Vår beslutsprocess vid investeringar

Alectas beslutsprocess vid investeringar omfattar både intern och extern analys där hållbarhet är ett kriterium. Processen tillämpas på samtliga aktie- och kreditinvesteringar, vilket utgör runt 75 procent av de totala tillgångarna.

Informationshämtning och intern analys

Investeringsprocessen inleds med att vi granskar bolaget ur ett hållbarhetsperspektiv. Vi bedömer exempelvis om bolagets affärsmodell är hållbar, vårt förtroende för ledningen och hållbarhetsrisker relaterade till bolaget eller dess bransch. Vi gör en finansiell analys för att bedöma bolagets avkastningspotential. Alecta för alltid dialog med innehavsbolagen och de bolag vi planerar att investera i. Till skillnad från många andra aktörer träffar vi representanter från samtliga innehavsbolag. Genom dialogen får vi bättre förståelse för hur bolagen sköts och kan resonera kring hållbarhetsfrågor.

Screening av potentiella innehav

En särskild kontroll görs inför varje beslut om investeringar i nya bolag. Kontrollen görs genom att GES Investment Services, ett analysföretag med fokus på hållbarhet, undersöker om bolaget följer konventioner i enlighet med ägarpolicyn för placeringsverksamheten. Alecta avstår från investeringar i bolag som bryter eller misstänks bryta mot konventionerna.

Screening av befintliga innehav

Alectas innehav screenas utifrån vår ägarpolicy. Screeningen görs löpande och i fördjupad form två gånger per år med hjälp av GES. Resultatet kan bli anmärkningar som leder till att vi kontaktar bolaget för dialog om områden där bolaget behöver vidta åtgärder. Dialogen syftar till att få bolagets syn på och information om vilka åtgärder som genomförs. Dialogen visar att vi ser allvarligt på anmärkningen och villpåverka bolaget att agera. Om dialogen inte bedöms kunna leda till önskat resultat säljs innehavet.

Under 2015 har vi, utöver valberedningsarbetet, ställt hållbarhetsrelaterade frågor till 21 bolag. Det motsvarar vart femte innehav. De anmärkningar som avsett allvarligare missförhållanden eller oklarheter redovisas på alecta.se.

Var informationen användbar för dig?