Mångfald och jämställdhet

Alectas arbetsmiljö ska präglas av jämställdhet, ömsesidig respekt och förtroende. Att ta tillvara den kompetens och erfarenhet som finns hos alla medarbetare, både kvinnor och män, är en framgångsfaktor för Alecta.

Vi vill inte vara likformiga. Alecta anser att grupper som består av människor med skilda erfarenheter och perspektiv är mer effektiva och dynamiska än grupper som består av alltför lika individer.

Alecta ska vara en arbetsplats där diskriminering, trakasserier, mobbning eller annan kränkande särbehandling inte förekommer. Alla medarbetare och chefer har ett ansvar för att verka för en arbetsplats fri från detta.

Arbetet med lika rättigheter och möjligheter är ständigt pågående och ingår i varje chefs ansvar. Arbetet med att främja jämställdhet och mångfald kommer att prioriteras ytterligare under 2016.

Medarbetarstatistik
Antal anställda den 31 december 2015 392 st
Medelålder samtliga medarbetare 48 år
Andel kvinnliga medarbetare 60%
Andel kvinnliga chefer 46%
Andel kvinnor i företagsledningen 36%
Personalomsättning 5,6
Sjukfrånvaro 3,2%

Var informationen användbar för dig?