Ny studie av långa sjukskrivningar bland privatanställda tjänstemän inom ITP 2009–2020

Alecta har analyserat sjukskrivningar längre än 90 dagar bland de cirka en miljon privatanställda tjänstemän som har sjukförsäkring i ITP, för perioden 2009–2020.

Ladda ner rapporten

Sjukfall inom ITP 2009-2020.pdf

Statistiken visar andelen sjukfall vid utgången av juni månad för respektive år (undantag 2009 då statistiken avser utgången av oktober). En del av statistiken visar den totala andelen sjukfall och omfattar såväl sjukpenning som sjuk­ersätt­ning. Andra delar av statistiken avser endast de som uppbär sjukpenning.

Kunskap om utvecklingen av de långa sjukskrivningarna bland privatanställda tjänstemän de senaste åren är viktig både för Alecta som försäkringsgivare, men också för arbetsmarknadens parter som tillsammans arbetar med frågor som berör sjukskrivningar och för politik och myndigheter.  

Utvecklingen av andelen långa sjukfall på total nivå i Alecta 

Den totala andelen sjukfall i åldrarna 20-39 år har ökat något. Andelen sjukfall har däremot minskat betydligt sedan 2009 i åldrar över 50 år. Innan 2008 var det lättare att få sjukersättning (förtidspension), vilket sannolikt har en stor påverkan på de äldsta åldersgrupperna. 

När endast sjukfall med sjukpenning analyseras syns en kraftig ökning mellan 2009 och 2016 i samtliga åldersgrupper. Ökningen har följts av en viss minskning de senaste tre åren. Det är viktigt att tänka på att den ökade andelen i de övre åldersgrupperna rimligen är starkt kopplad till att andelen försäkrade som uppbär sjukersättning samtidigt minskat. 

 

Andelen ITP-försäkrade som uppbar sjukpenning eller sjukersättning 2020, uppdelat på kön, ålder och lön 

I analysen grupperas sjukfallen utifrån kön, ålder och lön. Det är tydligt att andelen sjukfall är högre bland kvinnor än män, bland äldre än yngre, och bland de med lägre lön än högre lön. 

Långa sjukfall med sjukpenning 2009–2020 –uppdelat på lön, kön och ålder 

Eftersom andelen sjukfall skiljer sig markant mellan könen, olika åldrar, och olika lönelägen har Alecta gjort en mer detaljerad analys av utvecklingen av andelen sjukfall uppdelat på lön, kön och ålder. I åldersgruppen 20-29 år har andelen kvinnor med sjukpenning ökat under perioden, det gäller i samtliga lönelägen. Samma markanta ökning syns inte bland männen. 

 

I åldersgruppen 30-39 år har andelen som uppbär sjukpenning ökat betydligt mer i det lägsta inkomstintervallet än i övriga inkomstintervall under perioden. Fram till 2012 var skillnaderna mellan de tre övre löneintervallen relativt små, men har därefter ökat. 

Åldersgruppen 40-49 år uppvisar i stort sett samma mönster som föregående åldersgrupp. Diagrammen för åldersgruppen 40-49 år samt 50-59 år återfinns i rapporten. 

 

Förhållandet mellan kvinnor och män som uppbär sjukpenning 

Några av de föregående diagrammen visar att kvinnor i olika åldrar är sjukskrivna i högre utsträckning än män, och att sjukskrivningstalen är högre i de lägsta inkomstgrupperna än i de högsta inkomstgrupperna.  

Nästa diagram kan sägas sammanfatta de tidigare ur ett könsperspektiv, eftersom en kvot skapats mellan andelen kvinnor som har sjukpenning och män med sjukpenning. För att ge en aktuell bild baseras diagrammet på de tre senaste åren. 

Perioden 2018 till 2020 var kvoten mellan andelen kvinnor och andelen män som uppbär sjukpenning cirka 2,5. I diagrammet framgår att kvoten är som störst för de med de högsta inkomsterna. Det är exempelvis mer än tre gånger större andel kvinnor än män i åldersgruppen 30-39 år och med lön överstigande 7,5 inkomstbasbelopp som har sjukpenning.  

