Alectas koldioxidavtryck

Alecta har skrivit under Montreal Pledge. Det innebär att vi förbinder oss att mäta och rapportera det koldioxidavtryck som våra aktieinvesteringar ger upphov till.

En investering i en aktie innebär att investeraren i princip ansvarar för en del av bolagets utsläpp. Genom att mäta aktieportföljens koldioxidavtryck vet vi hur mycket utsläpp enskilda bolag och sektorer står för. Det ger oss möjlighet att påverka bolag att öka ansträngningarna för minskade utsläpp, eller att avyttra innehav där sådan dialog inte bedöms kunna leda till något resultat.

Alla bolag som ingick i aktieportföljen per 31 december 2015 ingår i mätningen. Marknadsvärdet på aktieportföljen var då 307 miljarder kronor eller 42 procent av den totala placeringsportföljen.

Koldioxidavtrycket i Alectas portfölj har minskat 2015 jämfört 2014. Minskningen beror på att vi har reducerat och sålt ett antal koldioxidintensiva innehav. Innehav i energisektorn utgör endast 0,4 procent av aktieportföljen och inga innehav återfinns för tillfället inom kraftförsörjning. Det är sektorer som normalt har relativt höga koldioxidutsläpp.

Per datum   Totalt koldioxidavtryck tCO2e Koldioxidintensitet
relativt investerat kapital tCO2e/MSEK
Koldioxidintensitet
relativt omsättning tCO2e/MSEK
2015-12-31 2 120 380 7 15
2014-12-31 3 408 173 12 27

Av Alectas aktieinnehav publicerar 69 procent sina utsläppssiffror. Det motsvarar cirka 88 procent av aktieportföljens marknadsvärde. För övriga innehav har analysföretaget South Pole Group uppskattat utsläppssiffrorna.

Förklaringar av begrepp

CO2e (koldioxidekvivalent)
En måttenhet som gör att det möjligt att jämföra klimatpåverkan från olika växthusgaser. Mätningen bygger på standarden Green House Gas Protocol och inkluderar senast tillgängliga koldioxiddata för direkta utsläpp enligt så kallad scope 1 och indirekta utsläpp enligt scope 2.

Totalt koldioxidavtryck
Koldioxidavtrycket för aktieportföljen motsvarande ägd andel av bolagens sammanlagda utsläpp (tCO2e).

Koldioxidintensitet relativt investerat kapital
Totalt koldioxidavtryck i förhållande till ägarandel av bolagens marknadsvärde (tCO2e/MSEK).

Koldioxidintensitet relativt omsättning
Totalt koldioxidavtryck i förhållande till ägarandel av bolagens omsättning (tCO2e/MSEK).

Vid frågor, kontakta

Peter Lööw, hållbarhetsansvarig, Alecta Kapitalförvaltning, tel: 08-441 90 79,
Mejla Peter Lööw

Var informationen användbar för dig?