Alectas koldioxidavtryck

Alecta har skrivit under Montreal Pledge och vi följer Svensk Försäkrings rekommendationer när det gäller koldioxidutsläpp. Det innebär att vi förbinder oss att mäta och rapportera det koldioxidavtryck som våra aktieinvesteringar ger upphov till.

Genom att mäta aktieportföljens koldioxidavtryck vet vi hur mycket utsläpp enskilda bolag och sektorer står för. Koldioxidavtrycket ger även underlag för att bedöma vissa klimatrelaterade finansiella risker såsom priset på koldioxid. Koldioxidmätningarna utgör också grund för Alecta som förvaltare att påverka företagen till minskade utsläpp, t.ex. genom krav på utsläppsminskningsmål, riskhantering, affärsstrategier och transparens.

Koldioxidavtrycket mäter dock inte investeringarnas totala klimatpåverkan eftersom alla utsläpp inte inkluderas, utsläppsdata inte alltid är fullständiga och klimatvänliga insatser såsom besparingar av utsläpp genom produkter och tjänster inte räknas in. Koldioxidavtrycket mäter inte heller aktieportföljens totala klimatrisk, såsom fysiska risker vid extremt väder eller konsekvenser av förändrad lagstiftning kring energieffektivisering.

För Alectas aktieportfölj har koldioxidavtrycket minskat 2016 jämfört 2015. Det är till stor del en följd av att Alecta har fortsatt att minska eller sålt av ett antal koldioxidintensiva innehav under året.

illustration Alectas koldioxidavtryck
Ton koldioxidekvivalenter (CO2e) som bolagen släpper ut per miljon kronor i intäkt.

Utsläppsmätningarna följer den globala redovisningsstandarden GHG-protokollet och baseras på senast tillgängliga koldioxiddata för direkta (Scope 1) och indirekta utsläpp i samband med förbrukning av energi (Scope 2). Utsläppen av växthusgaser mäts i termer av koldioxidekvivalenter (CO2e). Det är en måttenhet som gör det möjligt att mäta olika växthusgaser på samma sätt.

Alla bolag som ingick i aktieportföljen per 31 december 2016 ingår i mätningen. Marknadsvärdet på aktieportföljen var då 337 miljarder kronor, vilket utgjorde 44 procent av den totala placeringsportföljen. 70 procent av Alectas aktieinnehav publicerar sina utsläppssiffror, vilket motsvarar runt 86 procent av aktieportföljens marknadsvärde. För övriga innehav har analysföretaget South Pole Group uppskattat utsläppssiffrorna.

Var informationen användbar för dig?

Behöver du istället vår hjälp? Kontakta oss.

Vill du hjälpa oss att bli bättre?

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats.

Tack för din återkoppling!