Hållbar fastighetsägare

Alecta äger fastigheter både i Sverige och utomlands. I Sverige är vi en betydande fastighetsägare med ett totalt marknadsvärde för fastigheterna om nästan 30 miljarder kronor, motsvarande 4 procent av våra tillgångar.

Fastighetsinnehavet gör att Alecta har en stor direkt påverkan på miljön. Det kan gälla energiförbrukning, materialanvändning och avfallshantering.

Alecta är medlem i Sweden Green Building Council som driver hållbarhetsarbete inom bygg- och fastighetsbranschen. Vi sätter och följer regelbundet upp miljömål för våra externa fastighetsförvaltare och de entreprenader vi deltar i. Dessutom ställs miljökrav vid upphandlingar av drifts- och underhållsarbete. En miljöansvarig utses för respektive uppdrag och specifika mål bestäms i en särskild miljöhandlingsplan. Planen, som kontinuerligt följs upp och revideras, innehåller mål som exempelvis krav på specifika materialval vid entreprenader eller energireduceringsmål för enskilda fastigheter.

Alectas mål är att reducera energiförbrukningen i de svenskägda fastigheterna, mätt som normalårskorrigerad förbrukning av fastighetsel, fjärrvärme samt kyla i enheten kWh per kvadratmeter, med 3 procent per år. Under 2015 reducerades energiförbrukningen med 7,6 procent jämfört med 2014, vilket innebär att vårt mål överträffades. Alecta äger sju Green Building-certifierade fastigheter. Vidare äger Alecta en fastighet som är LEED Platinum-certifierad samt tre fastigheter klassade som Miljöbyggnader.

Från och med 2015 förbrukar alla Alectas direktägda svenska fastigheter, inklusive Alectas huvudkontor, el som uteslutande kommer från förnyelsebara energikällor.

Var informationen användbar för dig?