Alecta betalar inte provisioner till mellanhänder

Sedan många år använder sig de flesta försäkringsbolag av försäkrings-förmedlare för att sälja sina produkter. En vanlig ersättningsmodell är att försäkringsbolaget betalar en försäljningsprovision till förmedlaren. Man skulle kunna tycka att ersättningsmodeller mellan två kommersiella aktörer är deras ensak, men provisioner hotar att gå ut över kunderna på två sätt:

För det första tenderar avgifterna att tryckas uppåt eftersom försäkrings-förmedlarna står för en stor andel av många pensionsbolags försäljning och provisionsvillkoren ofta  påverkar förmedlarnas rekommendationer starkt. För att inte tappa marknadsandelar måste banker och försäkringsbolag hänga med i provisionsracet, och provisioner finansieras genom avgiftsuttag i produkterna. Provisioner bidrar alltså ofta till att avgifterna hålls uppe istället för att pressa ner dem.

För det andra riskerar förmedlarnas rådgivning att påverkas av att högkostnadsprodukter ofta leder till rejäl egen intjäning medan moderna lågavgiftsalternativ ofta inte medför någon intjäning alls. Det leder till att vissa produkter som skulle kunna vara de allra bäst lämpade för kunden över huvud taget inte finns med i de produktjämförelser som förmedlarna erbjuder. 

Provisioner kan alltså leda till både högre avgiftsuttag och till att de mest lämpliga produkterna inte ingår i ”rådgivarnas” utbud.

Alecta anser att de tjänstepensionspremier som arbetsgivarna betalar ska bli till pension, inte provision. Därför betalar Alecta inte i någon form provision till försäkringsförmedlare utan pressar istället avgifterna så att arbetsgivarna får lägre pensionskostnader och de anställda högre pensioner.  

Ordförklaringar

Var informationen användbar för dig?