Rörlig ersättning i Alecta

I syfte att stimulera och engagera medarbetarna kring Alectas strategiska mål omfattas de flesta anställda av ett incitamentsprogram för rörlig ersättning.

Incitamentsprogrammet är kopplat till mål i affärsplanen och det maximala utfallet uppgår till 12 000 kronor per medarbetare i form av en tjänstepensionspremie.

Under 2019 uppfylldes två av tre mål, vilket gav ett utfall om totalt 2,2 miljoner kronor exklusive särskild löneskatt.

Vd, företagsledning, medarbetare inom Internrevision och Riskenheten omfattas inte av incitamentsprogrammet. Medarbetare inom aktie- och ränteförvaltningen inom kapitalförvaltningen omfattas av ett särskilt prestationsbaserat incitamentsprogram för rörlig ersättning.

Rörlig ersättning inom kapitalförvaltningen

Inom Alectas kapitalförvaltning finns program för rörlig ersättning riktad till medarbetare inom aktie- och ränteförvaltningen. Mål och tak för de rörliga ersättningsprogrammen fastställs av Alectas styrelse.

Huvudsyftet med rörlig ersättning inom kapitalförvaltningen är att styra och motivera till att skapa långsiktigt mervärde åt Alectas kunder inom ramen för ett balanserat risktagande. Rörlig ersättning är också ett medel att kunna erbjuda framgångsrik investeringspersonal en konkurrenskraftig ersättning.

Den rörliga ersättningen är prestationsbaserad och utbetalas enbart om de av styrelsen fastställda målen uppfylls. De mål som satts utgår från Alectas uppdrag att ge kollektivavtalade tjänstepensioner så stort värde som möjligt för Alectas kunder.

För intjänandeåret 2019 har 4,5 miljoner kronor exklusive sociala kostnader tjänats in i rörlig ersättning till totalt 11 medarbetare. Av detta belopp kommer 2,1 miljoner kronor att skjutas upp för utbetalning i minst 3 år.

Vasaterminalen

Förutom ovanstående incitamentsprogram finns ett program för rörlig ersättning för 25 anställda i fastighetsförvaltande dotterkoncern med restaurang- och konferensverksamhet, Vasaterminalen. Utfallet för 2019 blev 0,2 miljoner kronor exklusive sociala kostnader.

Redogörelse för Alectas ersättningar

I enlighet med Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i försäkringsföretag (FFFS 2015:12) finns här ytterligare information.

Gillade du den här sidan?

Skriv gärna en kommentar om sidan

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Vi läser allt men svarar inte här. Har du istället ett ärende eller en fråga till vår kundservice kan du skicka ett meddelande eller ringa till oss. Här hittar du våra telefonnummer.

Tack för din synpunkt!

Vi läser alla synpunkter men svarar inte på dem. Om du vill komma i kontakt med oss ber vi dig kontakta vår kundservice