Information om ändrade prognosräntor i Alecta Optimal Pension

Prognosränta används vid beräkning av förväntad pension i prognoser liksom vid den årliga omräkningen av pensioner under utbetalning.

I det senare fallet handlar det om hur Alecta portionerar ut pensionskapitalet över utbetalningstiden. Alectas kunder möter prognoser i inloggad miljö på Mina Sidor, i brev i samband med att de går i pension och för den som påbörjat pensionsuttag i årsbrev om det kommande årets månadsutbetalning.

I Alecta Optimal Pension är respektive försäkrings värde vid varje tidpunkt det faktiskt upparbetade pensionskapitalet, d v s summan av samtliga inbetalda premier, avkastning och de arvsvinster som månadsvis fördelats på försäkringen. Avdrag görs för driftskostnader och skatt, och naturligtvis för pensionsutbetalningar när utbetalning startat.

Det är i omräkningen av pensionskapitalet till framtida månadsutbetalningar som prognosantaganden tillämpas. Om realavkastningen, dödligheten, driftskostnaderna och avkastningsskatten år för år överensstämmer exakt med våra antaganden, så kommer pensionsbeloppen årligen att växa i takt med inflationen. Så är dock sällan fallet.

Prognosräntan, det antagande som avser förväntad framtida avkastning, är av samma karaktär som våra dödlighetsantaganden. Vi vet att avkastningen kan bli både högre och lägre på samma sätt som vi vet att våra kunder lever kortare eller längre än vårt antagande. Men vi behöver ett antagande att utgå ifrån. Prognosräntan ska vara vår bästa uppskattning av vad vi tror på lång sikt, och den bör inte fladdra med dagsformen på finansmarknaderna. Samtidigt bör prognosräntan sättas med viss reservation för den osäkerhet som alltid finns, och hellre vara för låg än för hög.

Ändrade prognosräntor

Under de senaste åren har vi haft en historiskt unik utveckling med ständigt lägre räntor. Vi måste idag anta att vi under lång tid framöver kommer att leva i en låg-räntemiljö. De senaste årens mycket goda avkastning på räntebärande värdepapper kommer framöver att bli låg, eller till och med negativ, i en miljö med oförändrade eller på sikt successivt stigande räntor. Alecta har i årsredovisningar (2014 och 2015) och i samband med de senaste kvartalsrapporterna flaggat för en sådan utveckling och försökt sänka pensionsspararnas förväntningar på framtida avkastning.

Vårt långsiktiga antagande för avkastning för räntebärande placeringar har varit 2 procent realt, en nivå vi i dagsläget befinner oss långt ifrån. Det är därför motiverat att göra en ändring av vårt antagande för räntebärande placeringar vid beräkning av prognosräntan för Alecta Optimal Pensions olika placeringsinriktningar. Som riktmärke för nytt antagande om långsiktig avkastning på räntebärande placeringar används räntan på den längsta svenska statsobligationen med ett tillägg för kreditrisk om 0,5 procentenheter. Antaganden om avkastning på aktier och fastigheter kvarstår oförändrade. Förändringarna kommer genomföras per kvartalsskiftet mars/april 2016.

tabell som visar förändringen i prognosräntan

Konsekvenser för prognosbelopp

De prognosbelopp Alecta visar upp i brev inför pension liksom på Mina Sidor blir efter förändringen lägre. Skillnaden nära pension blir mindre än när kunden har en längre tid av intjäning kvar. I förvalsalternativet (med 60 procent aktier, 10 procent fastigheter och 30 procent räntebärande) blir en 40-årings prognosbelopp cirka 8 procent lägre och en 60-årings 6 procent lägre. I båda fallen bygger beräkningen på ett livslångt uttag. Med ett uttag under 5 år blir skillnaderna mot dagens prognosbelopp mindre, -5 respektive -1 procent. För en 65-åring som följer förvalet med 40 procent aktier och ska påbörja ett livslångt uttag av sin pension blir första årets månadsbelopp 5 procent lägre som följd av de lägre avkastningsförväntningarna.

Ordförklaringar

Var informationen användbar för dig?