Process och urval

Alectas beslutsprocess vid investeringar omfattar både intern och extern analys där hållbarhet är ett kriterium. Processen tillämpas på samtliga aktie- och kreditinvesteringar.

Informationshämtning och intern analys

Investeringsprocessen inleds med att vi granskar bolaget ur ett hållbarhetsperspektiv. Vi bedömer exempelvis om bolagets affärsmodell är hållbar, vårt förtroende för ledningen och hållbarhetsrisker relaterade till bolaget eller dess bransch. Som stöd använder vi analys från hållbarhetsspecialisten Sustainalytics. Vi gör därefter en finansiell analys för att bedöma bolagets avkastningspotential. Alecta för alltid dialog med innehavsbolagen och de bolag vi planerar att investera i. Till skillnad från många andra aktörer träffar vi representanter från samtliga innehavsbolag. Genom dialogen får vi bättre förståelse för hur bolagen sköts och kan resonera kring hållbarhetsfrågor.

Exkludering

Alecta investerar inte i bolag vars verksamhet inbegriper kontroversiella vapen, också kallade inhumana vapen. Det är vapen som på grund av sin verkan inte får användas enligt folkrätten, antingen därför att de urskillningslöst drabbar civila och soldater eller därför att de förorsakar onödigt lidande. Exempel på dessa vapen är personminor, biologiska vapen, kemiska vapen, klusterbomber och brandbomber.

Vi avstår även från investeringar i gruvbolag som har över 10 procent av omsättningen från utvinning av förbränningskol, samt energibolag som har över 30 procent omsättning från kolbaserad energi. Vi ser klimatfrågan som en viktig hållbarhetsfråga och kol är det fossila bränsle som har störst negativ påverkan på klimatet.

Screening av potentiella innehav

En särskild kontroll görs inför varje beslut om investeringar i nya bolag. Kontrollen görs genom att GES Investment Services, ett analysföretag med fokus på hållbarhet, undersöker om bolaget följer internationella konventioner i enlighet med ägarpolicyn. Alecta avstår från investeringar i bolag som bryter eller misstänks bryta mot konventionerna.

Screening av befintliga innehav 

Alectas innehav screenas utifrån vår ägarpolicy. Screeningen görs löpande och i fördjupad form två gånger per år med hjälp av GES. Resultatet kan bli anmärkningar som leder till att vi kontaktar bolaget för dialog om områden där bolaget behöver vidta åtgärder. Dialogen syftar till att få bolagets syn på och information om vilka åtgärder som genomförs. Dialogen visar att vi ser allvarligt på anmärkningen och vill påverka bolaget att agera. Om dialogen inte bedöms kunna leda till önskat resultat säljs innehavet.

Läs mer

Exempel på sådana dialoger

Gillade du den här sidan?

Skriv gärna en kommentar om sidan

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Vi läser allt men svarar inte här. Har du istället ett ärende eller en fråga till vår kundservice kan du skicka ett meddelande eller ringa till oss. Här hittar du våra telefonnummer.

Tack för din synpunkt!

Vi läser alla synpunkter men svarar inte på dem. Om du vill komma i kontakt med oss ber vi dig kontakta vår kundservice