Ägarpolicy

Alecta är Nordens största tjänstepensionsföretag och en av de största institutionella ägarna i svenska aktiemarknadsbolag. Därutöver har vi betydande innehav på aktiemarknader utanför Sverige.

Alecta har anförtrotts ett betydande kapital för att säkerställa att de försäkrade får den pension och övriga förmåner som de har rätt till enligt ITP-planen och andra kollektivavtalade tjänstepensioner som Alecta deltar i. Att förvalta detta kapital är en central och avgörande fråga för Alecta.

I denna ägarpolicy redovisas hur Alecta avser att utnyttja det ägarinflytande som följer av Alectas ägande av svenska aktiemarknadsbolag.

Ägarpolicyn inkluderar Alectas ställningstagande i hållbarhetsfrågor som tar sin utgångspunkt i att de bolag som Alecta investerar i ska följa de internationella konventioner och överenskommelser som Sverige som stat har undertecknat. Däribland finns konventioner om miljö, mänskliga rättigheter, arbetsrätt, korruption och kontroversiella vapen, samt initiativ som FN:s Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella bolag.

Läs mer

Alectas ägarpolicy

Var informationen användbar för dig?

Behöver du istället vår hjälp? Kontakta oss.

Vill du hjälpa oss att bli bättre?

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats.

Tack för din återkoppling!