Premier ITP för 2019

2018-11-02 Alectas styrelse har beslutat att behålla premiereduktionen med 65 procent för sjuk- och premiebefrielseförsäkringen (både ITP 1 och ITP 2) under 2019. Även premiereduktionen för familjeskyddet med 75 procent fortsätter. Dessutom inför vi en premiereduktion med 10 procent för ålders- och familjepension i ITP 2.

—Vår bedömning är att premien för ett genomsnittligt kundföretag kommer minska med cirka 2 procent till följd av premiereduktionen för ålders- och familjepensionen, säger Fredrik Palm, chef Produkt.

Läs hela pressmeddelandet


Frågor och svar

 1. Pensionerna räknas upp med 2,32 procent vilket motsvarar inflationen det senaste året. Hur mäter ni inflationen?
  Vi använder konsumentprisindex (KPI) fastställda tal från september 2017 till september 2018.
  Till SCB:s statistik

   

 2. Hur förändras riskpremierna?
  Alecta behåller 2018 års premiereduktion med 65 procent för sjuk- och premiebefrielseförsäkringen även under 2019. Det betyder att som andel av företagens lönesumma blir förändringen liten.

 3. Hur förändras sjukpremierna?
  Under 2017 och 2018 minskar antalet sjukfall, samtidigt ser vi att den genomsnittliga sjuklängden för de som får sjukpension ökar. Sammantaget ger det små förändringar på sjukpremierna för 2019.
  Ett genomsnittligt företag kommer betala cirka 0,25 (0,25) procent av lönesumman för ITP-sjukförsäkringen 2019, beaktat premiereduktionen med 65 procent.
  Till Alectas statistik

 4. Basbeloppsgränsen för sjukpension höjdes från 7,5 till 8 prisbasbelopp den 1 juli 2018. Har ni beaktat det i premiesättningen?
  Ja, eftersom förändringen innebär en lägre förväntad kostnad har vi tagit hänsyn till det när vi bestämt premien för lönedelar över 7,5 prisbasbelopp. 

 5. Hur förändras premien för premiebefrielseförsäkringen (PBF)?
  Premien för premiebefrielseförsäkringen inom ITP 1, stiger 2019. Premiebefrielsen gäller vid sjukdom, föräldraledighet och vård av barn. Förklaringen ligger i att antalet försäkringsfall för 2018 överstigit det vi förväntade oss när premierna bestämdes förra året.

  Ett genomsnittligt företag kommer under 2019 att betala cirka 0,27 procent (0,22 procent) av lönesumman för premiebefrielseförsäkringen för ITP 1, beaktat premiereduktionen med 65 procent.

  Premien för premiebefrielseförsäkringen inom ITP 2 stiger till följd av högre förmånsnivåer och en ökad medelålder bland de försäkrade. Premiebefrielsen gäller vid sjukdom samt vid kollektiv slutbetalning. Ett genomsnittligt företag kommer under 2019 att betala cirka 0,25 procent (0,23 procent) av lönesumman för premiebefrielseförsäkringen för ITP 2, beaktat premiereduktionen med 65 procent.

 6. Vad beror sänkningen av TGL-premien på?
  En allt lägre dödlighet bland de försäkrade samt ett gott förvaltningsresultat har gjort att vi successivt kunnat sänka premien de senaste åren, så även 2019. TGL-premien sänks från 29 till 26 kronor.

 7. Ändras premien för familjeskyddet?
  Ja, mindre höjningar. Både för det familjeskydd som väljs idag och det familjeskydd som är tecknat före den 1 april 2008. Höjningarna beror huvudsakligen på att basbeloppet stigit. Vi behåller premiereduktionen med 75 procent även under 2019.

 8. Premierna för ITP 2 har successivt höjts sedan 2011 - med hur mycket?
  Premierna är i genomsnitt mer än 50 procent högre idag än 2011 (premier för nyteckning och förmånsökningar). Men eftersom höjningarna inte påverkat redan tecknade förmåner, betalar de flesta företag idag premier som baseras på gamla premienivåer. Ett genomsnittligt företag betalar 84 procent av de premienivåer som gäller idag.

 9. Premiereduktionen är 10 procent men i praktiken innebär det endast 2 procent lägre premier - hur hänger det ihop?
  Premiereduktionen på 10 procent gäller för nu gällande premienivå. Men de flesta försäkringarna idag, löper med premier som baseras på äldre, lägre premienivåer.

  Ungefär 16 procent av försäkringarna löper på nu gällande premienivå. För dessa innebär premiereduktionen 10 procent lägre premier.

  Ungefär 7 procent av försäkringarna löper på premienivåer som överstiger 90 procent aktuell premienivå. För dessa innebär premiereduktionen en debiterad premie som motsvarar 90 procent av den nu gällande premienivån.

