Ansvarsfulla investeringar

Alectas arbete med investeringar har betydelse för alla våra kunder, drygt två miljoner privatkunder och 33 000 företagskunder, men även för samhället i stort. Med ett förvaltat kapital på 730 miljarder kronor är Alecta en viktig aktör på den svenska kapitalmarknaden.

Vi är en av de största ägarna av svenska börsföretag och en av Sveriges största fastighetsägare. Vår placeringsverksamhet innebär ett stort ansvar och möjlighet till påverkan på det hållbarhetsarbete som bedrivs av de bolag vi investerar i.

Utgångspunkten för Alectas hållbarhetsarbete i placeringsverksamheten är ägarpolicyn. Vi investerar i företag som tar tillvara sina affärsmöjligheter och beaktar miljömässiga och sociala aspekter för att minska risker och kostnader. En förutsättning för långsiktigt värdeskapande är att sträva mot en balans mellan ekonomiska, miljömässiga och sociala värden så att vi som ägare och investerare kan erhålla en god långsiktig avkastning.

Var informationen användbar för dig?