Pensionsgruppens förslag om höjda pensionsåldrar

Pensionsgruppens förslag om höjda pensionsåldrar har de senaste månaderna följts av flera olika rapporter och förslag från andra aktörer.

I början av mars presenterade fackförbundet Forena sitt pensionspolitiska program ”Pensionsreform 2024” och Skandia släppte rapporten ”På väg mot pension”.   

Forenas reformförslag riktar främst in sig på att lösa problemet med en krympande allmän pension, medan Skandia fokuserar på skillnader i pension mellan olika generationer och behovet av privatsparande för att kompensera för skillnaderna.

Rimliga antaganden höjer pensionen

De svenska tjänstepensionerna krymper inte som den allmänna pensionen gör utan står istället för en allt större del av vår framtida pension. Det beror dels på bättre avkastning än vad den allmänna inkomstpensionen har möjlighet att ge, dels på att de som förhandlat fram villkoren för tjänstepensionerna – arbetsmarknadens parter – höjt nivån på inbetalningarna rejält och genom upphandling pressat priserna för pensionssparare och arbetsgivare.

Vad betyder olika antaganden för behovet av privat pensionssparande?
Skandias rapport ”På väg mot pension” skapade i media rubriker som: ”Unga stora förlorare – kan behöva spara två miljoner mer till pensionen”,”Unga behöver pensionsspara dubbelt så mycket”,”Allmänna pensionen blir låg - tjänstepensionen ökar i betydelse för framtida pensionärer”.

Tjänstepensionen lyfts fram av Skandia som allt viktigare, vilket stämmer. Samtidigt trycks på behovet av att spara stora summor privat, särskilt om man är ung.

För 90-talister som arbetar som civilingenjörer framgår i Skandias rapport att månadssparandet bör uppgå till 3 277 kr för att komma upp till 80 procent av slutlön i pension. Detta eftersom att de endast får 53 procent av slutlönen i pension (41 procent allmän + 12 procent tjänstepension). Som jämförelse får 60-talistcivilingenjören enligt rapporten 68 procent av slutlön i pension, (39 procent allmän + 29 procent tjänstepension).

Det är bra att uppmuntra långsiktigt privatsparande, men 3 277 kr motsvarar nästan 15 procent av den disponibla inkomsten för 90-talisterna.

Skandias beräkningar är mycket intressanta, men vad händer om vi gör andra antaganden? Vilket utfall kan vi då få och går det att enkelt dra några tydliga slutsatser?

För att förstå hur Skandia räknat bad jag Alectas produktchef Fredrik Palm sammanställa vilka antaganden de utgått ifrån och beskriva vad som händer om dessa antaganden förändras.

bloggbild.JPG

Hur ser antaganden ut för att komma fram till 53 procent av slutlön i pension?

1. Svag löneutveckling för 90-talister

Skandia utgår från befintlig lönedata per årskull, men låter sedan alla få samma löneökning framåt. Det innebär att 90-talisten, som har sitt första jobb och idag har 6,1 inkomstbasbelopp i lön, stannar på den nivån hela yrkeslivet.

60-talisten å andra sidan har i genomsnitt haft en bra lönekarriär redan, och har 9,2 inkomstbasbelopp i lön idag. Om man istället antar en rimlig lönekarriär för 90-talisten, så att även han/hon kommer upp i 9,2 inkomstbasbelopp i lön vid 55 års ålder, samt antar att lönen därefter följer KPI, så blir resultatet följande:
59 procent av slutlön i pension, (41 procent allmän + 18 procent tjänstepension).

2. Relativt höga avgifter

Skandias beräkning utgår från de avgifter som är inlagda i Pensionsmyndighetens typfallsmodell: 0,4 procent. Genom att sänka det antagandet till mer i linje med rådande marknadsförhållanden, det vill säga 0,15 procent (avgiften i Alecta Optimal Pension är 0,09 procent), fram till pensionsutbetalningen blir resultatet:
60 provent av slutlön i pension, (41 procent allmän + 19 procent tjänstepension).

3. Inga avsättningar till flexpension

De flesta tjänstemän inom ITP omfattas av förmånen flexpension. Det innebär att arbetsgivarna betalar kompletterande premier, utöver ITP-avtalets nivåer. Med en successiv utbyggnad av flexpensionen, från 0,4 procent avsättning 2019 till 2 procent avsättning 2026 blir resultatet:
65 procent av slutlön i pension, (41 procent allmän + 24 procent tjänstepension).

4. Hög reallöneökning

Att veta vad vi kommer ha för reallöneökningar 40 år framåt är i princip omöjligt, men inte desto mindre är det ett antagande som får stor betydelse i den här typen av beräkningar. Skandia tillämpar antagandet 1,8 procent. Om detta antagande sänks till 1 procent så blir utfallet istället:
71 procent av slutlön i pension, (44 procent allmän + 27 procent tjänstepension).

5. Livslängdsförbättring utan högre pensionsålder

Skandia räknar med att 90-talisterna i genomsnitt kommer leva 1,4 år längre än 70-talisterna, men pensionera sig vid samma ålder, 67 år. Enligt regeringens förslag till höjda åldersgränser i pensionssystemet som just nu är på remiss innebär den livslängdsförstärkning Skandia räknar med att riktålders för pension skulle bli 68 år för 90-talisterna. Om pensionsåldern justeras ett år från 67 till 68 år blir utfallet:
77 procent av slutlön i pension, (48 procent allmän + 29 procent tjänstepension).

Bara genom att göra vissa andra rimliga antaganden, samt ta hänsyn till flexpension, får 90-talisten helt plötsligt 77 procent istället för 53 procent av slutlön i pension.

Jag tycker att det är viktigt att vi talar om det egna sparandets betydelse och att det finns goda incitament som uppmuntrar till sparande. Men vi får inte glömma att det är den allmänna pensionen som bör återställas till ursprunglig ambitionsnivå för att säkra en god pension för de många.

Pensionssystemet är komplext och det finns en risk att vi ropar på vargen om vi gör en för enkel världsbeskrivning. En sak vet vi dock med säkerhet. Grunden för en bra pension är att arbeta, betala skatt och arbeta hos en arbetsgivare som erbjuder kollektivavtal.

Magnus Billing

 

Gillade du den här sidan?

Skriv gärna en kommentar om sidan

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Vi läser allt men svarar inte här. Har du istället ett ärende eller en fråga till vår kundservice kan du skicka ett meddelande eller ringa till oss. Här hittar du våra telefonnummer.

Tack för din synpunkt!

Vi läser alla synpunkter men svarar inte på dem. Om du vill komma i kontakt med oss ber vi dig kontakta vår kundservice