  Resten av försäkringarna, det vill säga 77 procent, har idag premier som understiger 90 procent av gällande premienivå. De här försäkringarna påverkas inte av premiereduktionen.

 10. Finns det företag som får mer eller mindre än 2 procent lägre premier till följd av premiereduktionen?
  För ett genomsnittlig företag gäller 2 procent. Drygt 60 procent av våra företagskunder med fem eller flera anställda får en premiereduktion på mellan 1 och 3 procent.

 11. Är Alectas finansiella ställning tillräckligt stark för premiereduktioner på sparförsäkringar?
  Den premiereduktion som införs på sparförsäkringar har endast en marginell påverkan på Alectas nyckeltal. Konsolideringsnivån bedöms påverkas negativt med 0,1 procentenheter och i kronor rör det sig om 500 miljoner. Detta kan jämföras med premiereduktionen på riskförsäkringar, som är värderad till drygt 4 miljarder kronor.

  Att premiereduktionen har en liten påverkan är helt i linje med Alectas konsolideringspolicy från juni 2018, som säger att premiereduktioner ska införas successivt om konsolideringsnivån överstiger 150 procent.

  I arbetet med att ta fram en ny konsolideringspolicy har vi genomfört ett stort antal stresstester för att komma fram till vilken konsolideringsnivå och på vilket sätt vi ska ge premiereduktioner samtidigt som den högt ställda ambitionen att långsiktigt värdesäkra pensionerna tillgodoses.

 12. Hur ser premiereduktionerna och eventuell framtida återbäring till företagen ut?
  Enligt konsolideringspolicyn ska premierna successivt anpassas till vår långsiktiga förväntan om avkastning när konsolideringsnivån ligger över 150 procent. 10 procents premiereduktion motsvarar en premieränta (avkastningsantagande) på ungefär 1,75 procent.

  Alecta kommer att ge återbäring först när konsolideringsnivån överstiger 175 procent och då på ett sådant sätt att respektive försäkringstagares bidrag till överskottet beaktas. Hur länge ett företag varit kund i Alecta kommer då att vara en viktig parameter. Premiereduktionen 2019 är ettårig och gäller inte för företag som byter finansieringsform från PRI-systemet till Alecta.


 13. Vad blir maxpremien och utjämningspremien inom ITP 2?
  För 2019 blir maxpremien 6,9 procent (6,6) av pensionsmedförande lönedelar under 7,5 inkomstbasbelopp och 54,1 procent (52,3) av lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp. Vid en lägre pensionsålder än 65 år, höjs procentsatserna med 0,27 procentenheter (0,31) för varje månad som pensionsåldern sänks.

  För försäkrade som har en högre premie än maxpremien, finansieras den överskjutande delen av en kollektiv utjämningspremie. För 2019 är den 0,75 procent (0,70) av den pensionsmedförande lönen.


 14. Påverkar premiereduktionen Alectas premiemaximering och utjämningspremie?
  Maxpremien styrs av den genomsnittliga premien bland de försäkrade och har stigit eftersom premien har höjts för ålderspensionen de senaste åren. Både maxpremien och utjämningspremien stiger även för 2019 (se ovan), men ökningen hade blivit större om vi inte hade infört premiereduktionen på sparförsäkringar.

 15. Hur förändras ålderspensionspremien för ITP 2 vid årsskiftet?
  Vi bedömer att för ett genomsnittligt företag kommer ålderspensionspremien för ITP 2 att minska med drygt 18 procent vid årsskiftet. Av dessa 18 procent utgör fribrevsuppräkningen 5 procentenheter och höjningen av inkomstbasbeloppet 11 procentenheter. Resterande del avser premiereduktionen.

  Premierna kommer att variera mycket från företag till företag utifrån företagens löne- och åldersfördelning inom ITP 2. När företagen registrerar 2019 års löner, kommer premierna att stiga. Om lönerna antas öka med 2,5 procent, är vår preliminära bedömning att ålderspensionspremien inom ITP 2 totalt sett hamnar på ungefär samma nivå som 2018.

 16. Hur påverkas frilagd premie?
  Frilagd premie är en beräkning av vad premien skulle ha varit inom ITP och påverkas därför av den 10-procentiga premiereduktionen på det sätts om beskrivs ovan. Den frilagda premien påverkas samtidigt av fribrevsuppräkningen och det högre inkomstbasbeloppet.

Läs mer

Premier för ITP 1
Premier för ITP 2
Därför kostar ITP olika från år till år

 

Gillade du den här sidan?

Skriv gärna en kommentar om sidan

Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Vi läser allt men svarar inte här. Har du istället ett ärende eller en fråga till vår kundservice kan du skicka ett meddelande eller ringa till oss. Här hittar du våra telefonnummer.

Tack för din synpunkt!

Vi läser alla synpunkter men svarar inte på dem. Om du vill komma i kontakt med oss ber vi dig kontakta vår kundservice