Avkastning Alecta

Här redovisar vi resultatet för Alecta totalt och ger en kommentar varje kvartal.

Avkastning i procent för Alecta förmånsbestämd försäkring per 31 december 2016:

 

Avkastning 3 mån Hittills i år 1 år 5 år
2016-12-31 1,9 % 5,1 % 5,1 % 8,9 %

Marknadskommentar för fjärde kvartalet 2016:

Politiken har dominerat nyhetsflödet under hela 2016. Den största händelsen under det fjärde kvartalet var förstås det amerikanska presidentvalet. Donald Trump gick något överraskande segrande ur den jämna och hårda valkampanjen. Marknaderna var på helspänn och den allmänna tron var att börserna skulle falla vid en vinst för Trump. Så blev nu inte fallet utan den amerikanska börsen vände upp ganska omgående efter det att Donald Trump uttalat sig och aviserat en kombination av skattesänkningar och betydande satsningar på infrastrukturinvesteringar. Börserna började diskontera denna kombination av skattesänkningar och tillväxtinitiativ som på kort sikt överglänste riskerna med budgetunderskott, handelsprotektionism och allmän oberäknelighet. Det blev ganska dramatiska rörelser på obligationsmarknaderna och räntorna steg kraftigt efter valet.

Den amerikanska centralbanken Fed återupptog till slut den försiktiga återgång mot mer normala styrräntor, som inleddes 2015, med sin höjning av räntan under december. Osäkerheten är däremot stor gällande hur snabbt och hur kraftigt Fed kommer att fortsätta höja. Riksbanken och ECB hade sina sammanträden under månaden där det beslutades om oförändrad ränta samt förnyade stimulanser genom obligationsköp.

Makrostatistik indikerar en starkare tillväxt med lägre arbetslöshetssiffror i Europa och USA samt högre inflation. Svensk KPI fortsätter stiga stadigt och ligger per december på 1,7 procent vilket är den högsta noteringen på 6 år. Även svenskt inköpschefsindex har stigit under kvartalet och är nu på nivåer som inte skådats sedan 2011. Från europeiskt håll kan nämnas att tysk BNP växte med 1,9 procent under 2016 vilket är den högsta på fem år. Bidragande orsak tycks vara stigande privat konsumtion samt ökad aktivitet kopplad till mottagandet av migranter.

Långa svenska räntor steg under kvartalet med motsvarande 40 punkter medan korta räntor föll med knappa 10 baspunkter. Amerikanska långräntor steg med 85 punkter samtidigt som de korta räntorna steg med drygt 10 punkter. Kreditspreadar för europeiska bolag var oförändrad vid utgången av kvartalet.

Aktiemarknaderna fortsatte att stiga under fjärde kvartalet med breda uppgångar i Europa, USA och Japan. MSCI World aktieindex steg med 9,7 procent under året, varav 4,9 procent under sista kvartalet. Det svenska SIX60-indexet steg med 9,6 under året, varav 5,1 procent för fjärde kvartalet.

Alecta Förmånsbestämd

Förmånsbestämda portföljen avkastade 5,1 procent under 2016, varav 1,9 procent under fjärde kvartalet. Konsolideringsnivån var 148,9 procent och solvensgraden 165,9 procent vid utgången av året. Starka finanser ger en långsiktig förmåga att skapa en fortsatt hög avkastning, vilket är gynnsamt för bolagets kunder bland såväl företag som privatpersoner.
 

Ordförklaringar

Var informationen användbar för dig?