Konsumentskydd – för konsumentens bästa?

Konsumentskydd är ordet på allas läppar efter finanskrisen. I dessa dagar är det särskilt mycket så i pensionsbranschen, eftersom Finansinspektionen nyligen skickat ut ett förslag på remiss avseende nya föreskrifter om tjänstepensionsverksamhet, baserat på EU:s tjänstepensionsdirektiv IORP. Självklart ska konsumentskydd vara det övergripande rättesnöret, men vad är konsumentskydd?

Det kan tyckas självklart vad konsumentskydd är, men tyvärr tolkar olika aktörer det på lite olika sätt. Alla menar nog att det är att säkerställa att allt sker för konsumentens bästa, men vad är då det?

Låt mig försöka förklara olika perspektiv på konsumentskydd, och vad vi på Alecta menar måste beaktas för att verkligen främja konsumentens bästa inom tjänstepensionsområdet.

Utjämna obalanser

På ett övergripande plan handlar konsumentskydd om att utjämna potentiella styrke- eller kunskapsobalanser. En sådan obalans gäller mellan en förmodat stark arbetsgivare, som tecknar tjänstepensionsförsäkring, och den förmodat svagare arbetstagaren, som är förmånstagare till pensionsförsäkringen. Att utjämna obalanser är ett viktigt fokus i EU:s lagstiftningsarbete. I Sverige har vi hanterat detta genom att arbetsmarknadens parter (arbetsgivarorganisationer och fackförbund) förhandlar fram ett avtal om tjänstepension, tex ITP, å sina medlemmars vägnar. Det är dessutom erfarna och kompetenta pensionsspecialister som förhandlar, vilket jämnar ut risken för kunskapsobalanser.

En annan potentiell obalans EU fokuserar på är mellan ett förmodat starkt finans- eller försäkringsbolag och en förmodad svagare enskild arbetsgivare med ett kunskapsunderläge. Även detta är till stora delar hanterat i Sverige tack vare att parterna, efter att de enats om försäkringens innehåll, gemensamt upphandlar förvaltare av pensionerna.

Tyvärr har EU-lagstiftningen i flera fall inte tagit hänsyn till denna svenska lösning, men Alecta arbetar kontinuerligt för att höja medvetenheten hos såväl svenska som andra relevanta EU-politiker och EU-tjänstemän.

Kapitalkrav eller bra pensioner

En viktig del av konsumentskyddet är bolagens finansiella stabilitet. Lagstiftaren och tillsynsmyndigheter har därför satt upp regler för hur bolagen ska placera pensionskapitalet så att denna stabilitet inte riskeras. Det är flera olika parametrar som ska beaktas, och kapitalkravet är en central del av detta. Enkelt uttryckt – hur mycket av kapitalet ska vara investerat i riskfria tillgångar.

Det kan tyckas självklart att ju högre detta krav är desto bättre, men så enkelt är det inte. Vi som förvaltare av tjänstepension har ett ansvar att förvalta kapitalet så att pensionstagarna får så bra pension som möjligt, utan att ta onödigt stora risker och utan att det blir för kostsamt för arbetsgivarna. Tyvärr är det så att investeringar med låg risk också ger lägre avkastning. Vill man ha högre avkastning behöver man ta mer risk, så enkelt är det.

Som pensionsförvaltare har vi ett långsiktigt åtagande och investeringsperspektiv – upp till 40 år – som ger oss andra möjligheter än t ex ett sakförsäkringsbolag att hantera risker med temporära nedgångar på aktiemarknader. Ett sakförsäkringsbolag behöver vara berett på att betala ut ersättningar snabbt om en skada inträffar.

Givetvis ska risktagandet ske under kontrollerade former samt med djup kunskap och noggrann analys i botten, men icke förty; ett onödigt högt konsumentskydd avseende kapitalkrav ger ett onödigt svagt konsumentskydd avseende pensionens storlek. Och om vi i onödan minskar tjänstepensionerna för de 90 procent av de svenska arbetstagarna som omfattas av kollektivavtal, ökar trycket på det redan hårt belastade allmänna pensionssystemet. Dessutom skulle det i onödan öka kostnaderna för arbetsgivarna.

Det är enkelt uttryckt vad vi tillsammans med AMF, Folksam, Folksam LO Pension och KPA Pension har belyst i vårt nyligen inlämnade remissvar om Finansinspektionens förslag till föreskrifter om tjänstepensionsverksamhet.

Magnus Billing

Gillade du den här sidan?

Skriv gärna en kommentar om sidan

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Vi läser allt men svarar inte här. Har du istället ett ärende eller en fråga till vår kundservice kan du skicka ett meddelande eller ringa till oss. Här hittar du våra telefonnummer.

Tack för din synpunkt!

Vi läser alla synpunkter men svarar inte på dem. Om du vill komma i kontakt med oss ber vi dig kontakta vår kundservice