Dialog

Vi träffar regelbundet de bolag vi investerar i. Bland annat för att säkerställa att bolagen lever upp till de förväntningar vi har på bolagens hållbarhetsarbete.

Information om bolagens hållbarhetsarbete kommer dels från bolagen själva, dels från externa analysföretag som Alecta anlitat, bland andra GES Investment Services och Sustainalytics, samt från media och intresseorganisationers bevakning.

Om det framkommer att ett bolag har brustit i sitt hållbarhetsarbete, eller det finns misstanke om det, inleds en dialog. Dialogen visar att vi ser allvarligt på frågan och att vi förväntar oss en förklaring och/eller åtgärd. Om bolaget inte ger tillfredställande svar eller om dialogen efter en tid inte bedöms kunna leda till önskat resultat säljs innehavet. Nedan ger vi några exempel på de många dialoger vi för med våra innehavsbolag.

Pågående dialoger till följd av bekräftade eller misstänkta normbrott


Facebook – 2018 och pågående

Under våren 2018 framkom det att dataanalysföretaget Cambridge Analytica fått ta del av personlig information från 50 miljoner Facebookanvändare. Bolaget anklagas för att sedan 2015 ha känt till att informationen spridits på olaglig väg, men väntat med att agera tills dess att uppgifterna avslöjades.

Alecta har varit i kontakt med Facebook som vidtagit ett antal åtgärder, både genom tydligare riktlinjer men också genom att öka resurserna för att stärka bolagets datasäkerhet. Dialogen är pågående.

Bayer – 2018 och pågående

Under sommaren 2018 slutfördes Bayers förvärv av Monsanto, och i och med det fick Bayer ta över ansvaret för de anklagelser som riktats mot Monsanto om påstådda oegentligheter med koppling till tillstånd för ett antal kemikaliebaser­ade produkter. Enligt rapporter finns det över 20 000 dokument som indikerar att bland andra Monsanto på ett otillåtet sätt påverkat anställda på den amerikanska myndighet som utfärdar tillstånd för användning av produkter som innehåller kemikalier.

Alecta har initierat en dialog med Bayer om bolagets arbete för att säkerställa tillförlitliga rutiner i den nya delen av bolaget, fd Monsanto. Fokus ligger på etik och regelefterlevnad avseende såväl myndighets­relationer som information till myndigheter och konsumenter om produkternas hälsoeffekter samt miljö­påverkan. Dialogen är pågående.

Novartis – 2017 och pågående

Under de senaste åren har Novartis förekommit i ett flertal fall av misstänkta mutbrott, bland annat i Grekland, Turkiet och Sydkorea. De misstänkta mutbrotten handlar om försök att inkludera bolagets produkter i statliga sjukhus samt att erbjuda läkare otillbörliga förmåner i form av resor.

Alecta initierade kontakt under 2017 och har därefter haft en konstruktiv dialog. Bolaget medger att det funnits fall av olämpliga bjudresor till koreanska läkare, i strid mot bolagets riktlinjer. Bolagets relativt nya vd vidtar med full kraft åtgärder för att minimera risken och förebygga liknande händelser. Rutinerna för upp­följning har stärkts och incitamentprogrammen justerats. Bolaget samarbetar med de berörda myndigheterna. Dialogen med bolaget fortlöper och Alecta följer utvecklingen av arbetet.

Nordea – 2015 och pågående

2013 fick Nordea en anmärkning av Finansinspektionen (FI) och en hög straffavgift för att ha brutit mot penningtvättsreglerna och EU:s sanktions­förordningar. Under 2015 varnade FI Nordea och banken fick betala den högsta möjliga straffavgiften på 50 miljoner kronor. Under 2016 har det dessutom uppmärksammats att Nordeas varit inblandat i ett antal etiskt tveksamma affärsupplägg, bland annat med brevlådeföretag i skatteparadis.

Alecta var redan under 2015 i kontakt med Nordea och påtalat allvaret i bristerna. Under 2016 har Alecta återigen klargjort att vi förväntar oss att Nordeas styrelse och ledning med kraft säkerställer att Nordea har interna regler, rutiner och en kultur som innebär att kundernas, allmänhetens och investerarnas förtroende inte äventyras. Det faktum att Nordea vid två tillfällen dragit på sig anmärkningar och böter från Finansinspektionen gör att styrelse och ledning bör ta situationen på extra stort allvar.

Nordea har hörsammat våra synpunkter och är transparenta om de åtgärder de vidtar i sin dialog med oss. Alecta följer utvecklingen.

BHP Billiton – 2015 och pågående

I november 2015 kollapsade en damm i anslutning till en gruva i Brasilien där BHP äger 50 procent av operatören Samarco. Ett flertal personer miste livet och stora skador har skett på närmiljön.

Alecta kontaktade BHP första gången i november 2015 och uppmanade bolaget att fokusera på den akuta humanitära hjälpen och att bistå finansiellt samt med resurser på plats. I takt med att den akuta situationen stabiliserades har fokus från Alectas sida varit att säkerställa att BHP bidrar till att på bästa möjliga sätt återställa den skadade närmiljön, att trygga den drabbade lokalbefolkningen finansiellt och med husrum samt att klargöra vad som orsakade olyckan. Vidare har Alecta tydliggjort att BHP bör genomlysa samtliga liknande dammkonstrukt­ioner, vilket också skett under 2016.

BHP har varit transparenta i dialogen med Alecta och fokuserat på att stödja den lokala befolkningen och hörsamma lokala myndigheters önskemål. Dialogen är pågående.

