Mätning av kundnöjdhet

Vi försöker hela tiden bli bättre på att förstå våra kunders behov och hur de upplever Alecta.

Kunderna ska känna trygghet hos, vara nöjda med och ha förtroende för Alecta. Samtidigt vet vi att intresset för pensioner är lågt och att många inte känner till vem som förvaltar deras tjänstepension eller ens om de har någon. Vi har därför mätt upplevelsen av vår service bland de kunder som är i kontakt med oss.

Vi genomför varje år två undersökningar enligt modellen Nöjd Kund Index (NKI) där våra privatkunder betygsätter servicen i tre av våra kundkanaler: telefon, mejl och inloggade sidor på alecta.se. Under 2015 har vi utökat NKI-undersökningen till att även omfatta företagskunder.

Vi arbetar kontinuerligt med förbättrad information, ökad begriplighet, ökad tillgänglighet via digitala kanaler och med olika självbetjäningstjänster. På alecta.se kan privatkunder och deras ombud räkna på pensionen eller bestämma hur och när den ska betalas ut. På alecta.se finns också andra tjänster för kundföretagen för budgetering, kostnadsuppföljning och beräkning av löneskatteunderlag.

Ordförklaringar

Var informationen användbar för dig?