kvalitén måste bli bättre för att den fulla potentialen med stresstest ska förverkligas. Det rör dels kvalitén på data rörande koldioxidutsläpp. I vissa delar är den så dålig idag att dess användbarhet helt klart kan ifrågasättas. Dessutom skulle vi vara betjänta av att tillsynsmyndigheterna arbetar för att standardisera de metoder som kan och bör användas för stresstestning av klimatrisker.

Nästa steg för oss är att fortsätta utvecklingen av vårt arbete med att stresstesta portföljen utifrån ett antal klimatrisker och överväga hur våra nyvunna kunskaper kan kontinuerligt integreras i investeringsprocessen och påverka tillgångsallokeringen.

Magnus Billing

Gillade du den här sidan?

Skriv gärna en kommentar om sidan

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Vi läser allt men svarar inte här. Har du istället ett ärende eller en fråga till vår kundservice kan du skicka ett meddelande eller ringa till oss. Här hittar du våra telefonnummer.

Tack för din synpunkt!

Vi läser alla synpunkter men svarar inte på dem. Om du vill komma i kontakt med oss ber vi dig kontakta vår kundservice