Ersättningsvillkor

Här kan du läsa om företagsledningens ersättningsvillkor och om hur rörlig ersättning är utformad på Alecta.

Företagsledningens ersättningsvillkor

Fastställda av Alectas överstyrelse den 14 april 2016.

Ersättningen till vd och andra ledande befattningshavare i företagsledningen utgörs av grundlön, pensionsavsättningar samt övriga förmåner. Med andra ledande befattningshavare avses de för närvarande 10 personer som tillsammans med vd utgör Alectas företagsledning.

Lön

Lönen sätts med hänsyn till kompetens, ansvarsområde, befogenhet och prestation samt ska baseras på marknadsmässiga förhållanden och principer. Rörlig ersättning utgår inte till vd och andra ledande befattningshavare, förutom till chefen för kapitalförvaltningen som deltar i incitamentsprogram för investeringsspecialister inom kapitalförvaltningen.

Pensionsavsättningar

Samtliga i företagsledningen omfattas av FTP-planen. Ordinarie pensionsålder är 65 år. För vd avsätts 35 procent av lönen till pensioner, inklusive avsättningar till FTP-planen.

Avgångsvederlag och övriga förmåner

För vd och för övriga ledande befattningshavare gäller vid uppsägning från Alectas sida en uppsägningstid på sex månader – i kombination med avgångsvederlag motsvarande tolv månadslöner, med full avräkning vid ny anställning mot avgångsvederlaget. Enligt avtal som träffats innan nu gällande riktlinjer antogs har en ledande befattningshavare en uppsägningstid på 18 månader med full avräkning av förmåner i eventuell annan anställning under motsvarande tid.

Samtliga i företagsledningen har rätt till förmånsbil samt rätt till sjukersättning motsvarande 90 procent av den kontanta bruttolönen under de första tolv månaderna vid eventuell sjukdom. I övrigt gäller samma förmåner som för övriga anställda, bland annat sjukvårdsförsäkring och friskvårdsbidrag.

Beredning och beslut

Frågor om lön och andra anställningsvillkor till vd och andra ledande befattningshavare, samt om Alectas rörliga ersättningsprogram, bereds av styrelsens presidium, i dess egenskap av ersättningsutskott, för beslut av Alectas styrelse.

Var informationen användbar för dig?

Behöver du istället vår hjälp? Kontakta oss.

Vill du hjälpa oss att bli bättre?

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats.

Tack för din återkoppling!