 

Sjuklängder och dess utveckling 2011-2020 –sjukpenning 

Sjuklängder över två år steg när den bortre gränsen togs bort i sjukförsäkringen år 2016. Troligen har många korta återfall 2012-2015 resulterat i att efter 2016 istället ge fler långa fall på mer än två år. 

 

Andelen sjukpenningfall 2020 överstigande 2 år, köns-, ålders- och löneuppdelat 

För längre sjukfall syns ingen tydlig skillnad mellan könen. Däremot syns tydligt att andelen sjukfall överstigande två år stiger med åldern. Vad gäller lön syns en stor skillnad mellan gruppen med lägst lön (som förmodligen innehåller många deltidsarbetande) och övriga grupper. 

 

Sjukpenning per näringsgren 

Per näringsgren, totalt sett, är andelen sjukfall betydligt högre inom vård och utbildning än övriga näringsgrenar.  

 

Kännetecknande för vård och utbildning är att arbetsgivarna ofta har medarbetaravtal, det vill säga att samtliga anställda har ITP, inte enbart tjänstemännen. Att samtliga anställda har ITP leder till att andelen tjänstemän med lön understigande 7,5 inkomstbasbelopp är högre inom vård och utbildning. Andelen kvinnor är också betydligt högre än i övriga näringsgrenar. 

De stora köns-, och löneskillnaderna mellan näringsgrenarna gör det mer relevant att studera sjukligheten per näringsgren om man även gör uppdelning på kön, lön och ålder. Den skillnad som syns på total nivå vid jämförelse mellan vård och utbildning och övriga näringsgrenar försvinner när man bryter ned analysen på kön, ålder och lön.  

Här visas diagram för åldersgruppen 30-39 år (övriga diagram återfinns i rapporten). För män syns mycket liten näringsgrensskillnad. Detsamma gäller för kvinnor med lön mellan 5 och 7,5 inkomstbasbelopp. För kvinnor med löner mellan 7,5 och 10 inkomstbasbelopp är andelen med sjukpenning lägst i vård och utbildning – det vill säga i den näringsgren där högst total sjuklighet uppmäts. 

 

Diagnoser 

En förutsättning för att få sjukpension från Alecta är att ersättning även erhålls från Försäkringskassan. Alecta utför ingen egen skadereglering. Av det skälet saknar Alecta information om diagnos för respektive sjukfall. Under 2018 fick dock Alecta genom Försäkringskassan tillgång till aggregerad data om diagnoser för Alectas bestånd. Diagrammen visar resultatet från Försäkringskassans data från 30 november 2018 avseende Alectas bestånd. Psykiska diagnoser är de vanligast förekommande diagnoserna genom hela yrkeslivet. Mer än två av tre sjukfall mellan 18 och 39 års ålder avser psykiska diagnoser, såväl för män som för kvinnor.

Alecta stöttar forskning

Vårt analysarbete har inte bara gett oss svar, utan även gett oss insikten att mer analys och mer forskning behövs om tjänstemännens sjukfrånvaro.

För att ytterligare öka kunskapen på området har Alecta beslutat att finansiera ett forskningsprojekt under 2021 om sjukfrånvaro bland privatanställda tjänstemän. Projektet bedrivs av Kristin Farrants och Kristina Alexandersson, Avdelningen för försäkringsmedicin, Karolinska Institutet.

Ladda ner rapporten

Sjukfall inom ITP 2009-2020.pdf

 

Gillade du den här sidan?

Skriv gärna en kommentar om sidan

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Vi läser allt men svarar inte här. Har du istället ett ärende eller en fråga till vår kundservice kan du skicka ett meddelande eller ringa till oss. Här hittar du våra telefonnummer.

Tack för din synpunkt!

Vi läser alla synpunkter men svarar inte på dem. Om du vill komma i kontakt med oss ber vi dig kontakta vår kundservice