God regelefterlevnad

Alecta verkar i en strängt reglerad bransch och styrs därmed av en mängd externa regler. Att Alecta följer gällande regler är av högsta vikt för att våra kunder ska känna sig trygga.

Externa regler är i första hand de svenska lagar och EU-regelverk som Alecta omfattas av samt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd. Med externa regler avses också till exempel kollektivavtal samt i tillämpliga delar
branschrekommendationer.

Externa regler ställer ofta krav på att Alecta även har interna regler. Så långt det är möjligt tillämpar dock Alecta regelstyrning med återhållsamhet för att i stället låta affärsplan, mål, rutiner, gemensamma värderingar, gott omdöme och sunt förnuft styra verksamheten. De interna regler som Alecta har ska vara ändamålsenliga.

Alla Alectas medarbetare har ett ansvar att följa externa och interna regler. Den självständiga kontrollfunktionen Compliance bidrar till att säkerställa att Alecta följer de externa och interna regler som reglerar den tillståndspliktiga
verksamheten, som faller under Finansinspektionens tillsyn. Under 2014 har fokus bland annat varit på risker förknippade med bevakning, analys och implementering av nya EU-regleringar, utläggning av verksamhet (outsourcing) och hantering av intressekonflikter.

Regelefterlevnad inom andra områden, till exempel arbetsrätt, redovisning eller skatt hanteras av andra enheter i organisationen. Även specifika roller som PuL-ombud och Klagomålsansvarig har visst ansvar för att följa upp verksamhetens regelefterlevnad.

Några allvarliga brister i regelefterlevnaden har inte upptäckts under 2014.

Ordförklaringar

Var informationen användbar för dig?