Överstyrelsen 2015

Ordinarie överstyrelsemöte äger rum den 16 april 2015 kl. 16.00 i Alectas lokaler på Regeringsgatan 107 i Stockholm. En överstyrelseledamot har rätt att få ett ärende behandlat vid överstyrelsemötet. Alectas delägare, det vill säga arbetsgivare som ingått pensioneringsavtal med bolaget och de i bolaget försäkrade, har däremot inte sådan förslagsrätt, men rätt att närvara vid överstyrelsemötet.

Protokoll Överstyrelsen 2015

Föredragningslista överstyrelsen 16 april 2015
Beredningsnämndens skrivelse till överstyrelsen 2015
Val av styrelseledamöter nomineringsprocessen 2015 Bilaga 1
Val av revisorer nomineringsprocessen 2015 Bilaga 2
Förslag till riktlinjer för ersättning till företagsledningen Bilaga 3
Till punkt 22 Information till överstyrelsen om garantifonden och värdesäkringsfonden
Alectas Årsredovisning 2014
Alectas Innehav 2014

Var informationen användbar för dig?