Rörlig ersättning i Alecta

I syfte att stimulera och engagera medarbetarna kring Alectas strategiska mål omfattas de flesta anställda av ett incitamentsprogram för rörlig ersättning.

 Incitamentsprogrammet är kopplat till mål i affärsplanen och det maximala utfallet uppgår till 12 000 kronor per medarbetare i form av en förstärkt tjänstepensionspremie.

Om samtliga mål uppfylls beräknas den totala kostnaden för 2015 uppgå till cirka 4 miljoner kronor inklusive sociala kostnader.

Vd, företagsledning, medarbetare inom Internrevision, Riskenheten och utlandsanställda omfattas inte av incitamentsprogrammet. De medarbetare som arbetar med investeringsbeslut inom kapitalförvaltningen omfattas av ett särskilt prestationsbaserat incitamentsprogram för rörlig ersättning.

Rörlig ersättning inom kapitalförvaltningen

Inom Alectas kapitalförvaltning finns program för rörlig ersättning riktad till investeringspersonal. Mål och tak för de rörliga ersättningsprogrammen fastställs av Alectas styrelse.

Huvudsyftet med rörlig ersättning inom kapitalförvaltningen är att styra och motivera investeringspersonal till att skapa långsiktigt mervärde åt Alectas kunder inom ramen för ett balanserat risktagande. Rörlig ersättning är också ett medel att kunna erbjuda framgångsrik investeringspersonal en konkurrenskraftig ersättning.

Den rörliga ersättningen är prestationsbaserad och utbetalas enbart om de av styrelsen fastställda målen uppfylls. De mål som satts utgår från Alectas uppdrag att ge kollektivavtalade tjänstepensioner så stort värde som möjligt för Alectas kunder.

För intjänandeåret 2015 har 37,8 miljoner kronor exklusive sociala kostnader tjänats in i rörlig ersättning till totalt 32 medarbetare varav 10 arbetar vid Alectas kontor i San Francisco och 2 vid Alectas kontor i London. Av detta belopp kommer utbetalningen av 13,9 miljoner kronor att skjutas upp i minst 3 år.

Vasaterminalen

Förutom ovanstående incitamentsprogram finns ett program för rörlig ersättning för 25 anställda i fastighetsförvaltande dotterkoncern med restaurang- och konferensverksamhet, Vasaterminalen. För 2015 har detta program kostat 0,5 miljoner kronor exklusive sociala kostnader.

Redogörelse för Alectas ersättningar

I enlighet med Finansinspektionens allmänna råd om ersättningspolicy (FFFS 2011:2) finns här ytterligare information.

Var informationen användbar för dig?

Behöver du istället vår hjälp? Kontakta oss.

Vill du hjälpa oss att bli bättre?

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats.

Tack för din återkoppling!