Klimatrisker väcker investerarvärlden  

Den senaste månaden har klimatrisker diskuterats flitigt i Sverige. Inte minst på grund av Dagens Industris fokus på Hållbara Bolag. För oss som investerare är risk, oavsett vilken form den kommer i, centralt.

DI: Alecta - En majoritet av våra bolag är övervärderade

Att hitta risker, och undvika dem, är något av de viktigaste vi gör. Att veta var riskerna finns ger oss också en fingervisning om vilka investeringar vi ska satsa på.  

Alectas klimatriskrapport 

I år gjorde vi för andra året i rad en klimatriskrapport baserad på ett stresstest av våra innehav, aktier, reala tillgångar samt räntor och krediter. Rapporten har väckt stort intresse, vilket i stort kan förklaras med två fynd 

  • Kvaliteten på utsläppsdata är låg, det är svårt att veta hur stora utsläpp bolagen står för.  
  • Vilket pris på koldioxid ska man använda? Alla investerare använder olika, och alla använder betydligt lägre pris än det som klimatforskarna rekommenderar. Och tyvärr rekommenderar klimatforskarna vitt skilda priser. 

Alecta har genom att ansluta sig till Net Zero Asset Owner Alliance åtagit sig att år 2050 ha en portfölj i enlighet med 1,5-gradersmålet. Forskarna är oeniga om vilket pris på koldioxidutsläpp som behövs för att nå målet, men när vi räknar ut medianen av de olika förslagen i IPCC:s rapport får vi ett pris på 870 dollar/ton.

 När vi tillämpar de ökade kostnaderna för koldioxidutsläpp i våra beräkningsmodeller minskar värdet av vår aktieportfölj innehav betydligt. Använder vi 870 dollar/ton minskar värdet med 49 procent, enligt klimatscenariot vi använt oss av i rapporten. 

Sätt inte kaffet i halsen  

Om du inte redan hunnit sätta kaffet i halsen, så vill jag lugna dig med att det är en högst hypotetisk beräkning. Dels är värdeminskningen beräknad utifrån att inget görs för att hantera koldioxidutsläppen i våra portföljbolag, fastigheter och andra innehav; dels är som sagt priset på koldioxid svårt att fastställa. Men beräkningen belyser vikten av att ta med koldioxidpriset i risken, och att hitta ett rättvisande koldioxidpris som alla investerare kan använda. Även om den hypotetiska värdeminskningen för Alecta är ansenlig i absolut tal så är den relativt sett liten jämfört med andra kapitalförvaltare. Vi har en portfölj som är väl anpassad för omställning. Inte ens med worst case scenario är det någon risk för att vi inte klarar våra åtaganden.  

De flesta är överens om att vi kommer behöva ett pris på koldioxid för att ställa om och undvika irreparabla konsekvenser för klimatet. EU har lagt fram en Green Deal, världens största kapitalförvaltare Blackrock säger explicit att klimatrisk är finansiell risk och under FNs årliga klimatmöten diskuteras ämnet flitigt. Även Finansinspektionen gick i januari ut och rekommenderade att alla bolag räknar med ett internt pris på koldioxid för att vara ”redo” för en prishöjning. I Sverige har vi redan både koldioxidskatt och handel med utsläppsrättigheter, men globalt sett ser situationen en annan 

Alectas verksamhet påverkas av klimatomställningen på flera sätt:  

  • Om bolagen i vår portfölj behöver betala mer för utsläpp kommer det, i vissa fall, påverka deras affär i grunden. De kanske alltså blir värda mindre. Det minskar värdet på vårt innehav vilket påverkar pensionerna. Det är en risk vi måste räkna med och hantera.   
  • EUs politik för klimat och omställning kommer att påverka stora delar av den europeiska marknaden. Flera branscher kommer att behöva ställa om eller i värsta fall lägga ner. Det är en risk vi måste räkna med och hantera 
  • De ökade tendenserna till extremväder skapar risker för att fastigheter och fabriker drabbas, särskilt i bolagens globala värdekedjor. Det är en risk vi måste räkna med och hantera 

Så vad kan vi som investerare göra?  

Alecta investerar mycket pengar i utvalda bolag som vi tror på. Vi har inga indexfonder, utan bedömer vilka företag vi ska investera i baserat på grundlig, fundamental analys. Det innebär att vi väljer de bolag vi tror kommer att vara vinnare framöver genom att analysera deras långsiktiga potential och hur de kommer prestera över tid.  

MEN, för att kunna göra korrekta bedömningar måste vi få reda på hur mycket koldioxidutsläpp varje bolag står för. Rapportering av utsläpp kan inte längre stå vid sidan av den finansiella bedömningen, utan måste vara en del av den. Precis som att bolagen redovisar kostnaden för vilken råvara som helst, behöver de redovisa kostnaden för koldioxid.  

När alla stora investerare jagar vinnare samtidigt som priset på koldioxid är en överlevnadsfråga för många bolag, blir utsläppen en kritisk bedömningspunkt. Stora mängder kapital kommer förflyttas i jakten på att hitta bra avkastning i omställningen till en lågkoldioxid-ekonomi. Kapitalet måste flyttas till rätt bolag och till rätt branscher.  

Finns inte utsläppen med i den finansiella ekvationen kommer många att satsa på fel bolag, vilket riskerar klimatomställningen och även kommer att skapa finansiella förluster.  

Vad gör Alecta idag?  

Alecta arbetar aktivt med frågan på flera sätt:  

  • Att genom dialog med de bolag vi investerar i undersöka hur deras affärsplan framöver ser ut. Är de väl riggade för omställning?  
  • Att genom dialog med myndigheter och lagstiftare verka för samstämmighet och tydliga riktlinjer framåt. 
  • Att genom dialog med bolagen uppmana dem om att rapportera utsläpp så korrekt som möjligt. Ju mer öppna bolagen är med redovisning av sina utsläpp, desto mer korrekta bedömningar kan vi alla göra.  
  • Transparens, inte bara mot investerare, är av yttersta vikt framöver.  

2021 kommer att innebära ett än större fokus på klimatrisker. Vi på Alecta kommer fortsätta fokusera på att ligga i framkant av arbetet genom noggranna analyser och genom att kontinuerligt dela med oss av det analyserna visar.  

Gillade du den här sidan?

Skriv gärna en kommentar om sidan

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Vi läser allt men svarar inte här. Har du istället ett ärende eller en fråga till vår kundservice kan du skicka ett meddelande eller ringa till oss. Här hittar du våra telefonnummer.

Tack för din synpunkt!

Vi läser alla synpunkter men svarar inte på dem. Om du vill komma i kontakt med oss ber vi dig kontakta vår kundservice