Hållbarhetsinformation gällande Alectas investeringar

Enligt ett nytt EU-regelverk ska aktörer på finansmarknaden – så som fondförvaltare och förvaltare av tjänstepensioner – redogöra för hur de integrerar hållbarhetsrisker i investeringsprocessen och hur de tar hänsyn till olika hållbarhetsegenskaper. Här beskriver vi hur Alecta arbetar med hållbarhetsfrågor enligt kraven.

Hur Alecta integrerar hållbarhetsrisker i investeringsprocessen

Alecta investerar i aktier, räntetillgångar och alternativa investeringar, främst fastigheter. Vi integrerar hållbarhetsaspekter i investeringsbeslut och beaktar hållbarhet både ur ett riskperspektiv och för att söka investeringsmöjligheter som främjar hållbar utveckling och med god avkastning. Ansatsen omfattar hela investeringsportföljen och beskrivs i Alectas riskhanteringspolicy, investeringsstrategi för kapitalförvaltningen samt Ägarpolicy (fokus på aktieinnehav). Alecta har ett antal interna styrdokument och rutinbeskrivningar som vägleder investeringsprocessen avseende integrering av hållbarhetsaspekter vilket omfattar hållbarhetsrisker.

I tillägg till att beakta affärsmodellens uthållighet ur ett längre perspektiv, integrerar Alecta vid aktieinvesteringar och företagsobligationer specifika hållbarhetsrisker i form av incidenter som innefattar brott mot internationella konventioner om miljö, mänskliga rättigheter, arbetsrätt och korruption. Inför nya investeringar genomlyser Alecta bolag för koppling till kränkningar av internationella normer och avstår investeringar vid konstaterade kränkningar. Alecta avstår från investeringar i verksamheter som omfattar kontroversiella vapen, produktion av tobak och kommersiella spel, samt har tydliga begränsningar avseende investeringar i kol. Vi avstår från att direktinvestera i statsobligationer eller statsgaranterade räntebärande papper utgivna av stater som systematiskt och allvarligt kränker mänskliga rättigheter eller där korruption är utbrett.

Alecta investerar främst direkt genom en egen investeringsorganisation men för externt förvaltade fonder, vilka utgör en begränsad del av det förvaltade kapitalet, har Alecta ett ställningstagande som förtydligar våra förväntningar avseende internationella konventioner, skatt, kontroversiella vapen, tobak, kommersiella spel och begränsningar avseende kol. I externt förvaltade fonder är klimatredovisning föremål för förhandling och uppföljning.

Hur Alecta utvärderar, följer upp och påverkar frågor med betydelse för hållbar utveckling

Inför varje ny investering i aktier och företagsobligationer görs en genomlysning avseende internationella konventioner för miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och antikorruption så som bland annat är formulerat i Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag. Denna genomlysning görs med stöd av en extern part både inför varje ny investering och löpande fyra gånger per år. Alecta investerar inte i bolag som bryter mot internationella konventioner. Om en negativ konsekvens för hållbar utveckling i form av en incident identifieras i ett befintligt innehavsbolag inleds en dialog, av Alecta eller vår samarbetspartner, med tydliga förväntningar på åtgärder från bolaget.

Alecta röstar även vid bolagsstämmor i ärenden som adresserar negativa konsekvenser för hållbar utveckling både om det finns koppling till en specifik incident och i ett förebyggande syfte. Det vill säga att det inte finns en identifierad incident men att det rör ett område som kan utgöra en risk för negativ konsekvens för hållbar utveckling, till exempel miljö eller arbetsvillkor.

Investeringsprocessen för aktier och företagskrediter är certifierad av en oberoende part i enlighet med standarden ESG4Real vars minimikrav är att 24 specifika hållbarhetsindikatorer beaktas i processen, regelbunden genomlysning utifrån internationella konventioner, inga investeringar i kontroversiella vapen och aktivt ägande genom exempelvis röstning vid stämmor. Alectas Ägarpolicy beskriver hur vi bevakar portföljbolagens arbete med hållbarhet i enlighet med Aktieägarrättighetsdirektivet.

Alecta investerar eller finansierar inte i verksamheter för kontroversiella vapen, bolag som får mer än 10% av sina intäkter från utvinning av förbränningskol eller energibolag med mer än 30% av sina intäkter från kolkraft, eller i bolag vars kärnverksamhet är produktion av tobak eller kommersiella spel.

När det gäller investeringar i externt förvaltade fonder gör vi en riskbaserad analys av hållbarhet inför investeringsbeslutet. Analysen dokumenteras och är underlag för dialog med externa förvaltare. I Alectas fastighetsinnehav inför vi successivt miljöcertifieringar för att minska negativ miljöpåverkan.

Vi avstår från att direktinvestera i statsobligationer eller statsgaranterade räntebärande papper utgivna av stater som systematiskt och allvarligt kränker mänskliga rättigheter eller där korruption är utbrett. Bedömningen baseras på World Bank Governance Indicators, Transparency International samt Freedom in the World och uppdateras årligen. Alecta finansierar inte heller stater som berörs av FN:s, USA:s eller EU:s sanktionslistor, inklusive EU:s lista över icke-samarbetande länder avseende skatt.

Alecta har undertecknat Global Compact och stöttar dess tio principer samt är medlemmar i PRI (Principles for Responsible Investments). Alecta redovisar sitt hållbarhetsarbete i enlighet med ramverket GRI (Global Reporting Initiative) i Års- och hållbarhetsredovisningen, samt arbetet med ansvarsfulla investeringar och hur vi integrerar hållbarhet i investeringsprocessen i vår Ägarrapport och en klimatredovisning enligt TCFD (Taskforce for Climate-related Financial Disclosure).

