Samarbeten och initiativ

Alecta är medlem i flera samarbeten och branschinitiativ. Syftet är att möjliggöra samarbete med andra investerare i hållbarhetsfrågor och förstärka våra möjligheter till bra hållbarhetsdialoger med de bolag vi investerat i.

PRI – Principles for Responsible Investment

Alecta har undertecknat de så kallade Principles for Responsible Investment (PRI). PRI är ett globalt initiativ vars syfte är att öka investerares ansvarsfulla agerande inom etik och miljö. Genom undertecknandet av PRI förbinder sig Alecta att integrera sex principer gällande ansvarsfulla investeringar i verksamheten samt att årligen rapportera resultaten av detta arbete.

PRI - Principles for Responsible Investments

CDP, tidigare Carbon Disclosure Project

Tillsammans med drygt 800 andra institutioner samarbetar Alecta inom CDP för en samordnad rapportering från cirka 5 000 företag av bland annat koldioxidutsläpp och vattenhantering.

CDP

Hållbart värdeskapande

Alecta är en av 17 svenska institutionella investerare, inklusive Nasdaq Stockholm, bakom samarbetsprojektet Hållbart värdeskapande. Samarbetets syfte är att lyfta fram betydelsen av att svenska börsföretag arbetar strukturerat med hållbarhetsfrågor.

Hållbart värdeskapande

The Montreal Carbon Pledge

Alecta har skrivit under the Montreal Carbon Pledge där investerare förbinder sig att årligen mäta och redovisa koldioxidavtrycket i sina aktieinvesteringar.

The Montreal Carbon Pledge

Institutionella Ägares Förening

Alecta är medlem i Institutionella Ägares Förening för regleringsfrågor på aktiemarknaden (IÄF), vilket är ett samarbete mellan bland annat livbolag, AP-fonder och bankanknutna fonder. Föreningen bildades för att underlätta samarbetet med att utveckla bästa praxis inom ägarstyrning och för att påverka vidareutvecklingen av Svensk kod för bolagsstyrning.

Var informationen användbar för dig?