En unik förvaltningsmodell och investeringsstrategi

Alectas investeringsstrategi utgår från den långsiktighet som förvaltningen av tjänstepensionskapital innebär.

Långsiktighet medger större uthållighet i förhållande till kortsiktig marknadsvolatilitet. En lång tidshorisont innebär att vi behöver beakta risker och möjligheter som kan uppstå på längre sikt, vilket kräver ett bredare perspektiv i analysen. I korthet är målen med Alectas kapitalförvaltning att säkerställa de försäkringsåtaganden vi har gentemot de försäkrade, och att därutöver verka för att skapa meravkastning för att skapa högsta möjliga värde på det förvaltade kapitalet. Den totala investeringsportföljen består av olika tillgångsslag som tillsammans ska bidra till kapitalförvaltningens mål.

Alecta är en av de största ägarna av svenska börsföretag och en av Sveriges största fastighetsägare. Vi har också betydande placeringar i utlandet. Genom placeringsverksamheten påverkar vi hållbarhetsarbetet i de bolag vi investerar i. Utgångspunkten för vårt arbete är Alectas ägarpolicy. Av den framgår att Alecta ska uppträda på ett omdömesgillt sätt som inger respekt och förtroende, både hos Alectas kunder och hos de företag där Alecta är ägare.

Investeringsstrategi aktier

Alectas investeringsstrategi för aktier ska bidra till fullgörandet av Alectas uppdrag genom att skapa en god och konkurrenskraftig avkastning på Alecta placeringstillgångar, inom ramen för ett ansvarsfullt risktagande och till låga kostnader. Balansen mellan ekonomiska, miljömässiga och sociala värden är en viktig förutsättning för långsiktigt värdeskapande.

För att leverera en god och konkurrenskraftig aktieavkastning över tid måste vi identifiera välskötta bolag med bättre långsiktiga egenskaper än börsen som genomsnitt. Vi hittar dessa bolag genom egen utformad långsiktig analys anpassad för Alectas behov. Därigenom kan vi skapa en koncentrerad och balanserad portfölj med god och djup kännedom om ett noga utvalt antal investeringsobjekt. Alectas modell med aktiv förvaltning och koncentrerade portföljer samt ett ägande som sträcker sig över lång tid är anpassad för Alectas behov med åtaganden som löper över en mycket lång tid

Investeringar i få utvalda bolag

Vår ambition är att verka för ett långsiktigt värdeskapande i företag och samhället i stort. Balansen mellan ekonomiska, miljömässiga och sociala värden är en viktig förutsättning för långsiktigt värdeskapande och avkastning för Alectas kunder.

Vi vill vara en ansvarsfull investerare. Alectas filosofi vid investering i aktier är att investera i ett fåtal noga utvalda börsnoterade bolag. Aktieportföljen omfattar drygt 100 noterade aktie­innehav, alla redovisade på alecta.se. Bolagen ska ha en affärsmodell som vi förstår och som vi tror bidrar till att våra kunders pensionskapital växer.

För att säkerställa att kapitalet investeras i långsiktigt hållbara verksamheter har Alectas styrelse beslutat om en ägar­policy. Ägar­policyn grundas på de ställningstaganden som Sverige, genom riksdags- eller regeringsbeslut, har gjort genom att ansluta sig till internationella konventioner och överenskommelser. Det är till exempel FN-, EU- och ILO-fördrag och konventioner som rör mänskliga rättigheter, miljö, klimat, användande av särskilda vapen, arbetstagares rättigheter, barn- och slavarbete, rasism och diskriminering samt förenings- och organisationsfrihet. Alectas portfölj innehåller bara bolag som följer de internationella konventioner som Sverige som stat har anslutit sig till.

Egen och aktiv portföljförvaltning 

Eftersom vi har tagit bort fördyrande mellanhänder kan vi hålla låga drifts­kostnader. Vi förvaltar i huvudsak kundernas pensionskapital i egen regi och bedriver bara aktiv förvaltning. Det innebär att vi placerar fritt från index och att varje investering är ett resultat av egen analys. Alecta placerar i noga utvalda aktier, räntebärande värdepapper och fastigheter i Europa och USA. Vi lägger med andra ord ner mycket tid på varje investering och skapar oss en god uppfattning om bolagens verksamhet. Vid varje investering utvärderar vi bolagets affärsmodell, marknadspotential, hållbarhet och ägarbild inklusive styrelse och ledning. Vi utvärderar bolagets strategi, finansiella och icke-finansiella risker och bedömer om bolagets kapitalstruktur främjar verksamhetens utveckling på både kort och lång sikt.

Vi har personliga och kontinuerliga möten med alla bolag som ingår i vår portfölj och för löpande dialoger med styrelser och ledningar. Vid behov samarbetar vi med andra ägare för att stödja att företagen utvecklas väl och har bra sammansatta styrelser utifrån varje bolags förutsätt­ningar och framtida utmaningar.

Med ett stort kapital och få utvalda placeringar innebär det att vi går in i bolag av en viss storlek, och även att själva investeringen är betydande. På så sätt är processen väldigt kostnadseffektiv vilket bidrar till de låga avgifterna för våra pensionstagare.

Alecta har ökat takten i investeringar i gröna obligationer, där kapitalet används till olika miljöprojekt. Än så länge finns det en begränsad tillgång på sådana investeringar som också möter Alectas krav om risk och avkastning, trots det är Alecta en av de största investerarna i gröna obligationer internationellt, sett till absolut kapital. Vi uppmuntrar en utveckling av flera hållbara tillgångsslag som passar för olika aktörer på mark­naden. Med ett långsiktigt pers­pektiv ser vi ingen konflikt mellan hållbarhet och en god avkastning.

Läs mer

Alectas innehav 2019 - aktier, andelar och fastigheter

Gillade du den här sidan?

Skriv gärna en kommentar om sidan

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Vi läser allt men svarar inte här. Har du istället ett ärende eller en fråga till vår kundservice kan du skicka ett meddelande eller ringa till oss. Här hittar du våra telefonnummer.

Tack för din synpunkt!

Vi läser alla synpunkter men svarar inte på dem. Om du vill komma i kontakt med oss ber vi dig kontakta vår kundservice