Alecta har ett övergripande klimatmål i linje med Parisavtalet och är medlem i Net-Zero Asset Owner Alliance (AOA) med den långsiktiga ambitionen om en investeringsportfölj med nettonoll avtryck år 2050. Alecta har redovisat koldioxidavtrycket från våra aktieinvesteringar sedan 2016, och koldioxidavtrycket för tillgångsslagen aktier, företagskrediter och fastigheter kommer att redovisas i enlighet med standarden från Svensk Försäkring på Alectas webbplats.

Ersättningsprinciper med relevans för Alectas uppdrag

Alectas interna ersättningspolicy för våra medarbetare syftar till att hantera ersättningar på ett enhetligt och tydligt sätt, och att förebygga kortsiktiga eller riskfyllda ageranden som äventyrar Alectas finansiella ställning och därmed avkastningen på kundernas pensionspengar. Vid lönerevision beaktas både prestation och agerande i linje med Alectas värderingar - enkelhet, kundnytta och ansvar.

I början av 2021 avskaffades det rörliga ersättningsprogrammet för medarbetarna inom kapitalförvaltningen, och kvar finns ett generellt rörligt ersättningsprogram för samtliga medarbetare på Alecta. Det programmet är kopplat till verksamhetens långsiktiga mål kundnöjdhet, avkastning och kostnadseffektivitet. Ersättningen är lika för alla medarbetare och sker i form av en extra pensionspremie om målen nås. Ersättningsprogrammet är utformat så att det aldrig kan utgöra något hot mot Alectas förmåga att bibehålla en stark finansiell ställning.

Främjande av miljörelaterade eller sociala egenskaper

Alecta bedriver ett systematiskt arbete med ansvarsfulla investeringar och agerar vid fall av avvikelser inom ett brett spann av hållbarhetsrelaterade frågor. De egenskaper där vi har ett särskilt tydligt arbete med mål eller ambitioner och uppföljning inom är följande;

Miljörelaterade egenskaper - Klimat

Alectas övergripande klimatmål är att investeringsportföljen ska vara förenlig med Parisavtalets 1,5-gradersmål och ha nettonoll klimatavtryck år 2050, vilket innebär att de underliggande tillgångarna också måste arbeta aktivt med omställning. Dialog med innehavsbolagen är ett verktyg för att öka transparensen och främja klimatarbetet. I relevanta fall kan Alecta rösta i klimatrelaterade förslag på bolagsstämman. För aktier och företagsobligationer använder Alecta data och information från både externa dataleverantörer i analysen och direkt från innehavsbolagen för att följa utvecklingen i klimatarbetet. De direktägda fastigheterna har energieffektiviseringsmål och deras klimatavtryck följs och redovisas tillsammans med energianvändning. Alecta miljöcertifierar fastigheter där det är möjligt. I externt förvaltade fonder är klimatredovisning föremål för förhandling och uppföljning. Alecta använder inget index för jämförelse, men följer ett antal indikatorer inklusive investeringarnas klimatavtryck, redovisning av hela värdekedjans klimatavtryck (scope 1-3), vetenskapligt baserade klimatmål, påverkansdialoger om klimat, röstning vid stämmor i klimatärenden, samt genomlysning av koltillgångar.

Sociala egenskaper - Jämställdhet

Alecta eftersträvar jämställda styrelser och verkar för det genom vårt deltagande i valberedningar i svenska innehavsbolag, vanligtvis ett tjugotal per säsong. Målet innebär att vardera kön ska vara representerat om minst 40 procent, vilket beaktas i rekryteringsprocessen av nya ledamöter samt i successionsplanering. Resultatet följs upp efter varje stämmosäsong baserat på uppgifter från stämman och databaser över styrelsesammansättning. Inget index har valts som referensvärde utan det följs upp som indikator, som ett genomsnitt av de berörda bolagens styrelsesammansättning mot målet sett till andel kvinnor i styrelsen där Alecta deltar i valberedningen.

Praxis för god styrning - Ersättningar

Alecta anser att ersättningar ska vara väl motiverade, transparenta och marknadsmässiga. Ersättningarna ska utformas på ett sådant sätt att de främjar bolagets och aktieägarnas långsiktiga intresse. De ska vara prestationsbaserade och tydliga. Alecta använder sin ägarröst vid bolagsstämmor där programmen inte lever upp till de förväntningarna och redovisar hur Alecta röstat.

Kontroversiella vapen, tobak och kommersiella spel

Alecta avstår dessutom helt från att investera i eller finansiera bolag som utvecklar, tillverkar, underhåller eller distribuerar komponenter eller system specifikt utvecklade för kontroversiella vapen. Alecta investerar inte heller i bolag vars kärnverksamhet är produktion av tobaksprodukter eller att bedriva kommersiell spelverksamhet. Det avser bolag som bedriver aktiviteter som omfattar spel om pengar på kasinon, spelautomater eller poker online. Varje ny investering genomlyses för sådan verksamhet, och kravet kommuniceras även till externa förvaltare.

Gillade du den här sidan?

Skriv gärna en kommentar om sidan

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Vi läser allt men svarar inte här. Har du istället ett ärende eller en fråga till vår kundservice kan du skicka ett meddelande eller ringa till oss. Här hittar du våra telefonnummer.

Tack för din synpunkt!

Vi läser alla synpunkter men svarar inte på dem. Om du vill komma i kontakt med oss ber vi dig kontakta vår kundservice