Kultur in i bolagsstyrningskoden

“Culture eats strategy for breakfast”. Citatet är från den kände management-författaren Peter Drucker. I dessa tider av regelbundna företagsskandaler både i Norden och globalt känns citatet mer aktuellt än någonsin.

Under de sista åren har vi sett ett antal allvarliga företagsskandaler, som t ex manipulation av utsläppstester, penningtvätt och bedrägliga försäljningsmetoder. Dessa skandaler har förstört enorma aktieägarvärden. Värden uppbyggda under lång tid och raserade på ett ögonblick.

En förutsättning för att återskapa de raserade värdena är först och främst återställande av förtroendet för organisationen och dess förmåga att kunna skapa långsiktigt hållbara värden. För att det ska kunna ske är det inte tillräckligt med tydliga mål och välutformade strategier samt affärsplaner. 

De senaste årens skandaler, och även upprinnelsen till finanskrisen 2008, visade att det därutöver krävs en sund företagskultur. En företagskultur som baseras på värderingar och beteenden som säkerställer att organisationen genomför strategin och strävar mot bolagets övergripande mål. Det långsiktiga värdeskapandet förutsätter således en sund företagskultur – ”culture eats strategy for breakfast”.

När Financial Reporting Council (”FRC”) reviderade den engelska bolagsstyrningskoden förra året var en av de mest intressanta nyheterna, enligt min mening, betoningen av företagskulturen som en central del i bolagsstyrningen av ett företag. FRC tydliggör att styrelsens ansvar inte enbart är att bestämma bolagets övergripande verksamhetsmål och strategier för att uppnå dessa. Dessutom ska styrelsen säkerställa att verksamhetens värderingar och beteenden, som formar organisationens kultur och agerande, är förenliga med de övergripandemål och strategier samt företagets roll i samhället.

FRC resonemang bygger på idén att ett företag verkar i ett större sammanhang. Ett sammanhang som företaget måste förhålla sig till för att kunna skapa långsiktigt hållbara aktieägarvärden. För att vara framgångsrik i ett längre perspektiv måste bolagets styrelse och dess ledning bygga och vårda goda relationer med ett stort antal intressenter, som kunder, myndigheter, medarbetare, ägare m fl. FRC betonar därför betydelsen av en företagskultur som bl a främjar integritet, mångfald och öppenhet samt lyhördhet.

I höst kommer Kodkollegiet att lägga fram ett förslag till revidering av bolagsstyrningskoden. Kommer Kodkollegiet att se bortom sin prioritering att stävja nya EU initiativ inom bolagsstyrningsområdet?

Den svenska bolagsstyrningsmodellen är i vissa delar unik och har tjänat aktiemarknaden väl. Det finns goda skäl till att vara skeptisk till att introducera bolagsstyrningsregler från andra länder, och kanske särskilt från anglo-saxiska rättssystem. Men företagskultur och dess betydelse är inte nationellt begränsad.  Särskilt i ljuset av att en stor andel av de bolag som omfattas av den svenska bolagsstyrningsmodellen bedriver gränsöverskridande verksamhet. 

Dålig företagskultur omöjliggör effektiv bolagsstyrning och långsiktigt hållbart värdeskapande. Vi har sett de negativa effekterna av bristande företagskultur alltför många gånger de senaste åren. Den svenska bolagsstyrningskoden kan främja en god företagskultur.

Jag hoppas att förslaget som Kodkollegiet nu avser lägga fram tar tillfället i akt och låter sig inspireras av FRC samt utvecklar den svenska koden till att stödja och främja starka företagskulturer. Företagskulturer som bygger långsiktigt hållbara värden och inte raserar dom på ett ögonblick.

Magnus Billing

Gillade du den här sidan?

Skriv gärna en kommentar om sidan

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Vi läser allt men svarar inte här. Har du istället ett ärende eller en fråga till vår kundservice kan du skicka ett meddelande eller ringa till oss. Här hittar du våra telefonnummer.

Tack för din synpunkt!

Vi läser alla synpunkter men svarar inte på dem. Om du vill komma i kontakt med oss ber vi dig kontakta vår kundservice