Nestlé - 2013 och pågående

Påståenden om barnarbete inom kakaoodling har pågått under en lång tid och är uppmärksammat på flera håll både av myndigheter, intresseorganisationer och media. Alecta har haft ett flertal dialoger med Nestlé och under 2016 gjordes exempelvis ett besök på bolagets anläggning i Elfenbenskusten.

Alecta anser att bolaget är mycket tillmötesgående och visar på positiva förändringar. De strategier bolaget använder för att motverka barnarbete är satsningar på att utbilda kakaoodlarna, samarbeten med andra aktörer i kakaoindustrin, ambitiösa mål att köpa certifierad kakao samt genom direkta bidrag såsom att finansiera byggande av skolor. Alecta fortsätter att bevaka utvecklingen.

Avslutade dialoger


Wells Fargo – 2016 - 2018

Under hösten 2016 framkom det att Wells Fargo nått en uppgörelse om att betala $185 miljoner i böter för att kunder erhållit produkter och tjänster de inte begärt. Vidare visade det sig att över 5000 anställa under de senaste åren sagts upp till följd av aggressiva försäljningsmetoder.

Alecta har haft en konstruktiv dialog och banken har initierat ett antal aktiviteter som tar sikte på att förändra den kultur som finns i banken och som bör reducera risken för upprepade problem. Exempelvis har banken stuvat om rejält i ledningen, säljmålen har korrigerats för att minimera risken att kunder erhåller tjänster de inte efterfrågar, intervjuer i samband med avslutad anställning samt ett antal nyckeltal kopplade till etikrelaterade incidenter som löpande följs upp. Dialogen är avslutad men då de underliggande problemen i bolaget varit djupt rotade är bolaget under fortsatt bevakning.

Hennes & Mauritz - 2013 - 2016

Det har förekommit ett antal frågeställningar härrörande till Hennes & Mauritz’ underleverantörer som varit uppe för diskussion, bland annat barn- och tvångsarbete samt rätten att organisera sig. Alecta har löpande fört dialog med Hennes & Mauritz tillsammans med vår analyskonsult GES. Vi anser att bolaget är marknadsledande i sitt hållbarhetsarbete och agerar proaktivt för att följa upp och förhindra ärenden relaterade till hållbarhet och etik. Dialogen är därmed avslutad, men då det alltjämt finns strukturella problem i textilbranschen följer vi utvecklingen noggrant.

Investor – 2016

Under våren 2016 uppmärksammades att skatteverket upptaxerat Investors skattenota för 2013 med 240 miljoner kronor. Upptaxeringen beror på att skatteverket underkänt ett ränteavdrag för ett internlån mellan två koncernbolag. 
 
Förfarandet med internlån i koncerner är mycket vanligt och används av bolag inom både kommunala och privata sektorn. Förutom rent affärsmässiga finansieringsmotiv kan internlån även användas för att planera och viss mån reducera en koncerns skattebelastning. Detta är och har länge varit tillåtet i svensk skattelagstiftning. Sedan 2013 har dock lagstiftningen skärpts vilket minskat utrymmet för att använda internlån i skatteplaneringssyfte. Att Skatteverket söker ny praxis med anledning av nya regler gäller inte specifikt Investor, utan hundratals andra bolag.
 
Alecta har ställt ett antal frågor till Investor, dels i direkt dialog med bolaget, dels på Investors bolagsstämma. Bland annat har vi frågat vilken strategi Investor har när det gäller skatt. Vi har fått utförliga och tillfredsställande svar från Investor. Mot bakgrund av detta har dialogen avslutats.

Skanska – 2015

Alecta har fört dialog med Skanska gällande mutanklagelser i den tjeckiska verksamheten. Skanska ser mycket allvarligt på misstankar om etiska över­trädelser och har en nolltolerans mot korruption. Deloitte genomförde under 2015 en extern granskning kring händelsen i Tjeckien. Enligt granskningen har inga oegentligheter begåtts, däremot hade interna regler överträtts. Dialogen är avslutad.               

TeliaSonera - 2013-2015

Under 2012 framkom misstankar om mutbrott och i frågasättande av bolagets verksamhet i Centralasien. Alecta har deltagit i valberedningsarbete och medverkat till att bolaget sedan våren 2013 har en helt ny styrelse. Bolaget har visat öppenhet och tar numera dessa frågor på största allvar. Dialogen är avslutad.

Stora Enso - 2013 - 2015

Alecta har fört dialog med bolaget gällande verksamheten i Kina där det har funnits uppgifter om påstådda kränkningar av rätten till egendom. Alecta har också fört dialog med bolaget avseende brott mot mänskliga rättigheter och barnarbete i Pakistan. Stora Enso har varit helt transparent i sin dialog med Alecta och arbetar aktivt och löpande för att i enlighet med tillämpbar lagstiftning och internationella regelverk följa upp och åtgärda de frågor som uppkommer till följd av bolagets investeringar. Dialogen är avslutad.

Electrolux - 2013

Alecta har fört dialog med Electrolux i samband med uppgifter om kränkning av fackföreningsfriheten vid bolagets fabrik i Rayong, Thailand bland annat medförande avskedanden av anställda. Electrolux har varit transparent i vår dialog och bolaget har återanställt eller förlikats med samtliga berörda av de anställda samt informerat om att de uppdaterar policys och har inlett dialog med internationella fackföreningsrepresentanter. Dialogen är avslutad.

Gillade du den här sidan?

Skriv gärna en kommentar om sidan

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Vi läser allt men svarar inte här. Har du istället en fråga till vår kundservice hittar du våra telefonnummer här

Tack för din synpunkt!

Vi läser alla synpunkter men svarar inte på dem. Om du vill komma i kontakt med oss ber vi dig kontakta vår kundservice